ДІЯЛЬНІСТЬ РАХУНКОВОЇ ПАЛАТИ: ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ
PDF

Ключові слова

державний фінансовий контроль
орган державної влади
конституційно-правовий статус
функції та компетенція
Рахункова палата

Як цитувати

Петришина, М., & Лагутіна , К. (2019). ДІЯЛЬНІСТЬ РАХУНКОВОЇ ПАЛАТИ: ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ. Молодий вчений, 11 (75), 374-377. https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-11-75-83

Анотація

Стаття присвячена вивченню проблемних питань організації та діяльності державного колегіального органу, що від імені Верховної Ради України здійснює контроль за надходженням коштів до Державного бюджету України та їх використанням. Аналізу піддаються питання, пов’язані із конституційно-правовим статусом, а також характером та обсягом законодавчого регулювання завдань, функцій та компетенції Рахункової палати, визначаються основні проблеми діяльності органу та формулюються висновки щодо нагальної необхідності подальшого вдосконалення всієї системи державних органів фінансового контролю. Означені проблеми досліджуються в контексті реформи децентралізації та перезавантаження всієї системи публічної влади в державі, а також з урахуванням Концепції реалізації державної політики у сфері реформування системи державного фінансового контролю до 2020 року.

https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-11-75-83
PDF

Посилання

Розпорядження Кабінету Міністрів України Про схвалення Концепції реалізації державної політики у сфері реформування системи державного фінансового контролю до 2020 року. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/310-2018-%D1%80 (дата звернення: 20.11.2019).

Галунько В., Діхтієвський П. та ін. Адміністративне право України. Повний курс : підручник. Видання друге. Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2019. 520 с.

Андріїв М.М. Поняття та структура компетенції органів публічної влади. Теорія та практика державного управління. 2017. № 2 (57). С. 1–8.

Про Рахункову палату: Закон України від 02.07.2015 № 576-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/576-19 (дата звернення: 20.11.2019)

Лімська декларація керівних принципів контролю від 01.01.1977 №604_001 URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/604_001 (дата звернення: 20.11.2019)

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2456-17 (дата звернення: 20.11.2019).

Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням Президента України щодо відповідності Конституції України (конституційності) Закону України «Про Рахункову палату Верховної Ради України» (справа про Рахункову палату): від 23 грудня 1997 р. № 7-зп. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/v007p710-97 (дата звернення: 20.11.2019).

Михайленко С., Хомутенко В. Проблемні аспекти діяльності Рахункової Палати та шляхи їхнього вирішення. Вісник ТНЕУ. 2011. № 5–1. С. 175–182.

Петренко П.С. Корупція в Україні: Рахункова палата потребує зміцнення механізмів правової держави. Економіка і суспільство. 2018. Вип. №16. С. 201–209.

Койчева О.С. Проблеми реалізації функцій Рахункової Палати. Наше право. 2014. № 7. С. 104–109.

Rozporyadzhennya Kabinetu Ministriv Ukrayiny Pro skhvalennya Kontseptsiyi realizatsiyi derzhavnoyi polityky u sferi reformuvannya systemy derzhavnoho finansovoho kontrolyu do 2020 roku [Ordinance of the Cabinet of Ministers of Ukraine On approval of the Concept of realization of the state policy in the sphere of reform of the system of the state financial control till 2020] URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/310-2018-%D1%80 (accessed 20.11.2019).

Halunko, V., Dikhtiyevskyi, P. ta in. (2019). Administratyvne pravo Ukrayiny. Povnyyi kurs: pidruchnyk. Vydannya druhe [Administrative Law of Ukraine. Full Course: A Tutorial. Second edition]. Kherson: OLDI-PLYUS, 520 p.

Andriyiv, M.M. (2017). Ponyattya ta struktura kompetentsiyi orhaniv publichnoyi vlady [The concept and structure of competence of public authorities]. Teoriya ta praktyka derzhavnoho upravlinnya, vol. 2(57), pp. 1–8.

Pro Rakhunkovu palatu: Zakon Ukrayiny vid 02.07.2015 № 576-VIII [Law of Ukraine On the Accounting Chamber]. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/576-19 (accessed 20.11.2019).

Limska deklaratsiya kerivnykh pryntsypiv kontrolyu vid 01.01.1977 №604_001 [Lima Declaration of Control Principles]. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/604_001 (accessed 20.11.2019).

Byudzhetnyy kodeks Ukrayiny vid 08.07.2010 № 2456-VI [Budget Code of Ukraine]. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2456-17 (accessed 20.11.2019).

Rishennya Konstytutsiynoho Sudu Ukrayiny u spravi za konstytutsiynym podannyam Prezydenta Ukrayiny shchodo vidpovidnosti Konstytutsiyi Ukrayiny (konstytutsiynosti) Zakonu Ukrayiny «Pro Rakhunkovu palatu Verkhovnoyi Rady Ukrayiny» (sprava pro Rakhunkovu palatu) vid 23 hrudnya 1997 r. № 7-zp [Decision of the Constitutional Court of Ukraine in the case on the constitutional submission of the President of Ukraine regarding the conformity of the Constitution of Ukraine (constitutionality) of the Law of Ukraine “On the Accounting Chamber of the Verkhovna Rada of Ukraine” (Case on the Accounting Chamber)]. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/v007p710-97 (accessed 20.11.2019).

Mykhaylenko, S., Khomutenko, V. (2011). Problemni aspekty diyalnosti Rakhunkovoyi Palaty ta shlyakhy yikhnoho vyrishennya [Problematic aspects of the Accounting Chamber activity and ways of their solution]. Visnyk TNEU, vol. 5–1, pp. 175–182.

Petrenko, P.S. (2018). Koruptsiya v Ukrayini: Rakhunkova palata potrebuye zmitsnennya mekhanizmiv pravovoyi derzhavy [The Accounting Chamber needs to strengthen the rule of law]. Ekonomika i suspilstvo, vol. 16, pp. 201–209.

Koycheva, O.S. (2014). Problemy realizatsiyi funktsiy Rakhunkovoyi Palaty [Problems of realization of functions of the Accounting Chamber]. Nashe pravo. vol. 7, pp. 104–109.