ЩОДО ЮРИДИЧНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ВИКОРИСТАННЯ МАНІПУЛЯТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У РЕКЛАМІ
PDF

Ключові слова

господарська діяльність
реклама
рекламна діяльність
маніпуляції
маніпулятивні технології
юридична відповідальність

Як цитувати

Пархоменко, А. (2019). ЩОДО ЮРИДИЧНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ВИКОРИСТАННЯ МАНІПУЛЯТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У РЕКЛАМІ. Молодий вчений, 11 (75), 371-373. https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-11-75-82

Анотація

Стаття присвячена питанню юридичної відповідальності осіб за використання маніпулятивних технологій у рекламі. Розглянуто законодавче регулювання рекламної діяльності та методів і технологій, які використовуються в рекламі. Автор обґрунтовує необхідність модернізації чинного законодавства шляхом внесення змін та доповнень щодо встановлення заборон використання чіткого переліку маніпулятивних технологій у рекламі. Наразі законодавець забороняє використання засобів і технології, які діють на підсвідомість споживачів реклами, однак, відповідальність, встановлена за таке правопорушення, мінімальна. До того ж, оскільки, не закріплено чіткого переліку заборонених технологій, на практиці проблема постає в доведенні того, що була використана саме заборонена технологія.

https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-11-75-82
PDF

Посилання

Господарський кодекс від 16.01.2003 № 436-IV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15 (дата звернення: 01.11.2019).

Закон України «Про захист від недобросовісної конкуренції» від 07.06.1996 №236/96-ВР. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/236/96-%D0%B2%D1%80 (дата звернення: 01.11.2019).

Закон України «Про рекламу» від 03.07.1996 № 270/96-ВР. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/270/96-%D0%B2%D1%80 (дата звернення: 01.11.2019).

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження порядку накладення штрафів за порушення законодавства про рекламу» від 25.05.2004 № 693. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/693-2004-%D0%BF (дата звернення: 01.11.2019).

Буряк А., Возняк Я. Застосування маніпулятивних технологій у комерційній рекламі як різновиді масової комунікації. “Humanities & Social Sciences 2009”, 14-16 травня 2009, Львів.

Бутенко Н.Ю. Соціальна психологія в рекламі. Навч. посіб. Київ : КНЕУ, 2006. 384 с.

Ваксман Р.В. Вдосконалення господарсько-правового забезпечення рекламної діяльності. Дисертація. Харків, 2014.

Ваксман Р.В. Сучасний арсенал маніпулятивних технологій в рекламі: законодавча оптимізація заборон. Вісник національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого». 2012.

Доценко Е.Л. Психологія маніпуляції: феномени, механізми і захист. Москва : ЧеРо, 1997. 344 с.

Зима О.Т. Відповідальність за порушення у сфері реклами: проблеми суб’єктивного складу правопорушень. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vamsup_2009_1_10 (дата звернення 05.11.2019)

Gospodarskyj kodeks (2003) [Ukrainian Business Code]. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15 (accessed 01 November 2019).

Zakon Ukrayiny «Pro zaxyst vid nedobrosovisnoyi konkurenciyi» (1996) [On protection from unfair competition]. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/236/96-%D0%B2%D1%80 (accessed 01 November 2019).

Zakon Ukrayiny «Pro reklamu» (1996) [About advertising]. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/270/96-%D0%B2%D1%80 (accessed 01 November 2019).

Postanova Kabinetu Ministriv Ukrayiny «Pro zatverdzhennya poryadku nakladennya shtrafiv za porushennya zakonodavstva pro reklamu» (2004). [Approval of the procedure for imposing penalties for violation of advertising laws]. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/693-2004-%D0%BF (accessed 01 November 2019).

Buryak, A., Voznyak, Ya. (2009). Zastosuvannya manipulyatyvnyx texnologij u komercijnij reklami yak riznovydi masovoyi komunikaciyi [The use of manipulative technologies in commercial advertising as a form of mass communication]. Proceedings of the “Humanities & Social Sciences”(Ukraine, Kharkiv, May 14-16, 2009), Lviv.

Butenko, N.Yu. (2006). Socialna psyxologiya v reklami [Social psychology in advertising]. Kyiv: KNEU. (in Ukrainian)

Vaksman, R.V. (2014). Vdoskonalennya gospodarsko-pravovogo zabezpechennya reklamnoyi diyalnosti [Improvement of economic and legal support of advertising activity]. Kharkiv: Pravo.

Vaksman, R.V. (2012). Suchasnyj arsenal manipulyatyvnyx texnologij v reklami: zakonodavcha optymizaciya zaboron [The modern arsenal of manipulative technologies in advertising: legislative optimization of bans] Proceedings of the Visnyk of Yaroslav Mydryi National Law University (Ukraine, Kharkiv, 2012). Kharkiv: Pravo.

Docenko, E.L. (1997). Psyxologiya manipulyaciyi: fenomeny, mexanizmy i zaxyst [Psychology of manipulation: phenomena, mechanisms and protection]. Moscow: CheRo. (in Russian)

Zyma, O.T. (2009). Vidpovidalnist za porushennya u sferi reklamy: problemy sub'yektyvnogo skladu pravoporushen [Responsibility for violations in the area of advertising: problems of subjective composition of offenses]. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vamsup_2009_1_10 (accessed 05 November 2019).