ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЗДІЙСНЕННЯ ПОЛЮВАННЯ ІНОЗЕМНИМИ ГРОМАДЯНАМИ В УКРАЇНІ, РЕСПУБЛІЦІ БІЛОРУСЬ ТА КАНАДІ: ПОРІВНЯЛЬНО-ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ
PDF

Ключові слова

полювання іноземців
іноземні громадяни
мисливська зброя
мисливське господарство
мисливський туризм

Як цитувати

Пархоменко, А., & Грицик , О. (2019). ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЗДІЙСНЕННЯ ПОЛЮВАННЯ ІНОЗЕМНИМИ ГРОМАДЯНАМИ В УКРАЇНІ, РЕСПУБЛІЦІ БІЛОРУСЬ ТА КАНАДІ: ПОРІВНЯЛЬНО-ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ. Молодий вчений, 11 (75), 368-370. https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-11-75-81

Анотація

Стаття присвячена питанню правового регулювання здійснення полювання іноземними громадянами на території України. Авторами аналізується чинне законодавство України, яке стосується цього питання, зокрема, процедура надання спеціальних дозволів, встановлені обмеження та порядок здійснення полювання. Також у статті проаналізоване законодавство Республіки Білорусь та Канади, зокрема, порядок надання спеціальних дозволів, строк, на який видається такий дозвіл, документи, які має надавати іноземний мисливець та оплата за здійснення полювання. стосовно здійснення полювання іноземними громадянами на визначених територіях цих держав, де це питання врегульовано більш повно, аніж у законодавстві нашої держави.

https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-11-75-81
PDF

Посилання

Закон України «Про мисливське господарство та полювання " від 22.02.2000 № 1478-III. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/1478-14 (дата звернення: 14.11.2019).

Указ президента Республики Беларусь «Об охоте и ведении охотничьего хозяйства» от 21 марта 2019 года № 112. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_2?pf3516=4702&skl=9 (дата звернення: 20.11.2019).

Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо мисливського господарства та полювання № 4702 від 20.05.2016. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_2?pf3516=4702&skl=9 (дата звернення: 14.11.2019).

Волік М.П. Правове регулювання полювання в Україні (на матеріалах південного регіону України): Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Одеса, 1997. 22 c.

Овдієнко В.В. Правове регулювання мисливства в Україні : монографія. Харків : ТОВ «Оберіг», 2018. 200 с.

Черкашина М. К. Юридичні гарантії права на полювання (2009). URL: http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/15770/45-Cherkashyna.pdf?sequence=1 (дата звернення: 14.11.2019).

Hunting Resources from the Saskatchewan Ministry of Environment (2019). URL: https://www.tourismsaskatchewan.com/things-to-do/hunting/hunting-rules-and-regulations (дата звернення: 20.11.2019)

Saskatchewan Hunters’ and Trappers’ Guide (2019). URL: saskatchewan.ca/hunting (дата звернення: 20.11.2019).

Zakon Ukrainy «Pro myslyvske hospodarstvo ta poliuvannia» (2000) [About hunting]. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/1478-14 (accessed 14 November 2019)

Ukaz prezidenta Respubliki Belarus' «Ob okhote i vedenii okhotnich'ego khozyaystva» (2019). Available at: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_2?pf3516=4702&skl=9 (accessed 20 November 2019)

Proekt Zakonu pro vnesennia zmin do deiakykh zakonodavchykh aktiv Ukrainy shchodo myslyvskoho hospodarstva ta poliuvannia (2016). Available at: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_2?pf3516=4702&skl=9 (accessed 14 November 2019)

Volik, M.P. (1997). Pravove rehulyuvannya polyuvannya v Ukrayini [Legal regulation of hunting in Ukraine] (PhD Thesis), Odesa, Odeskyi natsionalnyi universytet imeni I. I. Mechnykova

Ovdiyenko, V.V. (2018). Pravove rehulyuvannya myslyvstva v Ukrayini: monohrafiya [Legal revaluation of hunting in Ukraine: a monograph] Kharkiv: TOV «Oberih», 200 s.

Cherkashyna, M.K. (2009). Yurydychni harantii prava na poliuvannia [Legal guarantees of the right to hunt]. Pidpryiemstvo, hospodarstvo i pravo [Enterprise, economy and law] (electronic journal), vol. 10, no. 166, pp. 171–174. Available at: http://dspace.nlu.edu.ua/bitstream/123456789/15259/1/Cherkashyna_171-174.pdf (accessed 15 November 2019).

Hunting Resources from the Saskatchewan Ministry of Environment (2019). Available at: https://www.tourismsaskatchewan.com/things-to-do/hunting/hunting-rules-and-regulations (accessed 15 November 2019).

Saskatchewan Hunters’ and Trappers’ Guide (2019). Available at: saskatchewan.ca/hunting (accessed 15 November 2019).