НОВАЦІЇ КРИМІНАЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ У СФЕРІ ПРОТИДІЇ НАСИЛЬСТВУ ЩОДО ЖІНОК
PDF

Ключові слова

Кримінальний кодекс України
домашнє насильство
насильство щодо жінок
Стамбульська конвенція

Як цитувати

Пазенко, А. (2019). НОВАЦІЇ КРИМІНАЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ У СФЕРІ ПРОТИДІЇ НАСИЛЬСТВУ ЩОДО ЖІНОК. Молодий вчений, 11 (75), 363-367. https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-11-75-80

Анотація

Стаття присвячена новаціям Кримінального законодавства України, що були внесені Верховною Радою України Законом № 2227-VIII «Про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України з метою реалізації положень Конвенції Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу з цими явищами» від 06.12.2017. Було проведено аналіз над п. 3, 6-1 ч. 1 ст. 67 (обставини, що обтяжують покарання), ч. 2 ст. 76 і п. 3, 4 ст. 91-1 (обмежувальні заходи, що застосовуються до осіб, які вчинили домашнє насильство), ч. 1 ст. 121 (каліцтво статевих органів), ст. 126-1 (домашнє насильство), ч. 2, 4 ст. 134 (примушування до аборту, стерилізації без добровільної згоди потерпілої особи), ч. 1 ст. 151-2 (примушування особи до вступу в шлюб) КК із дослідженням ступеня імплементації Стамбульської конвенції у вітчизняне кримінальне законодавство.

https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-11-75-80
PDF

Посилання

Економічні наслідки насильства щодо жінок в Україні / UNFPA, Фонд ООН у галузі народонаселення. URL: http://bit.ly/2KgGo7o (дата звернення: 03.04.2019).

Шаповалова О. Моніторинг національної судової практики розгляду судами кримінальних, цивільних справ і справ про адміністративні правопорушення, пов’язаних із вчиненням насильства і сім’ї. Kиїв : BAITE, 2014. 190 с.

Дудоров О.О., Хавронюк М.І. Відповідальність за домашнє насильство і насильство за ознакою статі (науково-практичний коментар новел Кримінального кодексу України) / за ред. М.І. Хавронюка. Київ : Ваіте, 2019. 288 с.

Конвенція Ради Європи «Про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу з цими явищами» від 11.05.2011. URL: https://rm.coe.int/1680096e45 (дата звернення: 03.04.2019).

Пояснювальна доповідь до Конвенції Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу з цими явищами від 11.05.2011. URL: https://rm.coe.int/1680093d9e (дата звернення: 03.04.2019).

Байда А.О. Проблеми кримінальної відповідальності за домашнє насильство. Питання боротьби зі злочинністю. 2016. Вип. 32. С. 79–95. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pbzz_2016_32_8 (дата звернення: 03.04.2019).

Оленіна Я.Г. Актуальні питання імплементації положень Конвенції Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу з цими явищами 2011 року (щодо психологічного та фізичного насильства) в кримінальне законодавство України. Часопис Київського університету права. 2015. № 3. С. 401–406. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Chkup_2015_3_96 (дата звернення: 03.04.2019).

Зміни до ККУ: Анна Маляр про нові правила статевих відносин / Інфовечір – 14.01.2019. URL: https://www.youtube.com/watch?v=NVZ3eMqL5q8 (дата звернення: 03.04.2019).

UNFPA, United Nations Population Fund (2017). Ekonomichni naslidky nasylstva shchodo zhinok v Ukraini [The economic consequences of violence against women in Ukraine]. Available at: http://bit.ly/2KgGo7o (accessed: 03.04.2019).

Shapovalov, O. (2014). Monitorynh natsionalnoi sudovoi praktyky rozghliadu sudamy kryminalnykh, tsyvilnykh sprav i sprav pro administratyvni pravoporushennia, poviazanykh iz vchynenniam nasylstva i simi [Monitoring of national judicial practice of consideration by courts of criminal, civil cases and cases on administrative offenses connected with the commission of violence and family]. Kyiv: BAITE, 190 p.

Dudorov, O.O., Khavroniuk, M.I. (2019). Vidpovidalnist za domashnie nasylstvo i nasylstvo za oznakoiu stati (naukovo-praktychnyi komentar novel Kryminalnoho kodeksu Ukrainy) [Responsibility for Domestic and Gender-Based Violence (Scientific and Practical Commentary on the Novelties of the Criminal Code of Ukraine)] Ed. E. Khavroniuk. Kyiv: Waite, 288 p.

Konventsiia Rady Yevropy «Pro zapobihannia nasylstvu stosovno zhinok i domashnomu nasylstvu ta borotbu z tsymy yavyshchamy» [Council of Europe Convention on Preventing and Combating Violence against Women and Domestic Violence] (2011) Available at: https://rm.coe.int/1680096e45 (accessed: 03.04.2019).

Poiasniuvalna dopovid do Konventsii Rady Yevropy pro zapobihannia nasylstvu stosovno zhinok i domashnomu nasylstvu ta borotbu z tsymy yavyshchamy [Explanatory Report to the Council of Europe Convention on the Prevention and Combating of Violence against Women and Domestic Violence] (2011) Available at: https://rm.coe.int/1680093d9e (accessed: 03.04.2019).

Baida, A.A. (2016). Problemy kryminalnoi vidpovidalnosti za domashnie nasylstvo / Pytannia borotby zi zlochynnistiu [Problems of criminal responsibility for domestic violence / Issues of fighting crime] electronic journal, vol. 32, pp. 79–95. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pbzz_2016_32_8 (accessed: 03.04.2019).

Olenina, Y.G. (2015). Aktualni pytannia implementatsii polozhen Konventsii Rady Yevropy pro zapobihannia nasylstvu stosovno zhinok i domashnomu nasylstvu ta borotbu z tsymy yavyshchamy 2011 roku (shchodo psykholohichnoho ta fizychnoho nasylstva) v kryminalne zakonodavstvo Ukrainy [Topical Issues of Implementation of the Council of Europe Convention on the Prevention of Violence against Women and Domestic Violence and Combating these Phenomena in 2011 (on Psychological and Physical Violence) into the Criminal Code of Ukraine]. Journal of the Kyiv University of Law, no 3, pp. 401–406. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Chkup_2015_3_96 (accessed: 03.04.2019).

Anna Mallar (2019). Zminy do KKU: Anna Maliar pro novi pravyla statevykh vidnosyn / Infovechir [Changes to the CCU: Anna Mallar on New Rules for Sexual Relations / Info evening]. Available at: https://www.youtube.com/watch?v=NVZ3eMqL5q8 (accessed: 03.04.2019).