ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПРАЦІ МАЛОЛІТНІХ ПРАЦІВНИКІВ В УКРАЇНІ
PDF

Ключові слова

малолітня особа
суб’єкт трудового права
працевлаштування
укладення трудового договору з малолітнім
порядок та умови працевлаштування малолітніх

Як цитувати

Овсієнко, К. (2019). ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПРАЦІ МАЛОЛІТНІХ ПРАЦІВНИКІВ В УКРАЇНІ. Молодий вчений, 11 (75), 359-362. https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-11-75-79

Анотація

Стаття присвячена питанню правового регулювання праці малолітніх. Законодавство України закріплює статус працівників лише за особами, які досягли 14-ти років. Проаналізувавши зміст роботи, яку виконують діти до 14-ти років в театрах, кіно, рекламі тощо, зроблено висновок про те, що відносини, які виникають у зв’язку з виконанням такої роботи є трудовими. Встановлено, що малолітні потребують особливого захисту їх трудових прав зі сторони держави. В статті проаналізовані конвенції Міжнародної організації праці та трудове законодавство Сполучених Штатів Америки з цього питання. Зокрема, висвітлений діючий у США порядок працевлаштування малолітніх осіб на виключний перелік легких робіт у галузях реклами, культури, мистецтва, спорту. Акцентовано увагу на необхідності контролю за дотриманням прав дитини, який забезпечується спеціально уповноваженим органом або особою. Запропоновано зміни до актів трудового законодавства України з метою закріплення за малолітніми особами статусу суб’єктів трудового права з належними гарантіями.

https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-11-75-79
PDF

Посилання

California Child Labor Laws – Entertainment Industry. URL: https://www.employmentlawhandbook.com/wage-and-hour-laws/state-wage-and-hour-laws/california/child-labor-laws/entertainment-industry/.

Child Entertainment Laws As of January 1, 2019/ Official site U.S. Department of labor. URL: https://www.dol.gov/whd/state/childentertain.htm.

Кодекс законів про працю України: Закон України від 10.10.1971 № 322-VIII / Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/322-08 (дата звернення: 11.11.2019).

Конвенція про вік дітей для прийому їх на непромислові роботи Міжародної організації праці № 33 від 22.06.1937 / Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/993_084 (дата звернення: 11.11.2019).

Конвенція про мінімальний вік для прийому на роботу Міжародної організації праці № 138 від 26.06.1973 / Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/993_054 (дата звернення: 11.11.2019).

Конституція України : Закон України від 28 червня 1996 р. № 254к/96 / Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр (дата звернення: 11.11.2019).

Ортинська Н. В. Правовий статус неповнолітніх: теоретико-правове дослідження : дисертація на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук. Львів, 2017. 524 с.

Про охорону дитинства: Закон України від 26.04.2001 № 2402-III / Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2402-14 (дата звернення: 11.11.2019).

Сімейний кодекс України :Закон України від 10.01.2002 № 2947-III/ Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2947-14 (дата звернення: 11.11.2019).

Цивільний кодекс України: Закон України від 16.01.2003 № 435-IV / Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15 (дата звернення: 11.11.2019).

California Child Labor Laws – Entertainment Industry. Available at: https://www.employmentlawhandbook.com/wage-and-hour-laws/state-wage-and-hour-laws/california/child-labor-laws/entertainment-industry/.

Child Entertainment Laws As of January 1, 2019/ Official site U.S. Department of labor. Available at: https://www.dol.gov/whd/state/childentertain.htm.

Kodeks zakoniv pro pratsiu Ukrainy: Zakon Ukrainy vid 10.10.1971 № 322-VIII / Verkhovna Rada Ukrainy. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/322-08 (accessed: 11.11.2019).

Konventsiia pro vik ditei dlia pryiomu yikh na nepromyslovi roboty Mizharodnoi orhanizatsii pratsi № 33 vid 22.06.1937 / Verkhovna Rada Ukrainy. – Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/993_084/conv?lang=en.

Konventsiia pro minimalnyi vik dlia pryiomu na robotu Mizharodnoi orhanizatsii pratsi № 138 vid 26.06.1973 / Verkhovna Rada Ukrainy. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/993_054 (accessed: 11.11.2019).

Konstytutsiia Ukrainy: Zakon Ukrainy vid 28 chervnia 1996 r. № 254k/96 / Verkhovna Rada Ukrainy. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254k/96-vr (accessed: 11.11.2019).

Ortynska, N.V. (2017). Pravovyi status nepovnolitnikh: teoretyko-pravove doslidzhennia : dysertatsiia na zdobuttia naukovoho stupenia doktora yurydychnykh nauk [Legal status of minors: theoretical and legal research: dissertation for the degree of Doctor of Law]. Lviv: Ministerstvo osvity i nauky Ukrainy, Natsionalnyi universytet «Lvivska politekhnika» (in Ukrainian)

Pro okhoronu dytynstva: Zakon Ukrainy vid 26.04.2001 № 2402-III / Verkhovna Rada Ukrainy. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2402-14 (accessed: 11.11.2019).

Simeinyi kodeks Ukrainy :Zakon Ukrainy vid 10.01.2002 № 2947-III/ Verkhovna Rada Ukrainy. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2947-14 (accessed: 11.11.2019).

Tsyvilnyi kodeks Ukrainy: Zakon Ukrainy vid 16.01.2003 № 435-IV / Verkhovna Rada Ukrainy. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15 (accessed: 11.11.2019).