ЗАСАДИ ДЕЛЕГУВАННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ МІСЦЕВОМУ САМОВРЯДУВАННЮ В КОНТЕКСТІ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ
PDF

Ключові слова

делегування повноважень
децентралізація
органи місцевого самоврядування
органи виконавчої влади
засади
критерій
реформування місцевого самоврядування

Як цитувати

Морозов, Я. (2019). ЗАСАДИ ДЕЛЕГУВАННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ МІСЦЕВОМУ САМОВРЯДУВАННЮ В КОНТЕКСТІ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ. Молодий вчений, 11 (75), 354-358. https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-11-75-78

Анотація

Стаття присвячена визначенню основних засад делегування повноважень ор-ганів виконавчої влади органам місцевого самоврядування. У межах цієї проблеми проведено аналіз наукових позицій стосовно тлумачення поняття «децентралізація» та здійснено їх поділ на класичний та некласичний підхо-ди. Досліджено теоретичні аспекти визначення поняття «делегування повно-важень» та його особливостей. Проаналізовано законодавче закріплення де-легування повноважень органам місцевого самоврядування та перелік таких повноважень згідно з нормами національного та міжнародного законодавст-ва. Для встановлення основних критеріїв, що повинні бути враховані при де-легуванні повноважень, використано теоретичні напрацювання дослідників у цій сфері. З метою подальшого вдосконалення цього процесу та його засад виокремлено основні напрями для успішного впровадження реформ у сфері децентралізації.

https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-11-75-78
PDF

Посилання

Про схвалення Концепції реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні: розпорядження Кабінету Міністрів України від 01.04.2014 № 333-р. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/333-2014-%D1%80#n8 (дата звер-нення: 06.11.2019).

Великий тлумачний словник сучасної української мови : 250000 / заг. ред. В.Т. Бусел. Київ; Ірпінь: Перун, 2005. 1728 с.

Пінчук І.В. Децентралізація публічної влади як головний фактор для забезпечення сталого розвитку України: пошук спільних векторів. Віс-ник НТУУ «КПІ». Політологія. Соціологія. Право: збірник наукових праць. 2016. № 1/2 (29/30). С. 123–131.

Динис Г.Г., Карабін Т.О., Лазур Я.В., Менджул М.В. та ін. Упрова-дження децентралізації публічної влади в Україні: національний і між-народний аспекти: монографія / за заг. ред. М.В. Савчина. Ужгород: TIMPANI, 2015. 216 с.

Цит. за: Крупчан О. Формування компетенції місцевих органів публіч-ної влади шляхом делегування повноважень. Юридична Україна. 2013. № 7. С. 14–19.

Борденюк В. І. Місцеве самоврядування і сфера виконавчої влади. Ак-туальні проблеми держави і права. 2005. С. 230-242. URL: http://www.apdp.in.ua/v24/34.pdf. (дата звернення: 10.11.2019).

Цит. за: Новак А.О. Делегування повноважень у механізмі децентралі-зації державної влади в Україні. Підприємництво, господарство і пра-во. Київ, 2017. № 5. С. 151–155.

Карабін Т.О. Проблеми децентралізації виконавчої влади в Україні та можливі напрями їх вирішення. Форум права. 2012. № 4. С. 439–444. URL: http://arhive.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2012-4/12ktoniv.pdf. (дата звернення: 05.11.2019).

Новак А.А. Принципы делегирования органам местного самоуправле-ния отдельных полномочий органов исполнительной власти в Украине. Legea si viata: PublicaĠie útiinĠificopractică. Moldova, 2016. №8/2. С. 120–124.

Конституція України: Закон України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%Dl%80 (дата звернення: 05.11.2019).

Про місцеве самоврядування в Україні: Закон України № 280/97 від 21.05.1997 р. URL: www.zakon.rada.gov.ua (дата звернення: 06.11.2019).

Європейська хартія місцевого самоврядування: Хартія, міжна-родний документ від 15.10.1985 р. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_036 (дата звернення: 06.11.2019).

Нікончук А.М. Теоретичні засади децентралізації влади в проце-сі розвитку місцевого самоврядування в Україні. Право і безпека. 2011. № 5. С. 5–8.

Онупрієнко А.М. Делегування державних повноважень місцевим органам влади: проблеми та перспективи. Державне будівництво та місцеве самоврядування. Харків, 2006. Вип. 12. С. 179–188.

Серьогіна С.Г. Структурні та компетенційні проблеми організа-ції місцевого самоврядування в Україні. Державне будівництво та міс-цеве самоврядування: 3б. наук. праць. 2001. Вип. 1. С. 106–119.

Шпак Ю.В. Зарубіжний досвід регулювання делегованих повно-важень органів місцевого самоврядування в контексті децентралізації влади. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2017. №12. URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1161 (дата звернення: 08.11.2019).

Rozporiadzhennia Kabinetu Ministriv Ukrainy (01.04.2014) Pro skhvalennia Kontseptsii reformuvannia mistsevoho samovriaduvannia ta terytorialnoi orhanizatsii vlady v Ukraini [Order of Cabinet of Ministers of Ukraine On approval of the Concept of reformation of authority of local self-government and territorial organization in Ukraine] № 333-r. Available at: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/333-2014-%D1%80#n8 (accessed 6 November 2019).

Busel, V.T. (2005). Velykyi tlumachnyi slovnyk suchasnoi ukrainskoi movy: 25000 [Great interpretative dictionary of modern Ukrainian language: 25000]. Kyiv; Irpin: Perun. (in Ukrainian)

Pinchuk, I.V. (2016). Detsentralizatsiia publichnoi vlady yak holovnyi faktor dlia zabezpechennia staloho rozvytku Ukrainy [Decentralization of public authority as the main factor for guarantee of constant development of Ukraine]. Politolohiia. Sotsiolohiia. Pravo: zbirnyk naukovykh prats [Political science. Sociology. Law: collection of scientific papers]. Visnyk NTUU “KPI”, no. 1/2 (29/30), pp. 123–131.

Dynys, G.G., Karabin, T.O., Lazur, Y.V., Mendzhul, M.V., etc. (edited by Savchyn M.V.) (2015). Uprovadzhennia detsentralizatsii publichnoi vlady v Ukraini: natsionalnyi i mizhnarodnyi aspekty: monographiya [Adoption of decentralization of public authority in Ukraine: national and international aspects: monography]. Uzhhorod: TIMPANI. (in Ukrainian)

Citation by: O. Krupchan (2013). Formuvannia kompetentsii mistsevykh orhaniv publichnoi vlady shliakhom delehuvannia povnovazhen [Formation of competence of local bodies of public authority through delegation of authorities]. Yurydychna Ukraina: no. 7, pp. 14–19.

Bordeniuk, I.V. (2005). Mistseve samovriaduvannia i sfera vykonavchoi vlady [Local self-government and the sphere of executive authority]. Aktualni problemy derzhavy i prava [Urgent problems of government and law] (electronic journal), pp. 230–242. Available at: http://www.apdp.in.ua/v24/34.pdf (accessed 10 November 2019).

Citation by: A.O. Novak (2017). Delehuvannia povnovazhen u mekhanizmi detsentralizatsii derzhavnoi vlady v Ukraini [Delegating of authorities in the mechanism of decentralization of the governmental authority in Ukraine]. Pidpryiemnytstvo, hospodarstvo i pravo [Business, economy and law]. Kyiv: no. 5, pp. 151–155.

Karabin, T.O. (2012). Problemy detsentralizatsii vykonavchoi vlady v Ukraini ta mozhlyvi napriamy yikh vyrishennia [Problems of decentralization of executive authority in Ukraine and possible ways of their solution]. Forum prava [Forum of law] (electronic journal), no. 4, pp. 439-444. Available at: http://arhive.nbuv.gov.ua/ejournals/FP/2012-4/12ktoniv.pdf (accessed 5 November 2019).

Novak, A.A. (2016). Pryntsypy delehyrovanyia orhanam mestnoho samoupravlenyia otdelnykh polnomochyi orhanov yspolnytelnoi vlasty v Ukrayne [Principles of delegating of specific authorities of bodies of executive authority to the bodies of local self-government in Ukraine]. Legea si viata: PublicaĠie útiinĠificopractică (electronic journal). Moldova: no. 8/2, pp. 120–124.

Zakon Ukrainy (28.04.1996) [Law of Ukraine] Konstytutsiia Ukrainy [The Constitution of Ukraine]: № 254к/96-VR. Available at: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%Dl%80 (accessed 5 November 2019).

Zakon Ukrainy (21.05.1997) Pro mistseve samovriaduvannia v Ukraini [Law of Ukraine On local self-government in Ukraine]: no. 280/97. Available at: www.zakon.rada.gov.ua (accessed 6 November 2019).

Yevropeiska khartiia mistsevoho samovriaduvannia (15.10.1985) [The European Charter of local self-government]. Khartiia, mizhnarodnyi document [The Charter, the international document]. Available at: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_036 (accessed 6 November 2019).

Nikonchuk, A.M. (2011). Teoretychni zasady detsentralizatsii vlady v protsesi rozvytku mistsevoho samovriaduvannia v Ukraini [Theoretical tenets of decentralization of authority during the process of development of local self-government in Ukraine]. Pravo i bezpeka [Law and security], no. 5, pp. 5–8.

Onupriienko, A.M. (2006). Delehuvannia derzhavnykh povnovazhen mistsevym orhanam vlady: problemy ta perspektyvy [Delegating of governmental authorities to the bodies of local self-government: problems and perspectives]. Derzhavne budivnytstvo ta mistseve samovriaduvannia [Governmental development and local self-government]. Kharkiv, vol. 12, pp. 179–188.

Serohina, S.G. (2001). Strukturni ta kompetentsiini problemy orhanizatsii mistsevoho samovriaduvannia v Ukraini [Structural and competence issues of organization of local self-government in Ukraine]. Derzhavne budivnytstvo ta mistseve samovriaduvannia [Governmental development and local self-government] (collection of scientific papers), vol. 1, pp. 106–109.

Shpak, Y.V. (2017). Zarubizhnyi dosvid rehuliuvannia delehovanykh povnovazhen orhaniv mistsevoho samovriaduvannia v konteksti detsentralizatsii vlady [The foreign experience of regulation of delegated authorities of the bodies of local self-government in the context of decentralization of authority]. Derzhavne upravlinnia, udoskonalennia ta rozvytok [Governmental administration, improvement and development] (electronic journal): no. 12. Available at: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1161 (accessed 8 November 2019).