ЗАXИСТ ПPАВ ПPИВАТНИX OСIБ У СУДI ЄС
PDF

Ключові слова

Європейський союз
судова система
Суд справедливості ЄС
Загальний Суд
захист прав

Як цитувати

Мець, С. (2019). ЗАXИСТ ПPАВ ПPИВАТНИX OСIБ У СУДI ЄС. Молодий вчений, 11 (75), 349-353. https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-11-75-77

Анотація

У статті розглядається порядок захисту прав і законних інтересів приватних осіб, порушених у публічно-правовій сфері, з огляду на особливості судової системи Європейського союзу. Проаналізовано роль Суду справедливості та Загального суду у механізмі захисту прав та інтересів приватних осіб. Також у статті було наведення практика Суду справедливості ЄС, яка стала осново-положною для гарантування реального та ефективного судового захисту. Здійснено критичний аналіз законодавства Європейського Союзу, а саме: до-сліджено основні принципи здійснення судочинства, юрисдикцію судів ЄС, а також ефективні засоби правового захисту та проблеми їх реалізації. Про-аналізовано теоретичні проблеми визначення належності розміру відшкоду-вання шкоди в національному законодавстві держав. Здійснено статистичний аналіз справ, які знаходяться в провадженні судів ЄС.

https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-11-75-77
PDF

Посилання

Slynn G. What is a European Community Court Judge? Current Law Journal. 1993. P. 234–244.

Право Європейського Союзу: основи теорії [Т.М., Анакіна, Т.В. Ко-маров, О.Я. Трагнюк, І.В. Яковюк та ін.]; за заг.ред. І.В. Яковюка. Ха-рків : Право, 2019. 360 с.

Муравйов В. Механізм реалізації норм права Європейського Союзу у правопорядках держав-членів. Український часопис міжнародного права. 2012. № 1. С. 89.

Case224/01, Gerhard Köbler v Republik Österreich. European Court Reports. 2003. P. I–10239.

Case 377/87, Parliament v Council. European Court Reports. 1988. P. 4017.

Annual Report 2016 on Judicial Activity. URL: https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2017-03/ra_jur_2016_en_web.pdf (дата звернення: 29.11.2019).

Case 97/85, Union Deutsche Lebensmittelwerke v Commission. European Court Reports. 1987. P. 2265.

Коваленко Я. «ЄС на захисті прав людини» / «Юридична газета online» URL: http://yur-gazeta.com/publications/practice/inshe/es-na-zahisti-prav-lyudini.html (дата звернення: 29.11.2019).

Case 213/89, The Queen v Secretary of State for Transport, ex parte Factortame LTD and others. European Court Reports. 1990. P. I–2433.

Case 14/83, Sabine von Colson and Elisabeth Kamann v Land Nordrhein-Westfalen. European Court Reports. 1984. P. 1891.

Case 79/83, Harz v. Deutsche Tradax. European Court Reports. 1984. P. 1921.

Consolidated versions of the Treaty on European Union and the Treaty on the Functioning of the European Union // Official Journal of the European Union. 2010. P. 83. URL: http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:083:FULL:EN:PDF (дата звернення: 29.11.2019).

The Charter of Fundamental Rights of the European Union. URL: http://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_en.pdf (дата звернення: 29.11.2019).

Slynn G. What is a European Community Court Judge? Current Law Journal. 1993. P. 234–244.

Law of the European Union: the basics of theory / [T.M., Anakina, T.V. Komarova, O.Y. Tragniuk, I.V. Yakovyuk, etc.]; for headline I.V. Yakovyuk. Kharkiv: Law, 2019. 360 p.

Muravyov V. The mechanism of implementation of European Union law in the law and order of the Member States. Ukrainian Journal of International Law. 2012. № 1. P. 89.

Case 224/01, Gerhard Köbler v Republik Österreich. European Court Reports. 2003. P. I–10239.

Case 377/87, Parliament v Council. European Court Reports. 1988. P. 4017.

Annual Report 2016 on Judicial Activity. Available at: https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/201703/ra_jur_2016_en_web.pdf (accessed 29.11.2019).

Case 97/85, Union Deutsche Lebensmittelwerke v Commission. European Court Reports. 1987. P. 2265.

Kovalenko Y. "The EU on Human Rights" / "Legal Online Online". Available at: http://yur-gazeta.com/publications/practice/inshe/es-na-zahisti-prav-lyudini.html (accessed 29.11.2019).

Case 213/89, The Queen v Secretary of State for Transport, ex parte Factortame LTD and others. European Court Reports. 1990. P. I–2433.

Case 14/83, Sabine von Colson and Elisabeth Kamann v Land Nordrhein-Westfalen. European Court Reports. 1984. P. 1891.

Case 79/83, Harz v. Deutsche Tradax. European Court Reports. 1984. P. 1921.

Consolidated versions of the Treaty on European Union and the Treaty on the Functioning of the European Union // Official Journal of the European Union. 2010. P. 83. Available at: http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:083:FULL:EN:PDF (accessed 29.11.2019).

The Charter of Fundamental Rights of the European Union. Available at: http://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_en.pdf (accessed 29.11.2019).