КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЯ ЕКО-ІННОВАЦІЙ У ДІЯЛЬНОСТІ СТЕЙКХОЛДЕРІВ ЕКОНОМІЧНОГО ПРОЦЕСУ
PDF

Ключові слова

концептуалізація
інновації
еко-інновації
типологія
стейкхолдери економічного процесу
еколого-інноваційна діяльність

Як цитувати

Лобко, М. (2019). КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЯ ЕКО-ІННОВАЦІЙ У ДІЯЛЬНОСТІ СТЕЙКХОЛДЕРІВ ЕКОНОМІЧНОГО ПРОЦЕСУ. Молодий вчений, 11 (75), 344-348. https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-11-75-76

Анотація

Досліджено сутність і генезис економіко-екологічної категорії «інновації», розглянуто поняття «концепції» та визначенно коло основних стейкхолдерів економічного процесу. Запропоновано класифікаційні ознаки для типологізації еко-інновацій, яка необхідна для розуміння сутності досліджуваного феномена. Висвітленні основні критерії екологічних інновацій та проаналізовано основні нормативно-правові акти у відповідній темі. Здійснено аналіз виконання екологічних цільових програм національного та регіонального рівнів в Україні, що свідчить про наявність суттєвих прорахунків при застосуванні їх як інструменту державної екологічної політики. Проаналізовано рушії та перешкоди поширення еко-інновацій в умовах пріоритезації екологічних обмежень. Визначенні позитивні тенденції у процесі діяльності деяких юридичних фірм України та юридичних громадських організацій, в яких просліджується еколого-інноваційна направленість

https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-11-75-76
PDF

Посилання

Андрєєва Н.М. Сучасні аспекти екологізації інноваційної діяльності України в умовах трансформації вітчизняної економіки. Вісник Хмельницького національного університету. 2014. № 3(3). С. 65–68. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vchnu_ekon_2014_3(3)__14 (дата звернення: 20.11.2019).

Веклич О.О. Сучасні тенденції фінансового забезпечення природоохоронної діяльності в Україні. Фінанси України. 2009. № 11. С. 20–34. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Fu_2009_11(дата звернення: 20.11.2019).

Бабушкин А.П. Концепты разных типов в лексике и фразеологии и методика их выявления. Методологические проблемы когнитивной лингвистики. Воронеж. гос. ун-т. 2001. С. 52–57.

Галушкіна Т.П. Екологоорієнтований бізнес як рушійна сила «зеленої» економіки. Економічні інновації. 2014. Вип. 58. С. 64–74. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecinn_2014_58_8 (дата звернення: 20.11.2019).

Данилишин Б. Науково-інноваційне забезпечення сталого економічного розвитку України. Економіка України. 2004. С. 4–11.

Дорогунцов С., Ральчук О.М., Федорищева А.М. Cистемно-динамічні засади управління безпекою еколого-економічних систем. Доповіді НАНУ. 2000. № 7. С. 196–202.

Карпіщенко О.О. Експортоорієнтовна індустріалізація як стратегічна мета розвитку промисловості України. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія : Міжнародні економічні відносини та світове господарство. 2017. Вип. 16(1). С. 125–129. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvuumevcg_2017_16(1)__30 (дата звернення: 20.11.2019).

Ілляшенко С.М. Перспективи та основні проблеми розвитку інтернет-торгівлі в Україні. Mechanism of Economic Regulation. 2014. № 3. С. 72–81. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mre_2014_3_10 (дата звернення: 20.11.2019).

Закон України «Про інноваційну діяльність» від 04.07.2002 № 40-ІУ. Відомості Верховної Ради України. 1991. № 47. Ст. 647.

Економічна енциклопедія : у 3 т. Т.1. / відп. ред. С.В. Мочерний. Київ : Академія, 2000. 864 с.

Економічний енциклопедичний словник : у 2 т. Т. 1. А-Н / С.В. Мочерний. Львів : Світ, 2005. 616 с.

Регіональні інноваційні системи: досвід розвинених країн і перспективи його використання в Україні : навчально-методичний посібник / ДП «Укртехінформ». Київ, 2013. 325 с.

Поручник А. Регіональна інноваційна система як основа підвищення міжнародного конкурентного статусу національних регіонів. Вісник Київського національного економічного університету. 2006. С. 134–173.

Екологічні підприємства України. Київ, 2013. URL: https://www.rav.com.ua/ua/news/otrasl/5069/ (дата звернення: 21.11.2019).

Балджи М.Д. Організаційно-економічні засади комплексного природокористування на регіональному рівні: монографія. Одеса : Атлант, 2010. 500 с.

Офіційний сайт Молодіжного крила «ВГО» Ліга студентів Асоціації правників України. URL: http://league.com.ua/ (дата звернення: 21.11.2019).

Савчук О.Я., Яворська Н.П. Концептуальні підходи до уточнення поняття «еко-інновації». Науковий вісник НЛТУ України. 2012. Вип. 22.4. С. 106–113.

Семенов В.Ф. Екологічний менеджмент. Київ : Лібра, 2004. 407 с

Andreeva, N.M. (2014). Suchasni aspekty ekolohizatsii innovatsiinoi diialnosti Ukrainy v umovakh transformatsii vitchyznianoi ekonomiky [Modern aspects of greening of innovative activity of Ukraine in the conditions of transformation of domestic economy]. Visnyk Khmelnytskoho natsionalnoho universytetu № 3 (3), pp. 65–68. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vchnu_ekon_2014_3(3)__14 (accessed: 20 November 2019).

Veklic, O.O. (2009). Suchasni tendentsii finansovoho zabezpechennia pryrodookhoronnoi diialnosti v Ukraini [Current tendencies of financial support of environmental activity in Ukraine]. Finansy Ukrainy, no. 11, pp. 20–34. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Fu_2009_11 (accessed: 20 November 2019).

Babushkin, A.P. (2001). Kontsepti rsznikh typov v leksyke y frazeolohy y metodyki ypravleniya [Concepts of different types in vocabulary and phraseology and methods for their identification]. Metodolohycheskye problemi kohnytyvnoi lynhvystyky. Voronezh. hos. un-t, pp. 52–57.

Galushkina, T.P. (2014). Ekolohooriientovanyi biznes yak rushiina syla "zelenoi" ekonomiky [Ecologically oriented business as the driving force of a green economy]. Ekonomichni innovatsii, vol. 58, pp. 64–74. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecinn_2014_58_8 ( accessed: 20 November 2019).

Danylyshyn, B. (2004). Naukovo-innovatsiine zabezpechennia staloho ekonomichnoho rozvytku Ukrainy. [Scientific and innovative support of sustainable economic development of Ukraine]. Ekonomika Ukrainy, pp. 4–11.

Doroguntsov, S.V., Ralchuk, O.M., Fedorishcheva, A.M. (2000). Cystemno-dynamichni zasady upravlinnia bezpekoiu ekoloho-ekonomichnykh system. [System-dynamic principles of safety management of ecological and economic systems]. Dopovidi NANU, no. 7, pp. 196–202.

Karpishchenko, O.O. (2017). Eksportooriientovna industrializatsiia yak stratehichna meta rozvytku promyslovosti Ukrainy. [Export-oriented industrialization as a strategic goal of Ukrainian industry development]. Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho natsionalnoho universytetu. Seriia : Mizhnarodni ekonomichni vidnosyny ta svitove hospodarstvo, no. 16 (1), pp. 125–129. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvuumevcg_2017_16(1)__30 (accessed: 20 November 2019).

Ilyashenko, S.M. (2014). Perspektyvy ta osnovni problemy rozvytku internet-torhivli v Ukraini [Prospects and main problems of development of Internet trade in Ukraine]. Mechanism of Economic Regulation, no. 3, pp. 72–81. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mre_2014_3_10 (accessed: 20 November 2019).

The Law of Ukraine "On Innovative Activity" of 04.07.2002 № 40-ІУ. Information of the Verkhovna Rada of Ukraine No. 47. Art. 647.

Economic encyclopedia: in 3 volumes (2000). resp. ed. S.V. Mocherniy. Kyiv: Academy. p. 864.

Economic encyclopedic dictionary: in 2 vols. (2005). Vol. 1. A-N / SV. Powerful. Lviv: World, 616 p.

Regional innovation systems: experience of developed countries and prospects for its use in Ukraine: training manual (2013) / SE "Ukrtechinform". Kyiv, 325 p.

Lieutenant, A. (2006). Rehionalna innovatsiina systema yak osnova pidvyshchennia mizhnarodnoho konkurentnoho statusu natsionalnykh rehioniv. [Regional innovation system as a basis for enhancing the international competitive status of national regions]. Visnyk Kyivskoho natsionalnoho ekonomichnoho universytetu, pp. 134–173.

Ekolohichni pidpryiemstva Ukrainy [Ecological enterprises of Ukraine] (2013) Kyiv. Available at: https://www.rav.com.ua/en/news/otrasl/5069/ (accessed: 21 November 2019).

Balji, M.D. (2010). Orhanizatsiino-ekonomichni zasady kompleksnoho pryrodokorystuvannia na rehionalnomu rivni: monograph [Organizational and economic principles of integrated nature management at the regional level]. Odessa: Atlanta, 500 p.

Official website of the Youth Wing “NGO” the Ukrainian Bar Association UBA Student’s League. Available at: http://league.com.ua/ ( accessed: 21 November 2019).

Savchuk, O.V., Yavorskaya, N.P. (2012). Kontseptualni pidkhody do utochnennia poniattia «eko-innovatsii» [Conceptual approaches to clarifying the concept of "eco-innovation"]. Naukovyi visnyk NLTU Ukrainy, no 22.4, pp. 106–113.

Semenov V.F. (2004). Ekolohichnyi menedzhment [Environmental management]. Kyiv: Libra, 407 p.