ДО ПРОБЛЕМИ ЗАСТОСУВАННЯ ОБМЕЖУВАЛЬНИХ ЗАХОДІВ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРАВІ УКРАЇНИ
PDF

Ключові слова

обмежувальні заходи
обмеження
домашнє насильство
заборона
потерпілий

Як цитувати

Ліпіна , В. (2019). ДО ПРОБЛЕМИ ЗАСТОСУВАННЯ ОБМЕЖУВАЛЬНИХ ЗАХОДІВ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРАВІ УКРАЇНИ. Молодий вчений, 11 (75), 340-343. https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-11-75-75

Анотація

У статті розглянуто внесені до Кримінального кодексу України зміни щодо запровадження обмежувальних заходів, спрямованих на протидію домашньому насильству. Проаналізовано правову природу обмежувальних заходів, їх ознаки, підстави та мету застосу¬вання, коло осіб, на яких вони поширюються. Увагу приділено окремим видам обмежувальних заходів з погляду їхньої узгодженості з нормами чинного законодавства України та перспективам їхнього застосування. За результатами дослідження зазначено про важливість введення у кримінальному законодавстві обмежувальних заходів з метою створення нових напрямів і способів припинення та запобігання випадкам домашнього насильства. Одночасно зроблено висновок про наявність неузгоджених питань під час реалізації обмежувальних заходів та наголошено на необхідності здійснення подаль-шого науково-теоретичного розроблення положень щодо таких заходів.

https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-11-75-75
PDF

Посилання

Конституція України, прийнята на 5 сесії Верховної Ради від 28.06.1996 р. № 254к/96-ВР. Відомості Верховної Ради України. 1996. № 30. Ст. 141. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80 (дата звернення: 14.10.2019).

Кримінальний кодекс України від 5 квітня 2001 р. № 2341-III. База даних «Законодавство України». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14 (дата звернення: 14.10.2019).

Кримінальний процесуальний кодекс України від 13 квітня 2012 р. № 4651-VI. База даних «Законодавство України». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17 (дата звернення: 14.10.2019).

Про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України з метою реалізації поло¬жень Конвенції Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу з цими явищами : Закон України від 6 грудня 2017 р. № 2227-VIII. База даних «Законодавство України». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2227-19 (дата звернення: 14.10.2019).

Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків : Закон України від 08.09.2005 р. № 2866-IV. База даних «Законодавство України». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2866-15 (дата звернення: 14.10.2019).

Про запобігання та протидію домашньому насильству : Закон України від 7 грудня 2017 р. № 2229-VIII. База даних «Законодавство України». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2229-19 (дата звернення: 14.10.2019).

Методичні рекомендації щодо запобігання та протидії насильству : Лист Міністерства освіти і науки України від 18 травня 2018 р. № 1/11-5480. База даних «Законодавство України». URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v5480729-18 (дата звернення: 14.10.2019).

Бугаєць Т. Судовий розгляд справ, пов’язаних із вчиненням домашнього насильства: відповідність деяким новелам національного законодавства. Новели законодавства про запобігання та протидію домашньому насильству: матеріали міжнародного круглого столу (27 вересня 2019 року). Київ : Національна академія прокуратури України, 2019. 184 с.

Дудоров О.О., Хавронюк М.І. Відповідальність за домашнє насильство і насильство за ознакою статі : науково-практичний коментар новел Кримінального кодексу України / за ред. М.І. Хавронюка. Київ : Ваіте, 2019. 288 с.

Жук І.В. Обмежувальні заходи у кримінальному праві України: правова природа та сутність. Науковий вісник Ужгородського національного університету, 2019. № 55 (2). С. 83-86.

Новікова К.А. Кримінально-правова характеристика обмежувальних заходів. Матеріали наукової конференції за результатами роботи фахівців Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності імені академіка В.В. Сташиса Національної академії правових наук України за фундаментальними темами у 2018 р. (м. Харків, 26 берез. 2019 р.) / редкол.: В.С. Батиргареєва, В.І. Борисов, Д.П. Євтєєва та ін. Харків : Право, 2019. 212 с.

Примаченко В.Ф. Окремі аспекти визначення місця обмежувальних заходів, що застосовуються до осіб, які вчинили домашнє насильство в системі заходів кримінально-правового характеру. Організаційно-правові засади запобігання домашньому насильству: реалії та перспективи: матеріали круглого столу, 31 травня 2019 р. / за ред. О.П. Рябчинської. Запоріжжя : КПУ, 2019. 174 с.

Ященко А.М. Застосування заходів кримінально-правового характеру : монографія. Харків : НікаНова, 2014. 388 с.

The Constitution of Ukraine. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#n4267 (accessed 14 October 2019).

Kryminalnyi kodeks Ukrainy vid 5 kvitnia 2001 r. № 2341-III. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#n3411 (accessed 14 October 2019).

Kryminalnyi protsesualnyi kodeks Ukrainy vid 13 kvitnia 2012 r. № 4651-VI. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17#n1713 (accessed 14 October 2019).

Pro vnesennia zmin do Kryminalnoho ta Kryminalnoho protsesualnoho kodeksiv Ukrainy z metoiu realizatsii polo¬zhen Konventsii Rady Yevropy pro zapobihannia nasylstvu stosovno zhinok i domashnomu nasylstvu ta borotbu z tsymy yavyshchamy : Zakon Ukrainy vid 6 hrudnia 2017 r. № 2227-VIII. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2227-19#n22 (accessed 14 October 2019).

Pro zabezpechennia rivnykh prav ta mozhlyvostei zhinok i cholovikiv : Zakon Ukrainy vid 08 veresnia 2005 r. № 2866-IV. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2866-15#n328 (accessed 14 October 2019).

Pro zapobihannia ta protydiiu domashnomu nasylstvu : Zakon Ukrainy vid 7 hrudnia 2017 r. № 2229-VIII. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2229-19#n6 (accessed 14 October 2019).

Metodychni rekomendatsii shchodo zapobihannia ta protydii nasylstvu : Lyst Ministerstva osvity i nauky Ukrainy vid 18 travnia 2018 r. № 1/11-5480. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v5480729-18 (accessed 14 October 2019).

Buhaiets T. Sudovyi rozghliad sprav, pov’iazanykh iz vchynenniam domashnoho nasylstva: vidpovidnist deiakym novelam natsionalnoho zakonodavstva. Novely zakonodavstva pro zapobihannia ta protydiiu domashnomu nasylstvu: materialy mizhnarodnoho kruhloho stolu Kyiv, 27 veresnia 2019 roku).

Dudorov O.O., Khavroniuk M.I. Vidpovidalnist za domashnie nasylstvo i nasylstvo za oznakoiu stati: naukovo-praktychnyi komentar novel Kryminalnoho kodeksu Ukrainy. Kyiv: Vaite, 2019.

Zhuk I.V. Obmezhuvalni zakhody u kryminalnomu pravi Ukrainy: pravova pryroda ta sutnist. Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho natsionalnoho universytetu, 55 (2), 83-86.

Novikova K.A. (2018). Kryminalno-pravova kharakterystyka obmezhuvalnykh zakhodiv. Materialy naukovoi konferentsii za rezultatamy roboty fakhivtsiv Naukovo-doslidnoho instytutu vyvchennia problem zlochynnosti imeni akademika V. V. Stashysa Natsionalnoi akademii pravovykh nauk Ukrainy za fundamentalnymy temamy u 2018 r., 26 bereznia 2019. Kharkiv, 212 p.

Prymachenko V.F. (2019). Okremi aspekty vyznachennia mistsia obmezhuvalnykh zakhodiv, shcho zastosovuiutsia do osib, yaki vchynyly domashnie nasylstvo v systemi zakhodiv kryminalno-pravovoho kharakteru. Orhanizatsiino-pravovi zasady zapobihannia domashnomu nasylstvu: realii ta perspektyvy: materialy kruhloho stolu, 31 travnia 2019. Zaporizzhia, 174 p.

Iashchenko A.M. (2014). Zastosuvannia zakhodiv kryminalno-pravovoho kharakteru : monohrafiia. Kharkiv: NikaNova.