СТАН РОЗВИТКУ ЕЛЕКТРОННОГО УРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ
PDF

Ключові слова

електронний уряд
діджиталізація
електронне резиденство
інформаційно-комунікаційні технології
електронні системи

Як цитувати

Лебедєва, Ю. (2019). СТАН РОЗВИТКУ ЕЛЕКТРОННОГО УРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ. Молодий вчений, 11 (75), 335-339. https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-11-75-74

Анотація

У статті досліджується питання розвитку електронного урядування в Україні, його значення та сучасний стан. Визначено роль і місце інформаційно-комунікаційних технологій в сучасному суспільстві. Розглядається передовий зарубіжний досвід діджиталізації на прикладі Естонії, фактори, що вплинули на розвиток електронних систем цієї країни та нагальні проблеми електронного урядування в Україні. Особлива увага приділяється необхідності фінансування цифрової трансформації. Крім того, автором розкрито основні переваги електронних систем урядування та електронного резиденства. На користь порушених питань наведені статистичні данні. Підкреслено, що стабільно висока позиція Естонії з-поміж інших країн світу підтверджує важливу роль Інтернет-комунікаційних технологій у сфері державного управління, що забезпечено розумінням пріоритетності розвитку цього напряму урядом країни.

https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-11-75-74
PDF

Посилання

Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення Концепції розвитку цифрової економіки та суспільства України на 2018-2020 роки та затвердження плану заходів щодо її реалізації». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/67-2018-р#n13 (дата звернення: 27.11.2019).

Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про затвердження плану заходів з реалізації Концепції розвитку електронного урядування в Україні». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/617-2018-%D1%80 (дата звернення : 27.11.2019).

У бюджеті на 2020 рік не закладали коштів на «державу у смартфоні» — Мінцифри, 2019. URL: https://hromadske.ua/posts/u-byudzheti-na-2020-rik-ne-zakladali-koshtiv-na-derzhavu-u-smartfoni-mincifri (дата звернення: 27.11.2019).

Приклад для України – чим вабить електронна Естонія. URL: https://nachasi.com/2017/06/29/e-estonia/ (дата звернення: 25.11.2019).

Запровадження електронної взаємодії як необхідна умова розвитку електронного урядування: зарубіжний і вітчизняний досвід. URL: https://knute.edu.ua/file/NjY4NQ==/498a1b0297a1c4501bc16ca2676828b9.pdf (дата звернення : 27.11.2019).

Курило Ю. Эстония – платформа для украинского бизнеса с глобальными амбициями. Юрист & закон. URL: http://uz.ligazakon.ua/magazine_article/EA009149 (дата звернення: 26.11.2019).

Матвейчук Л.О. Механізми державного управління оподаткуванням в умовах розвитку інформаційного суспільства : дис. докт. держ. упр.: спец. 25.00.02. Київ, 2017. 478 с.

Державний портал eesti.ee. URL: http://www.eesti.ee (дата звернення: 27.11.2019).

Некрасов В. Як виглядатиме «цифрова» Україна: репортаж з Естонії. Економічна правда. 2019. URL: https://www.epravda.com.ua/publications/2019/03/18/646173/ (дата звернення: 27.11.2019).

Некрасов В. Прощайте, черги і «коридорна» корупціє! Як одна IT-система змінить Україну. URL: http://www.epravda.com.ua/publications/2017/11/3/630774 (дата звернення: 26.11.2019).

Як буде виглядати «цифрова» Україна: репортаж з Естонії. URL: https://eukraine.org.ua/ua/news/yak-bude-viglyadati-cifrova-ukrayina-reportazh-z-estoniyi (дата звернення: 27.11.2019).

X-Road, Mobile ID, ID-карти, e-Residence: велике технологічне диво маленькою європейської країни. URL: https://eukraine.org.ua/ua/news/x-road-mobile-id-id-karti-e-residence-velike-tehnologichne-divo-malenkoyu-yevropejskoyi-krayini (дата звернення: 25.11.2019).

Мариняк Н.М. Система електронного урядування «X-Road»: досвід Естонії як приклад для України. URL: http://aphd.ua/publication-373/ (дата звернення: 25.11.2019).

Количество созданных э-резидентами предприятий в Эстонии превысило 10 000. URL: https://www.rup.ee/rus/novosti/ekonomika-i-biznes/kolichestvo-sozdannykh-e-rezidentami-predpriiatii-v-estonii-prevysilo-10-000 (дата звернення: 27.11.2019).

The Global Information Technology Report 2013. World Economic Forum 2013. URL: http://www3.weforum.org/docs/WEF_GITR_Report_2013.pdf (дата звернення: 25.11.2019).

E-Government Survey 2014. E-Government for the Future We Want. Department of Economic and Social Affairs. United Nations. New York. 2014. URL: https://publicadministration.un.org/egovkb/Portals/egovkb/Documents/un/2014-Survey/E-Gov_Complete_Survey-2014.pdf (дата звернення: 25.11.2019).

The Global Information Technology Report. World Economic Forum 20. URL:http://www3.weforum.org/docs/WEF_GlobalInformationTechnology_Report_2014.pdf (дата звернення: 26.11.2019).

Rozporiadzhennia Kabinetu Ministriv Ukrainy «Pro skhvalennia Kontseptsii rozvytku tsyfrovoi ekonomiky ta suspilstva Ukrainy na 2018-2020 roky ta zatverdzhennia planu zakhodiv shchodo yii realizatsii». Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/67-2018-r#n13 (accessed: 27.11.2019).

Rozporiadzhennia Kabinetu Ministriv Ukrainy «Pro zatverdzhennia planu zakhodiv z realizatsii Kontseptsii rozvytku elektronnoho uriaduvannia v Ukraini». Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/617-2018-%D1%80 (accessed: 27.11.2019).

U biudzheti na 2020 rik ne zakladaly koshtiv na «derzhavu u smartfoni» – Mintsyfry, 2019. Available at: https://hromadske.ua/posts/u-byudzheti-na-2020-rik-ne-zakladali-koshtiv-na-derzhavu-u-smartfoni-mincifri (accessed: 27.11.2019).

Pryklad dlia Ukrainy – chym vabyt elektronna Estoniia. Available at: https://nachasi.com/2017/06/29/e-estonia/ (accessed: 25.11.2019).

Zaprovadzhennia elektronnoi vzaiemodii yak neobkhidna umova rozvytku elektronnoho uriaduvannia: zarubizhnyi i vitchyznianyi dosvid. Available at: https://knute.edu.ua/file/NjY4NQ==/498a1b0297a1c4501bc16ca2676828b9.pdf (accessed: 27.11.2019).

Kurylo, Yu. Estonyia – platforma dlia ukraynskoho byznesa s hlobalnymy ambytsyiamy. Yuryst & zakon [A platform for Ukrainian business with global ambitions. Lawyer & Law]. Available at: http://uz.ligazakon.ua/magazine_article/EA009149 (accessed: 26.11.2019).

Matveichuk, L.O. (2017). Mekhanizmy derzhavnoho upravlinnia opodatkuvanniam v umovakh rozvytku informatsiinoho suspilstva [Mechanisms of State Tax Administration in the Conditions of Information Society Development]: dys. dokt. derzh. upr. : spets. 25.00.02. Kyiv, 478 p.

Derzhavnyi portal eesti.ee. Available at: http://www.eesti.ee (accessed: 27.11.2019).

Nekrasov, V. (2019). Yak vyhliadatyme «tsyfrova» Ukraina: reportazh z Estonii. Ekonomichna pravda. [What will digital Ukraine look like: a report from Estonia. Economic truth.] Available at: https://www.epravda.com.ua/publications/2019/03/18/646173/ (accessed: 27.11.2019).

Nekrasov, V. Proshchaite, cherhy i «korydorna» koruptsiie! Yak odna IT-systema zminyt Ukrainu. [Farewell, queues and «corridor» corruption! How one IT system will change Ukraine] Available at: http://www.epravda.com.ua/publications/2017/11/3/630774 (accessed: 26.11.2019).

Iak bude vyhliadaty “tsyfrova” Ukraina: reportazh z Estonii [What will “digital” Ukraine look like: report from Estonia] Available at: https://eukraine.org.ua/ua/news/yak-bude-viglyadati-cifrova-ukrayina-reportazh-z-estoniyi (accessed: 27.11.2019).

X-Road, Mobile ID, ID-karty, e-Residence: velyke tekhnolohichne dyvo malenkoiu yevropeiskoi krainy [X-Road, Mobile ID, ID Cards, e-Residence: The Big Technology Miracle of a Small European Country] Available at: https://eukraine.org.ua/ua/news/x-road-mobile-id-id-karti-e-residence-velike-tehnologichne-divo-malenkoyu-yevropejskoyi-krayini (accessed: 25.11.2019).

Maryniak, N.M. Systema elektronnoho uriaduvannia «X-Road»: dosvid Estonii yak pryklad dlia Ukrainy. [The X-Road e-Government System: Estonian Experience as an Example for Ukraine]. Available at: http://aphd.ua/publication-373/ (accessed: 25.11.2019).

Kolychestvo sozdannыkh e-rezydentamy predpryiatyi v Estonyy prevysylo 10 000. [The number of enterprises created by e-residents in Estonia exceeded 10 000.] Available at: https://www.rup.ee/rus/novosti/ekonomika-i-biznes/kolichestvo-sozdannykh-e-rezidentami-predpriiatii-v-estonii-prevysilo-10-000 (accessed: 27.11.2019).

The Global Information Technology Report 2013. World Economic Forum (2013). Available at: http://www3.weforum.org/docs/WEF_GITR_Report_2013.pdf (accessed: 25.11.2019).

E-Government Survey 2014. E-Government for the Future We Want. Department of Economic and Social Affairs. United Nations. New York. (2014). Available at: https://publicadministration.un.org/egovkb/Portals/egovkb/Documents/un/2014-Survey/E-Gov_Complete_Survey-2014.pdf (accessed: 25.11.2019).

The Global Information Technology Report. World Economic Forum 2014. Available at: http://www3.weforum.org/docs/WEF_GlobalInformationTechnology_Report_2014.pdf (accessed: 26.11.2019).