ОСОБЛИВОСТІ ФОТОГРАФУВАННЯ РЕЧОВИХ ДОКАЗІВ ПРИ ПРОВЕДЕННІ СУДОВОЇ ТОВАРОЗНАВЧОЇ ЕКСПЕРТИЗИ
PDF

Ключові слова

методи та прийоми судово-дослідної фотографії
фотографування речових доказів
судова товарознавча експертиза

Як цитувати

Котенко, С., & Талипова, Л. (2019). ОСОБЛИВОСТІ ФОТОГРАФУВАННЯ РЕЧОВИХ ДОКАЗІВ ПРИ ПРОВЕДЕННІ СУДОВОЇ ТОВАРОЗНАВЧОЇ ЕКСПЕРТИЗИ. Молодий вчений, 11 (75), 331-334. https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-11-75-73

Анотація

Розглянуто питання можливості застосування судово-дослідної фотографії при дослідженні речових доказів експертами в галузі товарознавства, а саме її основних методів та прийомів. Виокремлено особливості основних методів та прийомів фотографування, що можуть бути використані при дослідженні речових доказів при проведенні судово-товарознавчої експертизи з метою подальшого впровадження їх в практичній діяльності. Наведені рекомендації щодо застосування основних методів та прийомів фотографування, які взяті з реальних випадків в практичній діяльності та досвіду експертів товарознавців при проведенні судових експертиз. Всі ці випадки розбиті за групами, виокремлені за різними категоріями, в залежності від об’єкту дослідження, з метою значного полегшення в практичній діяльності, при підборі того чи іншого методу та прийому фотографування.

https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-11-75-73
PDF

Посилання

Кобилянський О.Л., Кофанов А.В. Фотографічна фіксація перебігу та результатів слідчих (розшукових) дій: методичні рекомендації. Київ : УкрДГРІ, 2012. 64 с.

Пясковський В.В., Чорноус Ю.М., Іщенко А.В., Алєксєєв О.О. та ін. Криміналістика : підручник. Київ : «Центр учбової літератури», 2015. 544 с.

Удовенко Ж.В. Криміналістика: конспект лекцій. / за заг. редакцією Галана В.І., Удовенко Ж.В. Київ : Центр учбової літератури, 2016. 320 с.

Ищенко Е.П., Ищенко П.П., Зотчев В.А. Криминалистическая фотография и видеозапись : учебно-практическое пособие. / под ред. проф. Ищенко Е.П. Москва : Юристь, 1989. 438 с.

Семенов В.В. Використання новітніх технологій та досягнень науки й техніки в кримінальному провадженні. Криминалистика и судебная экспертиза. 2015. № 60. С. 117–125. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/krise_2015_60_17

Kobilyansky, O.L., & Kofanov, A.V. (2012). Fotohrafichna fiksatsiya perebihu ta rezulʹtativ slidchykh (rozshukovykh) diy: metodychni rekomendatsiyi [Photographic recording of the course and results of investigative (search) actions: guidelines]. Kiev: UkrDGRI. (in Ukrainian)

Peskovsky, V.V., Chornous, Y.M., Ishchenko, A.V., & Alekseev, O.O. etc. (2015). Kryminalistyka: pidruchnyk [Forensics: a textbook]. Kiev: Center for educational literature. (in Ukrainian)

Udovenko, Z.V. (2016). Kryminalistyka: konspekt lektsiy [Forensics: lecture notes]. Kiev: Center for educational literature. (in Ukrainian)

Ishchenko, E.P., Ishchenko, P.P., & Zotchev, V.A. (1989). Kriminalisticheskaya fotografiya i videozapis': uchebno-prakticheskoye posobiye [Forensic Photography and Video: training manual]. Moscow: Law. (in Ukrainian)

Semenov, V.V. (2015). Vykorystannya novitnikh tekhnolohiy ta dosyahnenʹ nauky y tekhniky v kryminalʹnomu provadzhenni [Use of the latest technologies and the achievements of science and technology in criminal proceedings]. Forensics and judicial expertise (electronic journal), no 60, pp. 117–125. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/krise_2015_60_17 (in Russian)