КРИЗОВІ ПРОЦЕСИ У РОЗВИТКУ ІНТЕГРАЦІЇ В ЄС
PDF

Ключові слова

дезінтеграція
Європейський Союз
Брекзит
міграція
рецесія

Як цитувати

Книжник, К. (2019). КРИЗОВІ ПРОЦЕСИ У РОЗВИТКУ ІНТЕГРАЦІЇ В ЄС. Молодий вчений, 11 (75), 326-330. https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-11-75-72

Анотація

У роботі виділено та проаналізовано деякі кризові явища, з якими стикається ЄС кожен рік, а саме вихід Великої Британії, економічні проблеми, міграційна криза, нестабільність політики США відносно ЄС, гібридна агресія Російської Федерації щодо України та країн Євросоюзу, тероризм. Виходячи з цього, можна говорити про системну кризу євроінтеграційного процесу. Це не є випадковістю, а є результатом тривалого накопичення передумов ще з періоду тріумфальної євроінтеграції. Автором проаналізовано шляхи вирішення економічної кризи в країнах, що є провідними в ЄС. Також певну увагу приділено ролі Брекзиту в розвитку Євросоюзу. У роботі підкреслено, що гібридна війна Російської Федерації ведеться не тільки по відношенню до України, але й до країн ЄС. Також проаналізовано дії європейських інституцій, які спрямовані на подолання міграційної кризи.

https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-11-75-72
PDF

Посилання

Сіденко В.Р. Кризові процеси у розвитку інтеграції в ЄС: витоки та перспективи. Економіка і прогнозування. 2017. №1. С. 7–34. URL: http://eip.org.ua/docs/EP_17_1_07_uk.pdf (дата звернення: 20.11.2019).

Berend I. The Contemporary Crisis of the European Union: prospects for the future. New York, 2017. P: 170. URL:https://freeebooksacqw5kb.ml/b01n2rr8ny-the-contemporary-crisis-of-the-european-union:-prospects-for-the-future.pdf (дата звернення: 20.11.2019).

Zacune J. Privatizing Europe. Using the Crisis to Entrench Neoliberalism (Working Paper). Amsterdam: Transnational Institute. 2013. P: 20. URL: https://www.tni.org/files/download/privatising_europe.pdf (дата звернення: 20.11.2019).

Колісніченко О. Головні ризики для світової економіки. Чого найбільше бояться фінансисти у 2019. Економічна правда. 2019. URL: https://www.epravda.com.ua/rus/publications/2019/01/8/644097/ (дата звернення: 21.11.2019).

Бичек В. Дезінтеграція ЄС як загроза для України. Міжнародний кур’єр. 2019. URL: https://foreignpolicy.com.ua/polityka/dezintehratsiia-ies-iak-zahroza-dlia-ukrainy/ (дата звернення: 21.11.2019).

Мартиненко О. ЄС перед новою загрозою: чи здатна економіка єврозони уникнути рецесії. Європейська правда. 2019. URL: https://www.eurointegration.com.ua/experts/2019/09/10/7100575/ (дата звернення: 22.11.2019).

Лагард вперше розповіла про подальші дії Європейського центробанку. Економічна правда. 2019. URL: https://www.epravda.com.ua/news/2019/11/22/654035/ (дата звернення: 23.11.2019).

Брексит вже тут – хто наступний? Nikomu.net. 2019. URL: https://nikomu.net/politics/breksit-vzhe-tut-xto-nastupnij/ (дата звернення: 24.11.2019).

Переформатування європейської інтеграції: можливості і ризики для асоціації Україна-ЄС / В. Сіденко (керівник проекту) та ін. Київ, 2018. 214 с. URL: http://razumkov.org.ua/uploads/article/2018_pereformatuvannia_ievropeiskoi_intehratsii.pdf (дата звернення: 24.11.2019).

«Гібридна» війна Росії – виклик та загроза для Європи. «Гібридна» війна Росії – виклик та загроза для Європи: матеріали конференції (Київ, 14 грудня 2016 р.). Київ, 2016. С. 3–7. URL: http://razumkov.org.ua/images/Material_Conference/2016_12_14/GIBRID-WAR-FINAL-1-1.pdf (дата звернення: 25.11.2019).

Везель Б. Саміт ЄС – найважливіші теми зустрічі на Мальті Deutsche Welle. 2017. URL: http://www.dw.com/uk/%D (дата звернення: 25.11.2019).

Вонсович О.С. Терористичні акти в Брюсселі як прояв недосконалості системи європейської безпеки. Гілея: науковий вісник. Політичні науки. 2016. Вип. 108. С. 286–289.

Рудік Олександр. Європейський Союз напередодні четвертого інституційного циклу: Топ-10 досягнень в 2014-2019 рр. Актуальні проблеми європейської та євроатлантичної інтеграції України: матеріали 16-ї регіон. наук.-практ. конф. (Дніпро, 16 травня 2019 р.). Дніпро, 2019. 268 с. URL: http://www.dridu.dp.ua/konf/konf_dridu/2019_05_16_pei_material.pdf (дата звернення: 26.11.2019).

Sidenko, V.R. (2017). Kryzovi protsesy u rozvytku intehratsii v YeS vytoky ta perspektyvy [The crisis processes in the EU development: origins and prospects]. Ekonomika i prohnozuvannia [Economics and Forecasting] (electronic journal), vol. 1, no. 1, pp. 7−34. Available at: http://eip.org.ua/docs/EP_17_1_07_uk.pdf (accessed 20 November 2019).

Berend, I. (2017). The Contemporary Crisis of the European Union: prospects for the future. New York: Routledge.

Zacune, J. (2013). Privatizing Europe. Using the Crisis to Entrench Neoliberalism (Working Paper). Amsterdam: Transnational Institute.

Kolisnichenko, О. (2019). Holovni ryzyky dlia svitovoi ekonomiky. Choho naibilshe boiatsia finansysty u 2019. [The main risks of the global economy. What financiers are most worried about in 2019]. Ekonomichna pravda [Economic truth] (electronic journal). Available at: https://www.epravda.com.ua/rus/publications/2019/01/8/644097/ (accessed 21 November 2019).

Bychek, V. (2019). Dezintehratsiia YeS yak zahroza dlia Ukrainy. [EU disintegration as a threat to Ukraine]. Mizhnarodnyi Kurier [International courier] (electronic journal). Available at: https://foreignpolicy.com.ua/polityka/dezintehratsiia-ies-iak-zahroza-dlia-ukrainy/ (accessed 21 November 2019).

Martynenko, O. (2019). YeS pered novoiu zahrozoiu: chy zdatna ekonomika Yevrozony unyknuty retsesii. Yevropeiska Pravda [European truth] (electronic journal). Available at: https://www.eurointegration.com.ua/experts/2019/09/10/7100575/ (accessed 22 November 2019).

Economic truth (2019). Lahard vpershe rozpovila pro podalshi dii Yevropeiskoho Tsentrobanku. Available at: https://www.epravda.com.ua/news/2019/11/22/654035/ (accessed 23 November 2019).

Nikomu.net (2019). Breksyt vzhe tut - khto nastupnyi? [Brexit is already here – who’s next?] (electronic journal). Available at: https://nikomu.net/politics/breksit-vzhe-tut-xto-nastupnij/ (accessed 24 November 2019).

Sidenko, V. (ed.) (2018). Pereformatuvannia yevropeiskoi intehratsii: mozhlyvosti i ryzyke dlia asotsiatsii Ukraina-Yes [Reformatting European Integration: Opportunities and Risks for the EU-Ukraine Association]. Kyiv: Zapovit. Available at: http://razumkov.org.ua/uploads/article/2018_pereformatuvannia_ievropeiskoi_intehratsii.pdf/ (accessed 24 November 2019).

Tsentr Razumkova (2016). «Hibrydna» viina Rosii – vyklyk ta zahroza dlia Yevropy [«Hybrid» war is a challenge and a threat to Europe] Proceedings of the «Hibrydna» viina Rosii – vyklyk ta zahroza dlia Yevropy (Ukraine, Kyiv, 14 December 2016), Kyiv: Tsentr Razumkova, pp. 3–7. Available at: http://razumkov.org.ua/images/Material_Conference/2016_12_14/GIBRID-WAR-FINAL-1-1.pdf (accessed 25 November 2019).

Vezel, B. (2017). Samit YeS – naivazhlyvishi temy zustrichi na Malti [The EU Summit is the most important topic of the Malta meeting]. Deutsche Welle (electronic journal). Available at: http://www.dw.com/uk/%D (accessed 25 November 2019).

Vonsovych, O. (2016). Terorystychni akty v Briusseli yak proiav nedoskonalosti systemy yevropeiskoi Bezpeky [The terrorist acts in Brussels are a manifestation of the imperfection of the European security system]. Hileia: Naukovyi Visnyk. Politychni Nauky [Gilea: The Scientific Bulletin. Politіcal science] (electronic journal), vol. 108, pp. 286–289.

Rudik, O. (2019). Yevropeiskyi Soiuz naperedodni chetvertoho instytutsiinoho tsyklu top- 10 dosiahnen v 2014–2019 rr. [European Union on the eve of the fourth institutional cycle: Top 10 achievements in 2014–2019] Proceedings of the Aktualni problemy yevropeiskoi ta yevroatlantychnoi intehratsii Ukrainy (Ukraine, Dnipro, 16 May 2019), Dnipro: DRIDU NADU, 268 p. Available at: http://www.dridu.dp.ua/konf/konf_dridu/2019_05_16_pei_material.pdf (accessed 26 November 2019).