ВИЗНАЧЕННЯ ПРАВОВОЇ КЛАСИФІКАЦІЇ ВІДХОДІВ ЕЛЕКТРИЧНОГО ТА ЕЛЕКТРОННОГО ОБЛАДНАННЯ В ЄВРОПЕЙСЬКОМУ СОЮЗІ: ДОСВІД ДЛЯ УКРАЇНИ
PDF

Ключові слова

поводження з відходами
відходи
електричні та електронні відходи
правова класифікація
європейські норми права

Як цитувати

Кідалов, С. (2019). ВИЗНАЧЕННЯ ПРАВОВОЇ КЛАСИФІКАЦІЇ ВІДХОДІВ ЕЛЕКТРИЧНОГО ТА ЕЛЕКТРОННОГО ОБЛАДНАННЯ В ЄВРОПЕЙСЬКОМУ СОЮЗІ: ДОСВІД ДЛЯ УКРАЇНИ. Молодий вчений, 11 (75), 322-325. https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-11-75-71

Анотація

Стаття присвячена дослідженню європейського досвіду визначення класифікації електронних відходів та можливість його застосуваннях в норми права національного законодавства. Пошук у вирішенні питань пов’язаних з використанням відходів, зокрема електричного й електронного обладнання, дає за необхідність існування якісного розмежування за певною класифікацію цих відходів їх термінологічної характеристики та понятійного тлумачення. У країнах ЄС норми права встановлюють певні класифікації електронних відходів. Тому, Україні необхідно взяти за приклад європейський досвід та застосувати його у нормах національного законодавства, шляхом створення нових нормативних документів адаптованих до сучасних вимог часу. Також, слід зазначити, що реформування даної сфери не можливе без змін політичного курсу і створенням планів ефективного державного контролю з орієнтиром на європейські стандарти.

https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-11-75-71
PDF

Посилання

Д. Павловський: Огляд у рамках проекту Громадське лобіювання впровадження в Україні європейських підходів до вирішення проблеми електронних відходів. URL: https://www.irf.ua/files/ukr/programs/euro/survey_final.pdf (дата звернення: 19.10.2019).

Хомяков В.І., Коробченко Н.М. Менеджмент електронних відходів. Закордонний досвід. Зб. наук. пр. Черкаського державного технологічного університету. Сер.: Економічні науки. 2009. Вип. 24. С. 267–264. URL: http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/znpchdtu/2009_24/articles/49_homyakov.pdf (дата звернення: 21.10.2019).

Про відходи електричного й електронного обладнання (ВЕЕО): Директива 2002/96/EC Європейського парламенту і Ради від 27 січня 2003 року. URL: http://old.minjust.gov.ua/45875 (дата звернення: 21.10.2019).

Про відходи: Директива 75/442/EEC Європейського Союзу від 15 липня 1975 року №75/442/ЄС (OJ L 194, 25.7.1975, p. 39). URL: http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1975L0442:19911223:EN:PDF (дата звернення: 21.10.2019).

ДК 017-98 «Українська класифікація товарів зовнішньоекономічної діяльності», затверджена наказом Держстандарту України від 02.06.1998 № 459. URL: http://ukrstat.gov.ua/klasf/nac_kls/op_ukzed_2016.htm (дата звернення: 19.10.2019).

ДК 005-9621 Державний класифікатор України. (Розділи А.1 – А.20): затверджена наказом Держстандарту України від 29.02.1996 № 89. URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0089217-96 (дата звернення: 06.10.2019).

Національна стратегія управління відходами в Україні до 2030 року Схвалено розпорядженням Кабінету Міністрів України від 8 листопада 2017 р. № 820-р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/820-2017-%D1%80 (дата звернення: 03.10.2019).

D. Pavlovskyj: Oglyad u ramkax proektu Gromadske lobiyuvannya vprovadzhennya v Ukrayini yevropejskyx pidxodiv do vyrishennya problemy elektronnyx vidxodiv [Public Lobbying Overview of European Approaches to Solving E-Waste Problems in Ukraine]. (electronic journal) Available at: https://www.irf.ua/files/ukr/programs/euro/survey_final.pdf (accessed: 19.10.2019).

Khomyakov, V.I., & Korobchenko, N.M. (2009). Menedzhment elektronnyx vidxodiv. Zakordonnyj dosvid [E-waste management. Foreign experience]. Collection of scientific works of Cherkasy State Technological University, vol. 24, pp. 276–264. Available at: http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/znpchdtu/2009_24/articles/49_homyakov.pdf (accessed: 21.10.2019)

Dyrektyva 2002/96/EC Yevropejskogo parlamentu i Rady [About waste electrical and electronic equipment (ВЕЕО)] dated January 27, 2003 Available at: http://old.minjust.gov.ua/45875 (accessed: 21.10.2019).

Dyrektyva 75/442/EEC Yevropejskogo Soyuzu [About waste] dated July 15, 1975 Available at: http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1975L0442:19911223:EN:PDF (accessed: 21.10.2019).

DK 017-98 [Ukrainian classification of foreign economic activity goods] approved by the order of the State Standard of Ukraine from 02.06.1998 № 459 Available at: http://ukrstat.gov.ua/klasf/nac_kls/op_ukzed_2016.htm (accessed: 19.10.2019).

DK 005-9621 [State Classifier of Ukraine. (Sections A.1 – A.20)] approved by the order of the State Standard of Ukraine dated 89.02.1996 № 89 Available at: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0089217-96 (accessed: 06.10.2019).

Rozporyadzhennya Kabinetu Minitsriv Ukrayiny[ National Waste Management Strategy in Ukraine until 2030] dated November 8, 2017 # 820-p Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/820-2017-%D1%80 (accessed: 03.10.2019).