САМОЗАХИСТ ПРАВА НА БЕЗПЕЧНЕ НАВКОЛИШНЄ ПРИРОДНЕ СЕРЕДОВИЩЕ
PDF

Ключові слова

самозахист
способи захисту
екологічні права людини
право на безпечне навколишнє природне середовище
стан навколишнього природного середовища

Як цитувати

Кисіль, О. (2019). САМОЗАХИСТ ПРАВА НА БЕЗПЕЧНЕ НАВКОЛИШНЄ ПРИРОДНЕ СЕРЕДОВИЩЕ. Молодий вчений, 11 (75), 317-321. https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-11-75-70

Анотація

У статті розкривається зміст права на безпечне навколишнє природне середовище, досліджується його виникнення та закріплення в міжнародних актах та в національному законодавстві. Аналізується його місце та значення у системі прав людини. Автор досліджує питання самозахисту права на безпечне навколишнє природне середовище та способи його здійснення. Визначає особливості застосування самозахисту та умови визнання його правомірним. Розглядає актуальні проблемні питання, наукові дискусії з цього приводу, наводить цікаві випадки з практики. У результаті досліджень, автор висловлює пропозиції стосовно удосконалення чинного законодавства в частині самозахисту права на безпечне навколишнє природне середовище.

https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-11-75-70
PDF

Посилання

Вбивча природа: як забруднення навколишнього середовища впливає на здоров’я // УНІАН. Інформаційне агентство. Київ, 2016. URL: https://www.unian.ua/ecology/1304769-vbivcha-priroda-yak-zabrudnennya-navkolishnogo-seredovischa-vplivae-na-zdorovya.html (дата звернення: 19.10.2019).

Данилова Н.В. Критерии благоприятной окружающей среды: теория вопроса и практика защиты права. Вопросы теории и практики. Тамбов: Грамота. 2015. № 12. Ч. 1. С. 79–81.

Бредіхіна В.Л. Конституційні засади права громадян на безпечне навколишнє середовище : монографія. Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. Харків, 2008. 168 с.

Декларація Конференції Організації Об’єднаних Націй з проблем оточуючого людину середовища: прийнята Організацією Об’єднаних Націй від 16 червня 1972 р. // База даних «Законодавство України». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_454 (дата звернення: 19.10.2019).

Валеев Р.М., Гилязева Д.Р. Защита прав человека на благоприятную окружающую среду в международном праве. Евразийский юридический журнал. 2013. С. 51–60.

Міжнародний пакт про громадянські і політичні права від 16 грудня 1966 року // База даних «Законодавство України». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_043 (дата звернення: 21.10.2019).

Міжнародний пакт про економічні, соціальні і культурні права від 16 грудня 1966 року // База даних «Законодавство України». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_042 (дата звернення: 21.10.2019).

Хартія основних прав Європейського Союзу від 07 грудня 2000 року № 994_524. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_524 (дата звернення: 22.10.2019).

Африканська хартія прав людини і народів від 26 червня 1981 року. URL: http://hrlibrary.umn.edu/russian/instree/Rz1afchar.html (дата звернення: 23.10.2019).

Копилов М.Н. Право на сприятливе навколишнє середовище: процес становлення юридичного змісту. Вісник РУДН. Серія «Юридичні науки». 2003. №1. С. 48–54.

Конституція України: Закон України від 28 червня 1996 р. №254к/96-ВР/Верховна Рада України. Відомості Верховної Ради України. 1996. №30. Ст. 50, 55.

Черкашина М.К. Поняття та класифікація юридичних гарантій екологічних прав громадян. Підприємництво, господарство і право. 2004. № 11. С. 82–84.

Про охорону навколишнього природного середовища: Закон України від 25 червня 1991 року № 1264-XII/ Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1264-12 (дата звернення: 19.10.2019).

Легенченко М.О. Поняття охорони і захисту права та їх співвідношення. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Юридичні науки». 2014. № 6–1. С. 169–172.

Калишук Л.А. Щодо визначення понять «форми» та «способи» захисту екологічних прав громадян України. Актуальні проблеми держави і права. 2010. С. 78–84.

Даценко О.Ф. Правові засоби забезпечення реалізації права громадян на безпечне для життя та здоров’я навколишнє середовище. Науковий вісник Херсонського державного університету. 2016. №5. С. 173–177.

Матвійчук А.О. Самозахист особистого немайнового права на безпечне навколишнє природне середовище. Юридична наука. 2014. №3. С. 25–40.

На грани катастрофы. Пять крупнейших экологических проблем Украины // Украинская правда, Киев, 2019. URL: https://www.pravda.com.ua/rus/articles/2019/10/22/7229683/ (дата звернення: 23.10.2019).

Макаров О.В. Гражданское право и правовое государство. Правоведение. 1993. № 3. С. 81–84.

Лаевская Е.В. Защита права на благоприятную окружающую среду: проблемы теории и практики; НЦЗПИ. Минск : Строй Медиа Проект, 2016. 386 с.

UNIAN. News agency (2016). Vbyvcha pryroda: yak zabrudnennya navkolyshn’oho seredovyshcha vplyvaye na zdorov’ya [Murderous nature: how does environmental pollution affect health]. UNIAN. Informatsiyne ahentstvo. Available at: https://www.unian.ua/ecology/1304769-vbivcha-priroda-yak-zabrudnennya-navkolishnogo-seredovischa-vplivae-na-zdorovya.html (accessed 19 October 2019).

Danylova, N.V. (2015). Kriterii blagopriyatnoy okruzhayuschchey sredy: teoriya voprosa i praktika zashchity prava [Criteria favorable environmental: question theory and practice enforcement of the right]. Voprosy teorii i practiki. Tambov: Gramota, vol. 12, pp. 79–81.

Bredikhina, V.L. (2008). Konstytutsiyni zasady prava hromadyan na bezpechne navkolyshnye seredovyshche: monohrafiya [Constitutional principles citizens’ right to a safe environment: monograph]. Kharkiv: National Law Academy of Ukraine nam. Yaroslav Mudryi, 168 p.

Deklaratsiya OON z problem otochuyuchoho lyudynu seredovyshcha (1972): pryynyata OON vid 16 chervnya 1972 [The UN Declaration on environmental issues: accepted UN of 16 June 1972]. Baza Danykh «Zakonodavstvo Ukrayiny»/ Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_454 (accessed 19 October 2019).

Valeyev, R.M., & Gilyazeva, D.R. (2013). Zashchita prav cheloveka na blagopriyatnuyu okruzhayuschchuyu sredy v mezhdunarodnom prave [Protection of the right to a safe natural environment in international law]. Yevraziyskiy yuridicheskiy zhurnal, pp. 51–60.

Mizhnarodnyy pakt pro hromadyans’ki i politychni prava(1966) vid 16 hrudnya 1966 [The International Covenant on civil and political rights of 16 December 1966]. Baza Danykh «Zakonodavstvo Ukrayiny»/ Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_043 (accessed 21 October 2019).

Mizhnarodnyy pakt pro ekonomichni, sotsialʹni i kulʹturni prava (1966) vid 16 hrudnya 1966 [The International Covenant on economic, social and cultural rights of 16 December 1966]. Baza Danykh «Zakonodavstvo Ukrayiny»/ Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_042 (accessed 21 October 2019).

Khartiya osnovnykh prav Yevropeysʹkoho Soyuzu(2000) vid 07 hrudnya 2000 № 994_524 [Charter of Fundamental Rights of the European Union of 07 December 2000 № 994_524]. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_524 (accessed 22 October 2019).

Afrykansʹka khartiya prav lyudyny i narodiv(1981)vid 26 chervnya 1981 [African Charter on Human and Peoples' Rights of 26 June 1981]. Available at: http://hrlibrary.umn.edu/russian/instree/Rz1afchar.html (accessed 23 October 2019).

Kopylov, M.N. (2003). Pravo na spryyatlyve navkolyshnye seredovyshch: protses stanovlennya yurydychnoho zmistu.[ Right to a Favorable Environment: the process of becoming legal content]. Visnyk RUDN. Seriya «Yurydychni nauky», vol. 1, pp. 48-54.

Konstytutsiya Ukrayiny (1996). Zakon Ukrayiny vid 28 chervnya 1996 №254k/96-VR [Constitution of Ukraine: The law of Ukraine of 28 June 1996 №254k/96 – VR]. Vidomosti Verkhovnoyi Rady Ukrayiny, vol. 30, p. 50, 55.

Cherkashyna, M.K. (2004). Ponyattya ta klasyfikatsiya yurydychnykh harantiy ekolohichnykh prav hromadyan [The concept and classification of legal guarantees of environmental rights of citizens]. Pidpryyemnytstvo, hospodarstvo i pravo, vol. 11, pp. 82–84.

Pro okhoronu navkolyshnʹoho pryrodnoho seredovyshcha (1991). Zakon Ukrayiny vid 25 chervnya 1991№ 1264-XII [On the protection of the environment: The law of Ukraine of 25 June 1991 № 1264-XII]. Verkhovna Rada Ukrayiny. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1264-12 (accessed 19 October 2019).

Lehenchenko, M.O. (2014). Ponyattya okhorony i zakhystu prava ta yikh spivvidnoshennya [The concept of protection and protection of law and their relationship]. Naukovyy visnyk Khersonsʹkoho derzhavnoho universytetu. Seriya «Yurydychni nauky», vol. 6−1, pp. 169−172.

Kalyshuk, L.A. (2010). Shchodo vyznachennya ponyatʹ «formy» ta «sposoby» zakhystu ekolohichnykh prav hromadyan Ukrayiny[Concerning the definition of the terms "forms" and "ways" of protecting the environmental rights of Ukrainian citizens]. Aktualʹni problemy derzhavy i prava, pp. 78−84.

Datsenko, O.F. (2016). Pravovi zasoby zabezpechennya realizatsiyi prava hromadyan na bezpechne dlya zhyttya ta zdorovʺya navkolyshnye seredovyshche [Legal means to ensure the realization of the right of citizens to a safe and healthy environment]. Naukovyy visnyk Khersonsʹkoho derzhavnoho universytetu, vol. 5, pp. 173−177.

Matviychuk, A.O. (2014). Samozakhyst osobystoho nemaynovoho prava na bezpechne navkolyshnye pryrodne seredovyshche [Self-protection of the personal non-property right to a safe environment]. Yurydychna nauka, vol. 3, pp. 25−40.

Ukrainian truth (2019). Na grani katastrofy. Pyat' krupneyshikh ekologicheskikh problem Ukrainy [On the verge of disaster. Five largest environmental problems in Ukraine]. Ukrayinsʹka Pravda. Available at: https://www.pravda.com.ua/rus/articles/2019/10/22/7229683/ (accessed 23 October 2019).

Makarov, O.V. (1993). Grazhdanskoye pravo i pravovoye gosudarstvo [Civil law and rule of law]. Pravovedeniye, vol. 3, pp. 81−84.

Layevskaya, Ye.V. (2016). Zashchita prava na blagopriyatnuyu okruzhayushchuyu sredu: problemy teorii i praktiki [Protection of the right to a favorable environment: problems of theory and practice]. NCCPI. Minsk: Stroy Media Project, 386 p.