РЕФОРМА В СУДОВІЙ СИСТЕМІ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ: ЛІК-ВІДАЦІЯ ТРИБУНАЛУ З ПИТАНЬ ЦИВІЛЬНОЇ СЛУЖБИ
PDF

Ключові слова

Суд Європейського Союзу
Трибунал з питань цивільної служби ЄС
Суд першої інстанції
спеціалізовані судові палати
реформа

Як цитувати

Касьяненко, Д. (2019). РЕФОРМА В СУДОВІЙ СИСТЕМІ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ: ЛІК-ВІДАЦІЯ ТРИБУНАЛУ З ПИТАНЬ ЦИВІЛЬНОЇ СЛУЖБИ. Молодий вчений, 11 (75), 314-316. https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-11-75-69

Анотація

Досліджено питання реформування судової системи Європейського Союзу. Особлива увага приділяється зміні структури судової системи ЄС, процедурі формування суддівського корпусу. Єдиним судовим органом спеціальної юрисдикції, що розглядав і вирішував винятково трудові (службові) спори між Європейським Союзом і його службовцями та іншими співробітниками був Трибунал з питань цивільної служби. Висвітлено основні причини лікві-дації Спеціалізованих судів, а саме Трибуналу з питань цивільної служби ЄС. Виявлено сутність проблеми перерозподілу юрисдикції між судовими органами Європейського Союзу після реформи. Реформування судової сис-теми ЄС не завершилося, триває його постлісабонський період, який спрямо-ваний на забезпечення дотримання поваги до прав людини та на необхідність вирішення проблем, з якими зіткнувся Суд ЄС.

https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-11-75-69
PDF

Посилання

Бережна К.В. Перерозподіл юрисдикції судових органів Європейського Со-юзу після Лісабонської реформи. Актуальні проблеми вітчизняної юриспру-денції. 2015. №5. С. 145–153.

Комарова Т.В. Організація судової системи Європейського Союзу. Вісник НАН України. 2018. Том 25. № 1. С. 79–96.

Комарова Т. В. Юрисдикція Суду Європейського Союзу: монографія. Ха-рків, 2010. 360 с.

Решота В.В. Загальний суд та суд публічної служби у судовій системі ЄС. Науковий вісний «Демократичне врядування». 2012. Вип. 10. С. 49–56.

Римська декларація ЄС: нові пріоритети розвитку об’єднаної Європи : зб. наук. ст. за матеріалами наук.-практ. конф. Ч. 2. / редкол.: А. П. Гетьман, І. В. Яковюк, В. І. Самощенко та ін. Харків. 2017. 444 с.

Фалалєєва Л.Г. Реформування Суду Європейського Союзу та практика захисту основоположних прав. Правова держава. 2019. Вип. 30. С. 407–418.

Berezhna, K.V. (2015). Pererozpodil yurysdyktsii sudovykh orhaniv Yevro-peiskoho Soiuzu pislia Lisabonskoi reformy [Redistribution of jurisdiction of the European Union judiciary after the Lisbon Reform]. Actual problems of domestic jurisprudence, no. 5, pp. 145–153. (in Ukrainian)

Komarova, T.V. (2018). Orhanizatsiia sudovoi systemy Yevropeiskoho Soiuzu [Organization of the judicial system of the European Union]. Bulletin of the National Academy of Sciences of Ukraine, vol. 25, no. 1, pp. 79–96. (in Ukrainian)

Komarova, T.V. (2010). Yurysdyktsiia Sudu Yevropeiskoho Soiuzu: mon-ohrafiia [Jurisdiction of the Court of Justice of the European Union: monograph]. Kharkiv: Law. (in Ukrainian)

Reshota, V.V. (2012). Zahalnyi sud ta sud publichnoi sluzhby u sudovii systemi YeS [The General Court and the Civil Service Tribunal in the EU judici-ary]. Scientific publication "Democratic Governance", vol. 10, pp. 49–56. (in Ukrainian)

Hetman, A.P., Yakoviuk, I.V., & Samoshchenko, V.I. ta in. (ed.) (2017). Rymska deklaratsiia YeS: novi priorytety rozvytku obiednanoi Yevropy : zb. nauk. st. za materialamy nauk.-prakt. konf. [EU Rome Declaration: New priori-ties for the development of a united Europe: Coll. Sciences art according to mate-rials of scientific-practical Conf.]. Kharkiv: Pravo. (in Ukrainian)

Falalieieva, L.H. (2019). Reformuvannia Sudu Yevropeiskoho Soiuzu ta prak-tyka zakhystu osnovopolozhnykh prav [Reforming the Court of Justice of the European Union and the practice of the protection of fundamental rights]. Consti-tutional state, vol. 30, pp. 407–418. (in Ukrainian)