КРИМІНАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ У СФЕРІ ОХОРОНИ ТА ВИКОРИСТАННЯ НАДР: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ ВДОСКОНАЛЕННЯ
PDF

Ключові слова

сфера охорони та використання надр
кримінальна відповідальність

Як цитувати

Должко, В. (2019). КРИМІНАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ У СФЕРІ ОХОРОНИ ТА ВИКОРИСТАННЯ НАДР: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ ВДОСКОНАЛЕННЯ. Молодий вчений, 11 (75), 309-313. https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-11-75-68

Анотація

Проведений аналіз норм Кримінального кодексу України, які встановлюють відповідальність у сфері використання та охорони надр. Досліджено відповідність кримінально-правової нормативної бази відносинам у сфері охорони та використання надр. Досліджено конструкцію окремих складів злочину, передбачених різними частинами ст. 240 та ст. 244 Кримінального кодексу України. Виокремлено та узагальнено основні та супутні проблеми формулювання й конструктивної побудови кожного із зазначених складів злочину, які ускладнюють процес їх інкримінації та практичного застосування. Проаналізовано деякі аспекти ключових нормативно-правових актів, посилання на які є необхідним при кваліфікації злочинів у досліджуваній сфері. Запропоновані можливі шляхи вирішення проблем, що були винайдені під час дослідження, з метою вдосконалення як окремих кримінально-правових норм, так і всієї законодавчої бази у сфері використання та охорони надр.

https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-11-75-68
PDF

Посилання

Конвенція про континентальний шельф: Конвенція ООН від 29.04.1958 / Організація Об’єднаних Націй. URL: https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/pdf/conts.pdf (дата звернення: 29.10.2019).

Кримінальний кодекс України: документ №2341-III від 05.04.2001 зі змінами в ред. від 18.10.2019 / Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14 (дата звернення: 28.10.2019).

Кодекс України про надра: документ № 132/94-ВР від 29.07.1994 зі змінами в ред. від 04.04.2018 / Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/132/94-%D0%B2%D1%80 (дата звернення: 25.10.2019).

Кодекс України про адміністративні правопорушення (статті 1 – 21220): документ № 80731-X від 07.12.1984 зі змінами в ред. від 19.10.2019 / Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10 (дата звернення: 27.10.2019).

Про охорону навколишнього природного середовища: Закон України від 25.06.1991 №1264-XII зі змінами в ред. 12.10.2018 / Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1264-12 (дата звернення: 26.10.2019).

Єдині правила охорони надр при розробці родовищ твердих корисних копалин: Постанова Держгіртехнагляду СРСР від 14.05.1985 № 22 зі змінами в ред. від 12.10.2006 / Офіційний сайт Державної служби геології та надр України. URL: http://www.geo.gov.ua/npac/ (дата звернення: 28.10.2019).

Про судову практику у справах про злочини та інші правопорушення проти довкілля: постанова Пленуму Верховного суду України № 17 від 10.12.2004 / Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0017700-04 (дата звернення: 27.10.2019).

Нетеса Н.В. Кримінальна відповідальність за порушення правил охорони або використання надр: автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.08. Харків, 2012. 20 с.

Турлова Ю.А. Система екологічних злочинів. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Право». 2016. Випуск 36. Том 2. С. 103–108.

Козьяков І.М. Порушення правил охорони або використання надр: проблеми бланкетної конструкції та фактичного складу статті 240 Кримінального кодексу України. Університетські наукові записки. 2014. №2 (50). С. 291–300.

Konventsiia OON pro kontynentalnyi shelf [UN Convention on the Continental Shelf]. United Nations. URL: https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/pdf/conts.pdf (in Russian).

Kryminalnyi kodeks Ukrainy [Criminal Code of Ukraine]. Verkhovna Rada Ukrainy [Verkhovna Rada of Ukraine]. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14 (in Ukrainian).

Kodeks Ukrainy pro nadra [Code of Ukraine on subsoil]. Verkhovna Rada Ukrainy [Verkhovna Rada of Ukraine]. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/132/94-%D0%B2%D1%80 (in Ukrainian).

Kodeks Ukrajiny pro administratyvni pravoporushennja (statti 1 – 21220) [Code of Ukraine on administrative violations (Articles 1 – 21220)]. Verkhovna Rada Ukrainy [Verkhovna Rada of Ukraine]. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10 (in Ukrainian).

Zakon Ukrajiny Pro okhoronu navkolyshnjogho pryrodnogho seredovyshha [Law of Ukraine on environmental protection]. Verkhovna Rada Ukrainy [Verkhovna Rada of Ukraine]. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1264-12 (in Ukrainian).

Postanova Derzhghirtekhnaghljadu SRSR "Jedyni pravyla okhorony nadr pry rozrobci rodovyshh tverdykh korysnykh kopalyn" [Resolution of State Mining Technical Inspection of the USSR "Uniform Rules for the Protection of Subsoil in the Development of Solid Minerals"]. Oficijnyj sajt Derzhavnoji sluzhby gheologhiji ta nadr Ukrajiny [Public Service of Geology and Subsoil of Ukraine official website]. URL: http://www.geo.gov.ua/npac/ (in Ukrainian).

Postanova Plenumu Verkhovnogho Sudu Ukrajiny Pro sudovu praktyku u spravakh pro zlochyny ta inshi pravoporushennja proty dovkillja [Resolution of the Plenum of the Supreme Court of Ukraine On case law on crimes and other environmental offenses]. Verkhovna Rada Ukrainy [Verkhovna Rada of Ukraine]. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0017700-04 (in Ukrainian).

Netesa, N.V. (2012). Kryminaljna vidpovidaljnistj za porushennja pravyl okhorony abo vykorystannja nadr [Criminal liability for violation of the rules of protection or use of subsoil]. Avtoref. dys. … kand. juryd. nauk : 12.00.08. Kharkiv. pp. 20.

Turlova, Ju.A. (2016). Systema ekologhichnykh zlochyniv [The system of environmental crimes]. Naukovyj visnyk Uzhghorodsjkogho nacionaljnogho universytetu [Scientific Bulletin of Uzhgorod National University], vol. 36, pp. 103–108.

Kozjjakov, I.M. (2014). Porushennja pravyl okhorony abo vykorystannja nadr: problemy blanketnoji konstrukciji ta faktychnogho skladu statti 240 Kryminaljnogho kodeksu Ukrajiny [Violation of the rules for the protection or use of subsoil: problems of blanket construction and the actual composition of Article 240 of the Criminal Code of Ukraine]. Universytetsjki naukovi zapysky [University research notes], vol. 2 (50), pp. 291–300.