БОРОТЬБА ЄВРОПОЛУ З НОВИМИ ТЕНДЕНЦІЯМИ ОНЛАЙН-ЗЛОЧИННОСТІ
PDF

Ключові слова

Європол
онлайн-злочинність
кіберзлочинність
шахрайство
соціальна інженерія
даркнет

Як цитувати

Данильченко, А. (2019). БОРОТЬБА ЄВРОПОЛУ З НОВИМИ ТЕНДЕНЦІЯМИ ОНЛАЙН-ЗЛОЧИННОСТІ . Молодий вчений, 11 (75), 305-308. https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-11-75-67

Анотація

Стаття присвячена проблемі поширення нових видів онлайн-злочинів та способів Європолу боротьби з ними. Внаслідок стрімкого розвитку шахрайства з банківськими картками, соціальної інженерії, «крадіжки» криптовалют, сексуальної експлуатації дітей в інтернеті та діяльності даркнету і злочинних онлайн-ринків – ці злочини є недостатньо вивченими, а отже і недостатньо врегульованими з правової та організаційної сторони. А анонімність глобальних інформаційних мереж та швидкість передачі інформації дає змогу злочинцям залишатися невідомими та уникати від відповідальності. Саме тому, одним із завдань Європолу є боротьба з цими викликами сьогоденності. Вона полягає у розробці ефективних дій організаційного, правового, технічного характеру та у співробітництві між країнами для виявлення, усунення, покарання та здійснення превентивних заходів.

https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-11-75-67
PDF

Посилання

Чорноус Ю.М. Завдання міжнародних організацій у боротьбі зі злочинністю. Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика). 2011. № 25. С. 144–152.

Федорова Ю.В Криптовалюти та їх місце у фінансовій системі. Економіка і суспільство. 2018. № 15. С. 771–774. URL: https://www.economyandsociety.in.ua/journal/15_ukr/116.pdf (дата звернення: 01.11.2019).

Довгань О. Світові тенденції в галузі кібербезпеки. Кібербезпека в інформаційному суспільстві: Інформаційно-аналітичний дайджест. 2019. №6 (червень). С. 71. URL: http://ippi.org.ua/sites/default/files/2019-6.pdf (дата звернення: 24.10.2019).

Довбиш Н. Кіберзлочинність в Україні. Scientific Social Community (Соціально-наукова мережа). 2013. URL: https://www.science-community.оrg/ru/node/16132 (дата звернення: 01.11.2019).

Савчук Т. Європол: нові тенденції онлайн-злочинності. Радіо Свобода. 2018. URL: https://www.radiosvoboda.org/a/europol-cyber-crime/29496631.html (дата звернення: 01.11.2019).

Агенція Європейського Союзу з питань співробітництва правоохоронних органів. Сексуальний примус та шантаж через мережу Інтернет як вид злочину проти дітей. Точка зору правоохоронців. Інформаційно-ресурсний центр «Дитинство без насильства». 2017. URL: https://rescentre.org.ua/bezpeka-ditei-v-interneti/zvit-yevropolu-shchodo-seksualnoho-prymusu-ta-shantazhu-ditei-onlain (дата звернення: 31.10.2019).

Гуцалюк М.В. Сучасні тенденції організованої кіберзлочинності. Інформація і право. 2019. № 1(28). С. 118–128.

Chornous, Yu.M. (2011). Zavdannia mizhnarodnykh orhanizatsii u borotbi zi zlochynnistiu [Tasks of international organizations in the fight against crime]. Combating Organized Crime and Corruption (Theory and Practice), no. 25, pp. 144–152.

Fedorova, Yu.V. (2018). Kryptovaliuty ta yikh mistse u finansovii systemi [Cryptocurrencies and their place in the financial system]. Economy and society, no 15, pp. 771–774. Available at: http://economyandsociety.in.ua/journal/15_ukr/116.pdf (accessed 01 November 2019).

Dovhan, O. (2019). Svitovi tendentsii v haluzi kiberbezpeky [Global trends in cybersecurity]. Cybersecurity in the Information Society: An Information and Analysis Digest, no 6, p. 71. Available at: http://ippi.org.ua/sites/default/files/2019-6.pdf (accessed: 24 October 2019).

Dovbysh, N. (2013). Kiberzlochynnist v Ukraini [Cybercrime in Ukraine]. Scientific Social Community (Social Science Network). Available at: https://www.science-community.org/ru/node/16132 (accessed 01 November 2019).

Savchuk, T. (2018). Yevropol: novi tendentsii onlain-zlochynnosti [Europol: New Trends in Online Crime]. Radio Liberty. Available at: https://www.radiosvoboda.org/a/europol-cyber-crime/29496631.html (accessed 01 November 2019).

European Union Agency for the Cooperation of Law Enforcement Bodies. (2017). Sexual coercion and blackmail through the Internet as a crime against children. The point of view of law enforcement officers [Seksualnyi prymus ta shantazh cherez merezhu Internet yak vyd zlochynu proty ditei. Tochka zoru pravookhorontsiv]. Information resource center "Childhood without violence". Available at: https://rescentre.org.ua/bezpeka-ditei-v-interneti/zvit-yevropolu-shchodo-seksualnoho-prymusu-ta-shantazhu-ditei-onlain (accessed 31 October 2019).

Hutsaliuk, M.V. (2019). Suchasni tendentsii orhanizovanoi kiberzlochynnosti [Current trends in organized cybercrime]. Information and law, no. 1(28), pp. 118–128.