ІНСТИТУЦІЙНА НЕДОСКОНАЛІСТЬ ООН: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РЕФОРМУВАННЯ
PDF

Ключові слова

реформування ООН
структура органів ООН
компетенція
Генеральна Асамблея
Рада Безпеки

Як цитувати

Волович , Д., & Тищенко , О. (2019). ІНСТИТУЦІЙНА НЕДОСКОНАЛІСТЬ ООН: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РЕФОРМУВАННЯ. Молодий вчений, 11 (75), 301-304. https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-11-75-66

Анотація

Стаття присвячена комплексному аналізу функціонально-структурної системи ООН. Розкрито і проаналізовано причини «інституційної недосконалості ООН», розглянуто організаційні та правові аспекти реформування організації, які виступають вимушеною потребою в наш час. У статті розкриваються й досліджуються основні недоліки діяльності ООН. Як результат, пропонуються нові шляхи їх вирішення. Особлива увага приділяється головним органам, які не відповідають динаміці розвитку міжнародних відносин на сьогодні. Зокрема, було запропоновано реформувати головні органи, якими відповідно до статуту виступають: Генеральна Асамблея, Рада Безпеки, Економічна й Соціальна Рада, Рада з Опіки, Міжнародний Суд і Секретаріат ООН.

https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-11-75-66
PDF

Посилання

. Статут Організації Об'єднаних Націй і Статут Міжнародного Суду від 26.06.1945 / Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_010 (дата звернення: 01.11.2019).

Генеральна Асамблея ООН. URL: https://www.un.org/ru/ga/about/ (дата звернення: 01.11.2019).

Підсумковий документ Всесвітнього саміту 2005 року. Резолюція, прийнята Генеральною Асамблеєю. – A/RES/60/1. – 24 жовтня 2005 року. URL: http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/UN/UNPAN021756.pdf (дата звернення: 01.11.2019).

Дорош Л., Охремчук С. РБ ООН у сучасних умовах: до проблеми пошуку варіантів реформування. Гуманітарні візії. 2015. № 2. С. 19–26.

Резолюція 60/1, прийнята Генеральною Асамблеєю Організації Об’єднаних Націй, «Підсумковий документ Всесвітнього саміту 2005 року» від 16.09.2005. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_e56 (дата звернення: 03.11.2019).

Лоза Л.П. Проблема реформування Ради Безпеки ООН на сучасному етапі. URL: http://dspace.onua.edu.ua/bitstream/handle/11300/3968/%20%20%20%20.pdf?sequence=1 (дата звернення: 03.11.2019).

Про Економічну й Соціальну Раду. URL: https://www.un.org/ecosoc/ru/about-us (дата звернення: 06.11.2019).

Основні відомості про Міжнародний Суд ООН. URL: https://www.un.org/ru/icj/info.shtml (дата звернення: 06.11.2019).

Мельничук О.І., Савчук К.О. Міжнародний Суд ООН як засіб мирного розв’язання міжнародних спорів у сучасному міжнародному праві. Часопис Київського університету права. 2013. № 4. С. 341–347.

Корнійчук Т. Недосконалість інституційної діяльності ООН та основні напрями її реформування. Актуальні проблеми міжнародних відносин. 2011. Випуск 96(2). С. 148–154.

Секретаріат ООН. URL: https://www.un.org/ru/sections/about-un/secretariat/index.html (дата звернення: 06.11.2019).

Statut Orhanizatsii Obiednanykh Natsii i Statut Mizhnarodnoho Sudu vid 26.06.1945 / Verkhovna Rada Ukrainy. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_010 (accessed 1 November 2019).

Heneralna Asambleia OON. Available at: https://www.un.org/ru/ga/about/ (accessed 1 November 2019).

Pidsumkovyi dokument Vsesvitnoho samitu 2005 roku. Rezoliutsiia, pryiniata Heneralnoiu Asambleieiu. – A/RES/60/1. – 24 zhovtnia 2005 roku. Available at: http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/UN/UNPAN021756.pdf (accessed 1 November 2019).

Dorosh, L., & Okhremchuk, S. (2015). RB OON u suchasnykh umovakh: do problemy poshuku variantiv reformuvannia [United Nations Security Council under modern conditions: on the problem of reform options search]. Humanitarian vision, vol. 1, no. 2, pp. 19–26.

Rezoliutsiia 60/1, pryiniata Heneralnoiu Asambleieiu Orhanizatsii Ob’iednanykh Natsii, «Pidsumkovyi dokument Vsesvitnoho samitu 2005 roku» vid 16.09.2005. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_e56 (accessed 3 November 2019).

Loza L.P. Problema reformuvannia Rady Bezpeky OON na suchasnomu etapi. Available at: http://dspace.onua.edu.ua/bitstream/handle/11300/3968/%20%20%20%20.pdf?sequence=1 (accessed 3 November 2019)

Pro Ekonomichnu y Sotsialnu Radu. Available at: https://www.un.org/ecosoc/ru/about-us (accessed 6 November 2019)

Osnovni vidomosti pro Mizhnarodnyi Sud OON. Available at: https://www.un.org/ru/icj/info.shtml (accessed 6 November 2019)

Melnychuk, O.I., & Savchuk, K.O. (2013). Mizhnarodnyi Sud OON yak zasib myrnoho rozv’iazannia mizhnarodnykh sporiv u suchasnomu mizhnarodnomu pravi [International court of justice AS a method of peaceful settlement of international disputes in contemporary international law]. Chronicles of KUL, no. 4, pp. 341–347.

Korniichuk, T. (2011). Nedoskonalist instytutsiinoi diialnosti OON ta osnovni napriamy yii reformuvannia [Instituntional defect of UN activity and the main ways of reforming]. Actual problems of international relations, vol. 96, no. 2, pp. 148–154.

Sekretariat OON. Available at: https://www.un.org/ru/sections/about-un/secretariat/index.html (accessed 6 November 2019).