КОРЕКЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНА ДОПОМОГА ПРИ АУТИЗМІ
PDF

Ключові слова

аутизм
аутичні діти
педагогічні умови
психологічні механізми
критерії ефективності
корекційна робота

Як цитувати

Радько, Я., & Кисла, О. (2020). КОРЕКЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНА ДОПОМОГА ПРИ АУТИЗМІ. Молодий вчений, 3 (79), 122-125. https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-3-79-27

Анотація

У даній статті вирішуються питань формування психологічних та педагогічних передумов корекційно-педагогічної допомоги дітям з аутизмом. Висвітлено причини та види розладів аутичного спектру у дітей, охарактеризовано основні ознаки аутизму при всіх його клінічних варіантах, обґрунтовано принципи та методи взаємодії дорослих з дітьми аутичного спектру порушень. Узагальнено психолого-педагогічні умови корекційного розвитку дітей з проявами аутизму. На основі критеріїв ефективності та якості корекційної роботи з дітьми з аутизмом представлено структурно-функціональну модель, що поєднує стратегію першого рівня, спрямовану на сім’ю та оточення аутистичної дитини та три рівні стратегій, спрямованих на дитину. Проаналізовано і узагальнено програму корекційно-розвивального навчання дітей з аутизмом. Доведено ефективність залучення дитини до сенсорних ігор засобами індивідуального підходу.

https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-3-79-27
PDF

Посилання

Головченко С.М. Корекційно-відновлювальна допомога дітям з аутичними проявами в поведінці. Таврійський вісник освіти. 2015. № 2 (1). С. 86–91.

Дружинська О.В. Досвід абілітаційної роботи з дітьми, хворими на аутизм. Архів психіатрії. 2002. 3(30). С.54–58.

Островська К. Особливості абілітації дітей з аутизмом та їх родин. Львів, «Тріада плюс», 2007. 44 с.

Почкун Ю.О. Вивчення досвіду застосування новітніх корекційних освітніх технологій у роботі із аутичними дітьми. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 19: Корекційна педагогіка та спеціальна психологія. 2016. Вип. 32(2). С. 78–83.

Рибченко Л.К. Психологічна та соціальна адаптація дітей з аутизмом. Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія 19: Корекційна педагогіка та спеціальна психологія. 2014. Вип. 26. С. 387–392.

Рибченко Л.К. Психологічні механізми створення педагогічних умов ефективної корекційної роботи з аутичними дітьми. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 19: Корекційна педагогіка та спеціальна психологія. 2016. Вип. 32(2). С. 83–90.

Скрипник Т.В. Феноменологія аутизму: монографія. Київ : Фенікс, 2010. 320 с.

Тарасун В.В. Концепція розвитку, навчання і соціалізації дітей з аутизмом : навчальний посібник для вищих навчальних закладів. Київ : «Науковий світ», 2004. 100 с.

Holovchenko, S.M. (2015). Korektsiyno-vidnovlyuvalʹna dopomoha dityam z autychnymy proyavamy v povedintsi. Tavriysʹkyy visnyk osvity, vol. 2 (1), pp. 86–91.

Druzhynsʹka, O.V. (2002). Dosvid abilitatsiynoyi roboty z ditʹmy, khvorymy na autyzm. Arkhiv psykhiatriyi, vol. 3(30), pp. 54–58.

Ostrovsʹka, K. (2007). Osoblyvosti abilitatsiyi ditey z autyzmom ta yikh rodyn. Lʹviv: «Triada plyus», 44 p.

Pochkun, Y.O. (2016). Vyvchennya dosvidu zastosuvannya novitnikh korektsiynykh osvitnikh tekhnolohiy u roboti iz autychnymy ditʹmy. Naukovyy chasopys Natsionalʹnoho pedahohichnoho universytetu imeni M.P. Drahomanova. Seriya 19: Korektsiyna pedahohika ta spetsialʹna psykholohiya, vol. 32(2), pp. 78–83.

Rybchenko, L.K. (2014). Psykholohichna ta sotsialʹna adaptatsiya ditey z autyzmom. Naukovyy chasopys NPU imeni M.P. Drahomanova. Seriya 19: Korektsiyna pedahohika ta spetsialʹna psykholohiya, vol. 26, pp. 387–392.

Rybchenko, L.K. (2016). Psykholohichni mekhanizmy stvorennya pedahohichnykh umov efektyvnoyi korektsiynoyi roboty z autychnymy ditʹmy. Naukovyy chasopys Natsionalʹnoho pedahohichnoho universytetu imeni M.P. Drahomanova. Seriya 19: Korektsiyna pedahohika ta spetsialʹna psykholohiya, vol. 32(2), pp. 83–90.

Skrypnyk, T.V. (2010). Fenomenolohiya autyzmu: monohrafiya. Kyiv: Feniks, 320 p.

Tarasun, V.V. (2004). Kontseptsiya rozvytku, navchannya i sotsializatsiyi ditey z autyzmom: navchalʹnyy posibnyk dlya vyshchykh navchalʹnykh zakladiv. Kyiv: «Naukovyy svit», 100 p.