УКРАЇНСЬКА СВЯТКОВА КУЛЬТУРА ЯК ВЕКТОР СУЧАСНОГО ДОЗВІЛЛЯ ШКОЛЯРІВ
PDF

Ключові слова

дозвілля
культурно-дозвіллєва діяльність
школярі
українські свята

Як цитувати

Бабич, Л. (2019). УКРАЇНСЬКА СВЯТКОВА КУЛЬТУРА ЯК ВЕКТОР СУЧАСНОГО ДОЗВІЛЛЯ ШКОЛЯРІВ. Молодий вчений, 11 (75), 297-300. https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-11-75-65

Анотація

Для побудови цілісного зв’язку в українській святковій культурі необхідно гармонійно поєднувати та згуртовувати сучасних школярів у мистецьких традиціях та обрядових святах, надаючи їм особливої позитивно-емоційної атмосфери та народної мудрості. У статті досліджено проблему розвитку сучасного дозвілля дітей з використанням надбань української святкової культури. Охарактеризовано функціональність поняття «дозвілля» у контексті культурологічного та педагогічного аспектах. Проаналізовано наукові позиції щодо перспектив розвитку сучасного дозвілля школярів у межах шкільної та позашкільної освіти. Встановлено, що сучасне дозвілля школярів активно використовує українські свята у системі виховної роботи. Визначено вектори взаємодії культурологічної і педагогічної науки в удосконаленні підходів щодо організації сучасного дозвілля школярів з використанням української святкової культури.

https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-11-75-65
PDF

Посилання

Бабенко Н.Б. Українські народні традиції, свята та обряди як прояви сімейної культури. Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв. 2013. № 2. С. 62–67.

Бардашевська Ю.О. Підготовка майбутніх учителів до організації дозвіллєвої діяльності старшокласників: дис. на здобуття наук. ступеня к. пед. наук: 13.00.04. / Вінницький держ. пед. ун-т ім. Михайла Коцюбинського. Вінниця, 2007. 210 с.

Бойчев І.І. Підготовка майбутнього вчителя до організації культурно-дозвіллєвої діяльності учнів: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. пед. наук: 13.00.04 / Південноукраїнський державний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського. Одеса, 2005. 28 с.

Брижак Н.Ю. Методика гурткової та клубної роботи в загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладах : навч. посібник. Київ : Логос, 2017. 126 с.

Гончаренко С.У. Український педагогічний словник. Київ : Либідь, 1997. 376 с.

Грицик Л. Виховання дітей на традиціях рідного народу. Молодь і ринок. 2011. №12 (83). С. 137–140.

Енциклопедія освіти / ред. рада: В.Г. Кремень (гол.) та ін.; АПН України. Київ : Юрінком Інтер, 2008. С. 1040.

Колоскіна О.А. Формування елементів національної свідомості та самосвідомості молодшого школяра на основі цінностей народного календаря. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. 2005. № 24. C. 232–235.

Курочкін О. Етнічна мозаїка сучасної святкової культури України. Народна творчість та етнологія. 2013. № 2 (342). С. 7–14.

Максимовська Н.О. Соціально-педагогічна сутність дозвілля: методологічний аналіз. Вісник ХДАК. 2011. Вип. 32. С. 263–270.

Пащенко С.Ю. Підготовка соціальних педагогів до освітньо-дозвіллєвої діяльності учнівської молоді : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. пед. наук: 13.00.04. Київ, 2000. 23 с.

Термінологічний словник з культурології / упоряд. Н.Ю. Больша, Н.І. Єфімчук. Київ : МАУП, 2004. 144 с.

Флегонтова Н.М. Педагогічна організація культурного дозвілля школярів : навч.-методичний посібник. Київ : Освіта України, 2007. 144 с.

Babenko, N.B. (2013). Ukrainski narodni tradytsii, sviata ta obriady yak proiavy simeinoi kultury [Bulletin of the National Academy of Art and Culture Leadership]. Visnyk Natsionalnoi akademii kerivnykh kadriv kultury i mystetstv, no. 2, pp. 62–67.

Bardashevska, Yu.O. (2007). Pidhotovka maibutnikh uchyteliv do orhanizatsii dozvillievoi diialnosti starshoklasnykiv: dys. na zdobuttia nauk. stupenia k. ped. nauk [Preparing Future Teachers for Leisure Activities for High School Students: Thesis for a Candidate of Pedagogical Science Degree], Vinnytsia: Vinnytskyi derzh. ped. un-t im. Mykhaila Kotsiubynskoho.

Boichev, I.I. (2005). Pidhotovka maibutnoho vchytelia do orhanizatsii kulturno-dozvillievoi diialnosti uchniv: avtoref. dys. na zdobuttia nauk. stupenia k. ped. nauk [Preparation of the future teacher for the organization of cultural and leisure activities of students: the dissertation author's abstract on obtaining a scientific degree of candidate of pedagogical sciences], Odesa: Pivdennoukrainskyi derzhavnyi pedahohichnyi universytet imeni K.D. Ushynskoho.

Bryzhak, N.Yu. (2017). Metodyka hurtkovoi ta klubnoi roboty v zahalnoosvitnikh ta pozashkilnykh navchalnykh zakladakh : navch. posibnyk. [Methods of group and club work in secondary and extracurricular educational establishments: a textbook]. Kyiv: in Ukrainian, pp.126.

Honcharenko, S.U. (1997). Ukrainskyi pedahohichnyi slovnyk [Ukrainian Pedagogical Dictionary]. Kyiv : Lybid, 376 p.

Hrytsyk, L. (2011). Vykhovannia ditei na tradytsiiakh ridnoho narodu [Parenting on the traditions of native people]. Molod i rynok, vol.12 (83), pp. 137–140.

Kremen, V.H. (2008). Entsyklopediia osvity [Encyclopedia of Education]. Kyiv: Yurinkom Inter, 1040 p.

Koloskina, O.A. (2005). Formuvannia elementiv natsionalnoi svidomosti ta samosvidomosti molodshoho shkoliara na osnovi tsinnostei narodnoho kalendaria [Formation of elements of national consciousness and self-consciousness of junior high school student on the basis of values of national calendar]. Visnyk Zhytomyrskoho derzhavnoho universytetu imeni Ivana Franka, vol. 24, pp. 232–235.

Kurochkin, O. (2013). Etnichna mozaika suchasnoi sviatkovoi kultury Ukrainy [Ethnic mosaic of modern festive culture of Ukraine]. Narodna tvorchist ta etnolohiia, vol. 2 (342), pp. 7–14.

Maksymovska, N.O. (2011). Sotsialno-pedahohichna sutnist dozvillia: metodolohichnyi analiz [Socio-pedagogical essence of leisure: a methodological analysis]. Visnyk KhDAK, vol. 32, pp. 263–270.

Pashchenko, S.Yu. (2000). Pidhotovka sotsialnykh pedahohiv do osvitno-dozvillievoi diialnosti uchnivskoi molodi [Preparation of social educators for educational and leisure activities of student youth]: avtoref. dys. na zdobuttia nauk. stupenia k. ped. nauk: 13.00.04. Kyiv, 23 p.

Bolsha, N.Yu., & Yefimchuk, N.I. (2004). Terminolohichnyi slovnyk z kulturolohii [Terminology dictionary for cultural studies]. Kyiv: MAUP, 144 p.

Flehontova N.M. (2007). Pedahohichna orhanizatsiia kulturnoho dozvillia shkoliariv: Navch.-metodychnyi posibnyk [Pedahohichna orhanizatsiia kulturnoho permillia shkoliariv]. Kyiv: Osvita Ukrainy, 144 p.