РОЗВИТОК ФОРТЕПІАННОЇ КУЛЬТУРИ КИТАЮ У ХХ СТОЛІТТІ
PDF

Ключові слова

фортепіанна музика Китаю
музичне мистецтво
культурні традиції
музичне виконавство

Як цитувати

Антошко, М. (2019). РОЗВИТОК ФОРТЕПІАННОЇ КУЛЬТУРИ КИТАЮ У ХХ СТОЛІТТІ. Молодий вчений, 11 (75), 294-296. https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-11-75-64

Анотація

Система мислення сучасного фортепіанного мистецтва побудована на древній філософії Китаю. Музична культура Китаю знаходиться у постійному пошуку характеру звуку, тембрової палітри, форми, поєднуючи в собі національні мотиви. Завдяки поєднанню національних рис, філософії країни, релігійних тенденцій, елементів вокального та інструментального фольклору, театру та сфери композиції та фортепіанної культури, музична фортепіанна культура Китаю стала відомою в світі. Методика фортепіанної гри побудована на суворих класичних методах та національній свідомості, які викарбовувались віками. Саме Сюетанська школа та виховна система «Юеге» стали фундаментом для розвитку китайської музичної культури. Отже, великий вплив на розвиток музичної освіти здійснили: Шен Шінгун – один з перших педагогів фортепіано, Цзень Чжимінь, який був засновником музичної школи в Шанхаї, Лі Шутон – викладала спів та фортепіано у жіночій школі Шанхаю та Нанкінському вищому педагогічному училищі. Велику роль у становленні фортепіанного мистецтва здійснив Дінь Шанде, який поєднав західні та східні мотиви на прикладі своїх творів. Дана проблематика є цікавою та потребує подальшого вивчення у науковців.

https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-11-75-64
PDF

Посилання

Алкон Е. Музыкальное мышление Востока и Запада. Владивосток : Изд. Дальневост. университета. 1999. 128 с.

Дінь Юнь. Формування музичної культури молодших школярів у процесі фортепіанного навчання в мистецьких позашкільних закладах освіти. Дис. канд…пед. наук. Київ, 2016. 230 с.

Ін Шичжень. Методика викладання фортепіано. Пекін : Народна музика, 1990. 87 с.

Лян Сяо Мей. Особливості фортепіанної педагогіки та виконавства у сучасному Китаї / Мистецька освіта: зміст, технології, менеджмент : зб. наук. пр. / МІХМД ім. С. Далі, ІПТО НАПН України; ред. кол.: В.Ф. Орлов (голова). Київ : Вид-во ТОВ «ТОНАР», 2015. 331 с. (Серія: Педагогічні науки; Вип. 10).

Не На. Становление и развитие фортепианного искусства в Китае (до 70-х годов ХХ века). Минск : Четыре четверти, 2011. 168 с.

Ма Вей. Концепція форми в музиці Китаю і Європи: аспекти композиції та виконання: автореф. дис. … канд. пед. наук. Одеса, 2004. 16 с.

Alkon, E. (1999). Muzikalnoe mishlenie Vostoka i Zapada [Musical thinking of the East and West]. Vladivostok: Izd. Far East University. (in Russian)

Ding Yun (2016). Formuvannia muzichnoy kultury molodshih shkoliariv u processi fortepiannogo navchannia v mistetskih pozashkilnyh zakladah osvity [Formation of musical culture of junior pupils in the process of piano training in art extracurricular educational establishments]. (PhD Thesis). Kyiv: National Untitled M.P. Drahomanov. (in Ukainian)

Yin Shizhen (1990). Metodika vukladannia fortepiano [Methods of teaching piano]. Beijing: Folk Music. (in Ukrainnian)

Liang Xiao Mei (2015). Osoblivosty fortepiannoi pedagogiky ta vikonavstva u suchasnomu Kitae [Features of Piano Pedagogy and Performance in Modern China] / Art Education: Content, Technology, Management: Collected Science. pr. / MIHMD them. S. Dali, IPTO of the NAPS of Ukraine; Editorial: VF Orlov (Chairman). Kyiv: View of TONAR LLC, (Series: Pedagogical Sciences; Issue 10). (in Ukrainian)

Ne Na (2011). Stanovlenie i razvitie forteoiannogo iskusstva v Kieve (70-h godov XX veka) [Formation and development of piano art in China (up to the 70s of the XX century)]. Minsk: Four Quarters. (in Russian)

Ma Wei (2004). Koncepcia formu v muzici Kitau I Evropi: aspekty kompozicii ta vikonannia [The concept of form in the music of China and Europe: aspects of composition and performance] (PhD Thesis). Odessa. (in Ukainian)