УКРАЇНСЬКА КУЛЬТУРНА СПАДЩИНА У КИЇВСЬКОМУ ЖИВОПИСІ 1990-Х РОКІВ
PDF

Ключові слова

київський живопис
національні традиції
живопис доби незалежності
київські художники

Як цитувати

Поліщук , А. (2019). УКРАЇНСЬКА КУЛЬТУРНА СПАДЩИНА У КИЇВСЬКОМУ ЖИВОПИСІ 1990-Х РОКІВ. Молодий вчений, 11 (75), 276-280. https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-11-75-60

Анотація

У статті окреслюються ключові напрями національної української культури, до яких зверталися київські художники наприкінці ХХ століття. На прикладі творів художників різних стильових напрямків підтверджується значний вплив культурного спадку на формування нового мистецтва. Наведені зразки дозволяють окреслити теми, до яких художники зверталися особливо часто. Це фольклор, доба Київської Русі, козацтво та українське бароко в цілому, християнські традиції православ’я, первісне мистецтво, особливо кам’яні ідоли, а також такі художні промисли, як вишивка, килимарство, гончарство. Розглянуті твори доводять, що митці різних поколінь свідомо прагнули посилити зв’язки між новим українським мистецтвом незалежної держави та культурними надбаннями попередніх віків.

https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-11-75-60
PDF

Посилання

Авраменко О. Зміна парадигми функціонування образотворчого мистецтва в Україні у 1950-х – 2005-го років. Нариси з історії українського дизайну XX століття: зб. ст. / за заг. ред. М.І. Яковлєва ; Нац. акад. мистецтв України, Ін-т пробл. сучас. мистецтва. Київ : Фенікс, 2012. С. 193–239.

Баринова-Кулеба В. Рефлексії душі. Українська академія мистецтва: Дослідницькі та науково-методичні праці. Міністерство культури і мистецтв України: Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури. Київ : НАОМА, 2006. Вип. 13. С. 47–51: іл.

Дем’янова Н. Пошук етнокультурної ідентичності в творчості українських художників. Наукові записки [Національного університету "Острозька академія"]. Сер. : Культурологія. 2013. Вип. 12(2). С. 154–160.

Історія українського мистецтва : у п'яти томах. Т. 5. Мистецтво ХХ століття / Голов. ред. Г. Скрипник. Київ : Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського НАНУ, 2007, 1048 с.: іл.

Нариси з історії українського дизайну XX століття: зб. ст. / за заг. ред. М. І. Яковлєва ; Нац. акад. мистецтв України, Ін-т пробл. сучас. мистецтва. Київ : Фенікс, 2012. 257 с.

Ройтбурд А., Рашковецкий М. О душевном в искусстве. В кн.: Портфолио. Искусство Одессы 1990-х. Одесса, 1999. 16 с.

Скляренко Г. «Нова хвиля» і українське мистецтво кінця ХХ століття. Сучасне мистецтво. 2009. Вип. 6. С. 188–196.

Скляренко Г.Я. Сучасне мистецтво України. Портрети художників. Видання третє, українською мовою. Доповнене. Київ : Huss, 2018, 472 с. іл.

Соловйов А. Искусство Украины 90-х. Турбулентні шлюзи: Зб. Статей. Ін-т проблем сучасного мист-ва АМУ. Київ : Інтертехнологія, 2006, 192 ст.: іл. С. 31–45.

Соловйов А. На путях «раскартинивания». Турбулентні шлюзи: Зб. Статей. Ін-т проблем сучасного мист-ва АМУ. Київ : Інтертехнологія, 2006, 192 ст.: іл. С. 14–23.

Соловйов А. Скетч о младоукраин ской живописи (взгляд из Киева). Турбулентні шлюзи: Зб. статей. Ін-т проблем сучасного мист-ва АМУ. Київ : Інтертехнологія, 2006, 192 ст.: іл. С. 7–13.

Ушкалов Л. Таке солодке слово «бароко». Харківська обласна організація «Спілка письменників України». URL: https://kharkiv-nspu.org.ua/archives/5635

Федорук О. У пошуках ідеального. Про Михайла Гуйду. Худож. культура. Актуальні проблеми: Наук. вісник. Київ, 2006. Вип. 3. С. 133–136.

Шелемехова Н. Неоміфологізм в українському нефігуративному живописі другої половини ХХ століття. Сучасне мистецтво. 2014. Вип. 10. С. 227–236.

Avramenko, O. (2012). Zmina paradyhmy funktsionuvannia obrazotvorchoho mystetstva v Ukraini u 1950-kh – 2005-ho rokiv. [Changing the paradigm of fine arts in Ukraine in 1950s – 2005s]. Narysy z istorii ukrainskoho dyzainu XX stolittia: zb. st. / za zah. red. M.I. Yakovlieva ; Nats. akad. mystetstv Ukrainy, In-t probl. suchas. mystetstva. Essays on design history. Kyiv: Feniks, no. 257, pp. 193–239. (in Ukrainian)

Barynova-Kuleba, V. (2006). Refleksii dushi [Reflection on my soul]. Ukrainska akademiia mystetstva : Doslidnytski ta naukovo-metodychni pratsi, no. 13, pp. 47–51 (in Ukrainian)

Dem’ianova, N. (2013). Poshuk etnokulturnoi identychnosti v tvorchosti ukrainskykh khudozhnykiv [Search for ethnocultural identity in the works of Ukrainian artists]. Naukovi zapysky [Natsionalnoho universytetu "Ostrozka akademiia"]. Ser.: Kulturolohiia. Іcientific notes, no. 12(2), pp. 154–160. (in Ukrainian)

Istoriia ukrainskoho mystetstva : u piaty tomakh (2007). [History of Ukrainian art: in five volumes]. T. 5. Mystetstvo XX stolittia / Holov. red. H. Skrypnyk. Kyiv: In-t mystetstvoznavstva, folklorystyky ta etnolohii im. M.T. Rylskoho NANU, 1048 p. (in Ukrainian)

Narysy z istorii ukrainskoho dyzainu XX stolittia: zb. st. (2012). [Sssays on the history of Ukrainian design of the XX century]. za zah. red. M.I. Yakovlieva ; Nats. akad. mystetstv Ukrainy, In-t probl. suchas. mystetstva. Kyiv: Feniks, 257 p. (in Ukrainian)

Roitburd, A., Rashkovetskyi, M. (1999). O dushevnom v yskusstve [About spiritual in art]. V kn.: Portfolyo. Yskusstvo Odessы 1990-kh. Portfolyo. Odessa art. Odessa, 16 p. (in Ukrainian)

Skliarenko, H. (2009). "Nova khvylia" i ukrainske mystetstvo kintsia XX stolittia [“The New Wave” and Ukrainian Art of the End of the XX Century]. Suchasne mystetstvo, no. 6, pp. 188–196. (in Ukrainian)

Skliarenko, H. (2018). Suchasne mystetstvo Ukrainy. Portrety khudozhnykiv [Modern art of Ukraine. Portraits of artists]. Vydannia tretie, ukrainskoiu movoiu. Dopovnene. Kyiv: Huss, 472 p. (in Ukrainian)

Soloviov, A. (2006). Yskusstvo Ukrayny 90-kh. [Art of Ukrainian in the 1990s]. Turbulentni shliuzy: Zb. statei / In-t problem suchasnoho myst-va AMU. Turbulent gateways. Kyiv: Intertekhnolohiia, no. 192, pp. 31–45. (in Ukrainian)

Soloviov, A. (2006). Na putiakh «raskartynyvanyia» [The way from “outpicture”]. Turbulentni shliuzy: Zb. statei / In-t problem suchasnoho myst-va AMU. Turbulent gateways. Kyiv: Intertekhnolohiia, no. 192, pp. 14–23. (in Ukrainian)

Soloviov, A. (2006). Sketch o mladoukraynskoi zhyvopysy (vzghliad yz Kyeva) [Sketch about young Ukrainian (view from Kyiv)]. Turbulentni shliuzy: Zb. statei / In-t problem suchasnoho myst-va AMU. Turbulent gateways. Kyiv: Intertekhnolohiia, no. 192, pp. 7–13. (in Ukrainian)

Ushkalov, L. Take solodke slovo «baroko» [So sweet word “barocco”]. Kharkivska oblasna orhanizatsiia «Spilka pysmennykiv Ukrainy». Retrieved from: https://kharkiv-nspu.org.ua/archives/5635

Fedoruk, O. (2006). U poshukakh idealnoho. Pro Mykhaila Huidu [In serch of the perfect. About Mykhailo Huida]. Khudozh. kultura. Aktualni problemy: Nauk. Visnyk, no. 3, pp. 133–136. (in Ukrainian)

Shelemekhova, N. (2014). Neomifolohizm v ukrainskomu nefihuratyvnomu zhyvopysi druhoi polovyny XX stolittia [New myths in abstract paintings second part XX century]. Suchasne mystetstvo, no. 10, pp. 227–236. (in Ukrainian)