ВТІЛЕННЯ ОБРАЗУ ЖІНКИ-БАЛЕРИНИ В МИСТЕЦТВІ КІНЦЯ ХХ ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТТЯ
PDF

Ключові слова

образ жінки-балерини
зображальне мистецтво
кінематограф
урбаністичне мистецтво
балетне мистецтво

Як цитувати

Лєщенко, Д., & Мосейчук, Ю. (2019). ВТІЛЕННЯ ОБРАЗУ ЖІНКИ-БАЛЕРИНИ В МИСТЕЦТВІ КІНЦЯ ХХ ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТТЯ. Молодий вчений, 11 (75), 257-260. https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-11-75-56

Анотація

Тісний союз балету з іншими видами мистецтв на протязі їх спільного існування дав змогу митцям втілити велику кількість балетних образів у скульптурі, графіці та живописі, кіномистецтві, літературі, тощо. Танець в зображальному мистецтві втілювався в процесі розвитку – картини, що відображали рухи танцівників; гравюри дали змогу побачити становлення балетного мистецтва; змінили погляд на балет в мистецтві експресіоністи, внісши новий погляд. Вітчизняні митці продовжували надихатися класичною спадщиною балетного мистецтва. Новим етапом втілення образів жінок-балерин стає сучасне урбаністичне мистецтво. Деякі балетмейстери також втілювали цей образ в своїх виставах. З розвитком сучасних технологій ще і кінематограф продовжує надихатися і зображати жіночі образи балерин у художніх та документальних картинах. В даній статі вперше проаналізовано твори мистецтва, зокрема і сучасного, в яких втілено саме образ жінки-балерини та систематизовано дані з цієї теми.

https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-11-75-56
PDF

Посилання

«Большой» Тодоровского – фильм-событие уже в кино. URL: https://www.youtube.com/watch?v=BdZJunT9Q54 (дата звернення: 29.11.2019).

«Рождение балерины»: в Одесской опере публику воспитывают с малолітства. URL: http://timer-odessa.net/news/rojdenie_balerini_v_odesskoy_opere_publiku_vospitivayut_s_maloletstva_966.html (дата звернення: 29.11.2019).

100 балетных либретто / Сост. Л. А. Энтелис. Москва. 1966. 338 с.

Белокурова С.М. Тема балета в искусстве современной монгольской художницы З. Уянги. Вестник Кемеровского государственного университета культуры и искусств. 2016. №36. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/tema-baleta-v-iskusstve-sovremennoy-mongolskoy-hudozhnitsy-z-uyangi (дата звернення: 29.11.2019).

Венера в пуантах: образ балерины в искусстве. URL: https://balletristic.com/venera-v-puantah-kak-obraz-baleriny-za/ (дата звернення: 29.11.2019).

Вильчинская-Бутенко М.Э. Урбанистическое искусство в отечественных исследованиях. Известия высших учебных заведений. Технология легкой промышленности. 2016. №3. С. 88–92.

Вильчинская-Бутенко М.Э. Тема балета в урбанистическом искусстве. Вестник Академии Русского балета им. А.Я. Вагановой. 2018. № 6. С. 52–73.

До «Большого»: 10 лучших фильмов о балете. URL: https://style.rbc.ru/impressions/591583be9a7947201a821405 (дата звернення: 29.11.2019).

Захарова В.А. Жіночі образи в балеті як форма художнього мислення. Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв. 2017. № 1. С. 170–174.

Кошкарова А.А., Балахнина Л.В. Образ танца в искусстве европейских и русских художников. Студенческий форум: электрон. научн. журн. 2018. № 9(30). URL: https://nauchforum.ru/journal/stud/30/35508 (дата звернення: 29.11.2019).

Мерлянова О. А. Жіночі поетичні образи Шевченка на балетній сцені. Науковий огляд. 2014. Т. 6, №.5. URL: http://www.naukajournal.org/index.php/naukajournal/article/view/243/394 (дата звернення: 29.11.2019).

Мурал (Mural). URL: https://termin.in.ua/mural/ (дата звернення: 29.11.2019).

Не только Дега – балет в живописи. URL: https://balletristic.com/ne-tolko-dega-balet-v-zhivopisi/ (дата звернення: 29.11.2019).

Петрик Л.О. Художній образ як форма буття художнього твору / Збірник наукових праць з актуальних проблем економічних наук. С. 37–38.

Портнова Т.В. Э. Дега – летописец французского балета: к вопросам исследования творчества художника. Вестник Кемеровского государственного университета культуры и искусств. 2018. №45-1. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/e-dega-letopisets-frantsuzskogo-baleta-k-voprosam-issledovaniya-tvorchestva-hudozhnika (дата звернення: 29.11.2019).

Русское кино о балете. URL: https://www.lapersonne.com/post/ballet-cinema/ (дата звернення: 29.11.2019).

Сапогова Е.Э. Балетные образы в творчестве петербургского художника В.И. Братанюка. Вестник Академии Русского балета им. А.Я. Вагановой. 2016. №6. С. 32–38.

Словник української мови: в 11 томах. Том 4, 1973. 531 с.

Смагина С.А. Репрезентация образа балерины в отечественном искусстве периода перестройки (на примере фильмов «Фуэте» и «Миф»). Вестник Академии Русского балета им. А.Я. Вагановой. 2019. №2 (61). C. 128–140.

Плахотнюк О.А. Синтез мистецтва джаз-танцю і живопису: спорідненість, взаємовплив. Вісник Львівської національної академії мистецтв. 2017. Випуск № 32. С. 115–120.

Плахотнюк О.А. Культурно-мистецький вплив джаз-танцю на формування модних тенденцій ХХ століття. Вісник Львівської національної академії мистецтв. 2015. Випуск № 27. С. 252–261.

Плахотнюк О.А. Джаз-танець як феномен художньої культури : дис. … канд. мистецтвознавства : 26.00.01 – Теорія й історія культури / Олександр Анатолійович Плахотнюк. Львів, ЛНУ ім. Івана Франка, 2016. 295 с.

«Bol’shoy» Todorovskogo – fil’m-sobytiye uzhe v kino ["Bol’shoy " Todorovsky – a film-event is already in the movie]. URL: https://www.youtube.com/wat·sh?v=BdZJunT9Q54 (accessed: 29.11.2019).

«Rozhdeniye baleriny»: v Odesskoy opere publiku vospityvayut s maloletstva [The birth of a ballerina”: at the Odessa Opera the audience is brought up from childhood]. URL: http://timer-odessa.net/news/rojdenie_balerini_v_odesskoy_opere_publiku_vospitivayut_s_maloletstva_966.html (accessed: 29.11.2019).

Entelis, L.A. (ed) (1966). 100 baletnykh libretto [100 ballet libretto]. Moscow, 338 p.

Belokurova, S.M. (2016). Tema baleta v iskusstve sovremennoy mongol’skoy khudozhnitsy Z. Uyangi [The theme of ballet in the art of modern Mongolian artist Z. Uyangi]. Vestnik Kemerovskogo gosudarstvennogo universiteta kul’tury i iskusstv. Vol. 36. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/tema-baleta-v-iskusstve-sovremennoy-mongolskoy-hudozhnitsy-z-uyangi (accessed: 29.11.2019).

Venera v puantakh: obraz baleriny v iskusstve [Venus in pointe shoes: the image of a ballerina in art]. URL: https://balletristic.com/venera-v-puantah-kak-obraz-baleriny-za/ (accessed: 29.11.2019).

Vil’chinskaya-Butenko, M.E. (2016). Urbanisticheskoye iskusstvo v otechestvennykh issledovaniyakh [Urban art in domestic studies]. Izvestiya vysshikh uchebnykh zavedeniy. Tekhnologiya legkoy promyshlennosti, no. 3, pp. 88–92.

Vil’chinskaya-Butenko, M.E. (2018). Tema baleta v urbanisticheskom iskusstve [Theme of ballet in urban art]. Vestnik Akademii Russkogo baleta im. A.YA. Vaganovoy, no. 6, pp. 52–73.

Do «Bol’shogo»: 10 luchshikh fil’mov o balete [Before the "Bol’shoy": 10 best films about ballet]. URL: https://style.rbc.ru/impressions/591583be9a7947201a821405 (accessed: 29.11.2019).

Zaxarova, V.A. (2017). Zhinochi obrazy v baleti yak forma xudozhnogo myslennya [Female images in ballet as a form of artistic thinking]. Visnyk Nacionalnoyi akademiyi kerivnyx kadriv kultury i mystecztv. Vol. 1, pp. 170`174.

Koshkarova, A.A., & Balakhnina, L.V. (2018). Obraz tantsa v iskusstve evropeyskikh i russkikh khudozhnikov [The image of dance in the art of European and Russian artists]. Studencheskiy forum: elektron. nauchn. zhurn. (electronic journal) vol. 9(30). URL: https://nauchforum.ru/journal/stud/30/35508 (accessed: 29.11.2019).

Merlyanova, O.A. (2014). Zhinochi poetychni obrazy Shevchenka na baletnij sceni. Naukovyj oglyad. vol. 6, no. 5. URL: http://www.naukajournal.org/index.php/naukajournal/article/view/243/394 (accessed: 29.11.2019).

Mural [Mural]. URL: https://termin.in.ua/mural/ (accessed: 29.11.2019).

Ne tol’ko Dega – balet v zhivopisi [Not only Degas – ballet in painting]. URL: https://balletristic.com/ne-tolko-dega-balet-v-zhivopisi/ (accessed: 29.11.2019).

Petryk L.O. Xudozhnij obraz yak forma buttya xudozhnogo tvoru / Zbirnyk naukovyx pracz z aktualnyx problem ekonomichnyx nauk [Artistic image as a form of being a work of art], pp. 37–38.

Portnova, T.V. (2018). E. Dega – letopisets frantsuzskogo baleta: k voprosam issledovaniya tvorchestva khudozhnika [E. Degas – chronicler of the French ballet: on the study of the artist’s work]. Vestnik Kemerovskogo gosudarstvennogo universiteta kul’tury i iskusstv, vol. 45, no. 1. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/e-dega-letopisets-frantsuzskogo-baleta-k-voprosam-issledovaniya-tvorchestva-hudozhnika (accessed: 29.11.2019).

Russkoye kino o balete [Russian cinema about ballet]. URL: https://www.lapersonne.com/post/ballet-cinema/ (accessed: 29.11.2019).

Sapogova, E.E. (2016). Baletnyye obrazy v tvorchestve peterburgskogo khudozhnika V.I. Bratanyuka [Ballet images in the work of St. Petersburg artist V.I. Bratanyuka]. Vestnik Akademii Russkogo baleta im. A.YA. Vaganovoy. Vol. 6, pp. 32–38.

Slovnyk ukrayinskoyi movy v 11 tomax (1973) [Dictionary of the Ukrainian language: in 11 volumes]. Tom 4. 531 p.

Smagina, S.A. (2019). Reprezentatsiya obraza baleriny v otechestvennom iskusstve perioda perestroyki (na primere fil’mov «Fuete» i «Mif») [Representation of the image of a ballerina in Russian art during the perestroika period (on the example of the films “Fuete” and “Myth”).]. Vestnik Akademii Russkogo baleta im. A. YA. Vaganovoy. vol. 2, no. 61, pp. 128–140.

Plaxotnyuk, O.A. (2017). Syntez mystecztva dzhaz-tancyu i zhyvopysu: sporidnenist, vzayemovplyv [Synthesis of jazz dance and painting art: affinity, mutual influence]. Visnyk Lvivskoyi nacionalnoyi akademiyi mystecztv. Vol. 32, pp. 115–120.

Plaxotnyuk, O.A. (2015). Kulturno-mysteczkyj vplyv dzhaz-tancyu na formuvannya modnyx tendencij XX stolittya [Cultural and artistic influence of jazz dance on the formation of fashion trends of the twentieth century]. Visnyk Lvivskoyi nacionalnoyi akademiyi mystecztv, vol. 27, pp. 252–261.

Plaxotnyuk, O.A. (2016). Dzhaz-tanecz yak fenomen xudozhnoyi kultury[Jazz dance as a phenomenon of artistic culture]. (PhD Thesis), Lviv: LNU im. Ivana Franka.