ЕМПАТІЯ ЯК ОСНОВА СТВОРЕННЯ АКТОРОМ СЦЕНІЧНОГО ОБРАЗУ
PDF

Ключові слова

емпатія
актор
мистецтво перевтілення
почуття
К.С. Станіславський

Як цитувати

Голубцова, Л., & Білова, М. (2019). ЕМПАТІЯ ЯК ОСНОВА СТВОРЕННЯ АКТОРОМ СЦЕНІЧНОГО ОБРАЗУ. Молодий вчений, 11 (75), 246-249. https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-11-75-53

Анотація

У даній статті розглянуто поняття емпатії та її взаємозв’язок з акторської професією. Досліджено роль емпатії у створенні актором сценічного образу. Опрацьовано суттєві дослідження вчених у області емпатії та виявлено тісний зв’язок цього феномену з акторською професією. Наведено результати експериментального дослідження емпатії у акторів Миколаївського академічного художнього російського драматичного театру, яке підтвердило гіпотезу щодо взаємозв’язку емпатії з акторською професійною діяльністю. Розроблено практичні рекомендації для розвитку емпатії у акторів драматичних театрів. Тезисно викладено структуру розробленого спец курс з емпатії для акторів, який має за мету підвищення її рівня, як засобу підвищення професіоналізму акторів та ефективності репетиційного періоду, який включає в себе створення актором сценічного образу.

https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-11-75-53
PDF

Посилання

Абрамян В.Ц. Театральна педагогіка. Київ, 1996. С. 224.

Азаров Ю.П. Чувства, техника, мастерство. Москва, 1962. С. 31.

Ананьев Б.Г. Психология чувственного познания. Москва, 1960. С. 486.

Джемс В. Психология. Часть II. Санкт-Петербург : Изд-во К.Л. Риккера, 1911. С. 323–340.

Лимаренко Л.І. Метод фізичної дії, як засіб формування психотехніки керівника театрального колективу. Зб. наук. пр. Херсон : Видавництво ХДУ, 2005. Випуск ХХХІХ. С. 283–287.

Станіславский К.С. Моє життя в мистецтві. Київ, 1955. С. 428–430.

Станиславский К.С. Работа актера над ролью. Москва, 1985. С. 372–374.

Станіславський К.С. Робота актора над собою : В 2-х частинах. Київ : Мистецтво, 1953. С. 145–156.

Abramyan, V.Cz. (1996). Teatralna pedagogika [Theatrical pedagogy]. Kyiv, p. 224.

Azarov, Yu.P. ( 1962). Chuvstva, texnyka, masterstvo [Feelings, technique, skill]. Moskva, p. 31.

Ananev, B. G. (1960). Psyxologyya chuvstvennogo poznanyya [Psychology of Sensory Knowledge]. Moskva, p. 486.

Lymarenko, L.I. (2005). Metod fizychnoyi diyi, yak zasib formuvannya psyxotexniky kerivnyka teatralnogo kolektyvu [The method of physical action as a means of forming the psychotechnics of the head of the theater collective]. Zb. nauk. pr. Kherson: Vydavnycztvo KhDU, № XXXIX, pp. 283–287.

Stanislavskyj, K.S. (1955). Moye zhyttya v mystecztvi [My life in art]. Kyiv, pp. 428–430.

Stanyslavskyj, K.S. (1985). Rabota aktera nad rolyu [The actor’s work on the role]. Moskva, pp. 372–374.

Stanislavskyj, K.S. (1953). Robota aktora nad soboyu [Actor work on himself]. V 2-x chastynax. Kyiv: Mystecztvo, pp. 145–156.

Dzhems, V. (1911). Psyxologyya [psychology]. Chast II. SPb: Yzd-vo K.L. Rykkera, pp. 323–340.