ПЕДАГОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ РОБОТИ З КОЛЕКТИВОМ У АВТОРСЬКІЙ ТАНЦЮВАЛЬНІЙ ВИСТАВІ «ВІРНИЙ»
PDF

Ключові слова

педагогічна робота
вистава
хореограф-постановник
виховання
козацький танець
хореографічний колектив
танець
«Вірний»

Як цитувати

Бас, Я., & Піддубняк, М. (2019). ПЕДАГОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ РОБОТИ З КОЛЕКТИВОМ У АВТОРСЬКІЙ ТАНЦЮВАЛЬНІЙ ВИСТАВІ «ВІРНИЙ». Молодий вчений, 11 (75), 242-245. https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-11-75-52

Анотація

У статті розглянуто основні аспекти педагогічної роботи у процесі створення вистави та особливості педагогічної діяльності хореографа у його взаємодії з виконавцями. Досліджено поняття «виховання», як однієї з найвагоміших складових педагогіки вищої школи. Проаналізовано виховний процес та його вплив на індивідуальність виконавців під час роботи балетмейстера-постановника з хореографічним колективом. Виявлено особливості створення персонажів та роботи хореографа над додатковими матеріалами для створення достовірних образів певної обраної автором теми і епохи, та їх пропрацювання при постановці вистави. Висвітлено проблематику національного виховання молоді на сучасному етапі на прикладі роботи студентів-хореографів над власними виставами.

https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-11-75-52
PDF

Посилання

Вітвицька С.С. Основи педагогіки вищої школи : Підручник за модульно-рейтинговою системою навчання для студентів магістратури. Київ, 2006. 384 с.

Волкова Н.П. Педагогіка : Навч. посібник. Київ, 2007. 616 с.

Грушевський М.С. Ілюстрована історія України. Київ, 1990. 524 c.

Лань О.Б. Художнє кредо балетмейстера як наслідок його світогляду в контексті створення хореографічного образу. Вісник Львівського університету. Серія «Мистецтво». 2014. Вип. 14. С. 137–143.

Пархоменко О.М. Структура діяльності балетмейстера-педагога у різножанрових хореографічних колективах. Наукові записки Ніжинського державного університету ім. Миколи Гоголя. Серія «Психолого-педагогічні науки». 2013. № 1. С. 44–47.

Плахотнюк О.А. Театральний заклад на вулиці Оссолінських (місто Львів) Молодий вчений. 2017. № 1 (41). Ч. І. С. 143–147.

Плахотнюк О.А. Хореографічне мистецтво України у роздумах Олега Семеновича Голдрича. Вісник Львівського університету. Серія «Мистецтвознавство». 2014. № 14. C. 52–57.

Стельмахович М.Г. Теорія і практика українського національного виховання. Івано-Франківськ, 1996. 180 с.

Фіцула М.М. Педагогіка вищої школи : Навч. посіб. Київ, 2006. 352 с.

Vitvytska, S.S. (2006). Osnovy pedahohiky vyshchoi shkoly: Pidruchnyk za modulno-reitynhovoiu systemoiu navchannia dlia studentiv mahistratury [Fundamentals of Higher Education Pedagogy: A Tutorial on a Modular-Rating System for Studying Students]. Kyiv: Tsentr navch. l-ry.

Volkova, N.P. (2007). Pedahohika: Navch. Posibnyk [Pedagogy: Educ. Manual.]. Kyiv: Akademvydav.

Hrushevskyi, M.S. (1990). Iliustrovana istoriia Ukrainy [Illustrated history of Ukraine]. Kyiv: Zoloti vorota 524 p.

Lan, O.B. (2014). Khudozhnie kredo baletmeistera yak naslidok yoho svitohliadu v konteksti stvorennia khoreohrafichnoho obrazu [Choreographer's artistic credo as a consequence of his outlook in the context of creating a choreographic image]. Visnyk Lvivskoho universytetu. Seriia myst-vo. Vol. 14, pp. 137–143.

Parkhomenko, O.M. (2013). Struktura diialnosti baletmeistera-pedahoha u riznozhanrovykh khoreohrafichnykh kolektyvakh [Structure of the activity of the choreographer-teacher in different genre choreographic teams]. Naukovi zapysky Nizhynskoho derzhavnoho universytetu im. Mykoly Hoholia. Vol. 1, pp. 44–47.

Plahotnyuk, O.A. (2017). Teatral'nij zaklad na vulicі Ossolіns'kih (mіsto L'vіv) [Theater Establishment on Ossolinsky Street (Lviv City)]. Molodyi vchenyi. Vol. 1 (41), pp. 143–147.

Plahotnyuk, O.A. (2014). Horeografіchne mistectvo Ukraїni u rozdumah Olega Semenovicha Goldricha [Choreographic Art of Ukraine in Oleg Goldrich's Reflections]. Visnyk Lvivskoho universytetu. Vol. 14, pp. 52–57.

Stelmakhovych, M.H. (1996). Teoriia i praktyka ukrainskoho natsionalnoho vykhovannia [Theory and Practice of Ukrainian National Education]. Ivano-Frankivsk: Lileia-NV.

Fitsula, M.M. (2006). Pedahohika vyshchoi shkoly: Navch. posib. [Higher Education Pedagogy: Educ. Manual]. Kyiv: Akademvydav.