ПРОФЕСІЙНО-ТВОРЧИЙ САМОРОЗВИТОК ОСОБИСТОСТІ: АКМЕОЛОГІЧНИЙ ПІДХІД
PDF

Ключові слова

акмеологія
акмеологічний підхід
самоорганізація творчого потенціалу людини
самореалізація особистості
особистісно-професійний розвиток людини

Як цитувати

Новосельська, Н., & Струсь, О. (2019). ПРОФЕСІЙНО-ТВОРЧИЙ САМОРОЗВИТОК ОСОБИСТОСТІ: АКМЕОЛОГІЧНИЙ ПІДХІД . Молодий вчений, 11 (75), 229-232. https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-11-75-49

Анотація

У статті досліджуються шляхи, закономірності та чинники самоспрямування особистості до вершин професійної досконалості. Охарактеризовано сутність акмеологічного підходу, що полягає в комплексному дослідженні цілісності суб’єкта, який проходить ступінь зрілості, коли його індивідуальні, особистісні та суб’єктно-діяльнісні характеристики вивчаються в єдності, в усіх взаємозв’язках з метою сприяння досягнення ним вищих рівнів розвитку. Зазначено, що саме акмеологічний підхід обґрунтовує теоретичні питання становлення професіоналізму під час продуктивної діяльності майбутнього фахівця. Доведено, що акмеологія розглядає рефлексію як головний механізм оволодіння особистістю професійної майстерності, що дає змогу розширити підходи до проблеми творчої самореалізації особистості в процесі продуктивної діяльності.

https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-11-75-49
PDF

Посилання

Ананьев Б.Г. Избранные психологические труды. Москва : Педагогика, 1980. Т. 1. 230 с.

Бодалев А.А. Акмеология как учебная и научная дисциплина. Москва : РАУ, 1993. 110 с.

Бодалев А.А. Как становятся великими или выдающимися? Москва : Изд-во Ин-та психотерапии, 2003. 288 с.

Данилова Г.С. Професіоналізм суб’єкта діяльності в контексті акмеології. Київ : Інститут інноваційних технологій змісту освіти МОН України. Проблеми освіти, 2008. № 54. С. 32–39.

Деркач А.А. Методолого-прикладные основы акмеологических исследований. Москва : Изд-во РАГС, 1999. 309 с.

Кузьмина Н.В. Предмет акмеология. Санкт-Петербург : Политехника, 2002. 189 с.

Максимова В.Н. Акмеология школьного образования. Санкт-Петербург, 2000. 232 с.

Маркова А.К. Основы профессионализма. Москва : Знание, 1996. 456 с.

Панасюк А.Ю. Психологические основы убеждающего воздействия в профессиональной деятельности: дис. д-ра психол. наук. Москва : РАУ, 1992. 68 с.

Хроленко А.Т. Самоменеджмент. Москва : Экономика, 1996. 139 с.

Ananev, B.G. (1980). Izbrannye psihologicheskie trudy [Selected psychological works]. Moscow: Pedagogika, vol. 1. (in Russian)

Bodalev, A.A. (1993). Akmeologiya kak uchebnaya i nauchnaya disciplina [Acmeology as an educational and scientific discipline]. Moscow: RAU. (in Russian)

Bodalev, A.A. (2003). Kak stanovyatsya velikimi ili vydayushimisya? [How do they become great or outstanding?]. Moscow: Izd-vo In-ta psihoterapii. (in Russian)

Danylova, H.S. (2008). Profesionalizm subiekta diialnosti v konteksti akmeolohii [Professionalism of the subject in the context of acmeology]. Problemy osvity [Problems of educatio]. Kyiv: Instytut innovatsiinykh tekhnolohii zmistu osvity MON Ukrainy, no. 54, рр. 32–39. (in Ukrainian)

Derkach, A.A. (1999). Metodologo-prikladnye osnovy akmeologicheskih issledovanij [Methodological and applied foundations of acmeological research]. Moscow: Izd-vo RAGS. (in Russian)

Kuzmina, N.V. (2002). Predmet akmeologiya [Subject acmeology]. SPb.: Politehnika. (in Russian)

Maksimova, V.N. (2000). Akmeologiya shkolnogo obrazovaniya [Acmeology of school education]. SPb.: Politehnika. (in Russian)

Markova, A.K. (1996). Osnovy professionalizma [The basics of professionalism]. Moscow: Znanie. (in Russian)

Panasyuk, A.Yu. (1992). Psihologicheskie osnovy ubezhdayushego vozdejstviya v professionalnoj deyatelnosti: teoriya i tehnologiya [Psychological foundations of persuasive effects in professional activities: theory and technology] (PhD Thesis), Moscow: RAU.

Hrolenko, A.T. (1996). Samomenedzhment [Self-management]. Moscow: Ekonomika. (in Russian)