«УКРАЇНСЬКИЙ АНКЛАВ» ГУМАНІСТИЧНОГО РУХУ В ПЕРІОД ЄВРОПЕЙСЬКОГО ВІДРОДЖЕННЯ XIVXVI СТОЛІТЬ
PDF

Ключові слова

Ананке
апофегми
гуманізм
«природне право»
провіденціалізм
спудеї
чесноти
фаталізм

Як цитувати

Лобода, Д., & Год, Н. (2019). «УКРАЇНСЬКИЙ АНКЛАВ» ГУМАНІСТИЧНОГО РУХУ В ПЕРІОД ЄВРОПЕЙСЬКОГО ВІДРОДЖЕННЯ XIVXVI СТОЛІТЬ. Молодий вчений, 11 (75), 224-228. https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-11-75-48

Анотація

Стаття присвячена відтворенню історико-педагогічних вчень найвідоміших українських гуманістів доби європейського Відродження XIV  XVI століть. Зокрема, проаналізовано основні доступні історичні джерела з даної проблематики, що збереглися до нашого часу. Встановлено, що представники ренесансно налаштованого українства, її інтелектуальна верхівка пропагували загальноєвропейські цінності гуманізму. Українські гуманісти, серед яких Павло Русин, Станіслав Оріховський, Касіян Сакович, Хома Євлевич, Олександр Митура та інші працювали над розробкою власної концепції виховання і «плекання державця з пелюшок».

https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-11-75-48
PDF

Посилання

Год Б.В. «Rocsolani, rutheni…» Українські імена на культурно-освітніх теренах Європи (XV  XVII століття). Слов’янський збірник. Полтава, 2005. Вип. 4. С. 7176.

Год Б.В. «Багато може праця істориків пильних…»: Українські гуманісти ХVІ  ХVІІ ст. про виховання історією. З непереможною правдою життя : зб. наук. праць на пошану Є. М. Скляренка. Київ, 2004. С. 95101.

Год Н.В. Взгляды гуманистов Эразма Роттердамского и Станислава Ориховского на формирование личности правителя нового типа (ХVІ век). Тенденции развития современной науки: наук.-практ. конф., 15 апреля 2011 года, г. Волоколамск Московской области; сб. науч. статей. М., Щѐлково: Издатель Мархотин П.Ю., 2011. С. 5760.

Грицанов А. А. Никомахова этика. История философии: Энциклопедия. Мн. : Интерпрессервис; Книжный Дом, 2002. 1376 с.

Євлевич Хома. Лабіринт, або заплутана дорога, де гарна мудрість з повинності своєї… Українські гуманісти епохи Відродження (ч. 2). Київ : Основи, 1995. С. 250266.

Конверсини де Равенна Джованни. Драгмалогия о предпочтительном образе жизни. Гуманистическая мысль итальянского Возрождения. Москва : Наука, 2004. С. 150160.

Литвинов Володимир. Ренесансний гуманізм в Україні (Ідеї гуманізму епохи Відродження в українській філософії XV  початку XVII ст.) Київ : Основи, 2000. 472 с.

Лобода Д. О. Антипацифістські ідеї англійського Відродження початку XVII століття у творчості гуманіста Френсіса Бекона. Proceedings of X International scientific conference “Scientific thought transformation”, September 22, 2017. Morrisville, USA: science initiative ‘Universum’, 2017. P. 6064.

Лобода Дмитро. Гуманістичні цінності як фундамент концепції «ідеального правителя» доби європейського Відродження (XV-XVI століття). Гуманістичні цінності світових цивілізацій і проблеми сучасного світу: зб. матеріалів VIII Всеукр. наук. конф. студентів і аспірантів, 8 квітня 2016 р. Кривий Ріг : КПІ КНУ, 2016. С. 1518.

Митура Олександр. Вінок чеснот правелебного у Бозі милостивого пана Отця Єлисея Плетенецького. Українські гуманісти епохи Відродження (ч. 2). Київ : Основи, 1995. С. 119.

Нічик Валерія. Петро Могила в духовній історії України. Київ : Український Центр духовної культури, 1997. 328 с.

Почаський Софроній. Євхаристіон, або вдячність. Українські гуманісти епохи Відродження (ч. 2). Київ : Основи, 1995. С. 267283.

Про вибиття татар перекопських під Вишнівцем року 1512-го. Українські гуманісти епохи Відродження (ч. 2). Київ : Основи, 1995. С. 510.

Русин Павло. Похвала Валерію Максіму. Українські гуманісти епохи Відродження (ч. 1). Київ : Основи, 1995. С. 1921.

Сакович Касіян. Вірші на жалісний погреб шляхетного лицаря Петра Конашевича-Сагайдачного. Українські гуманісти епохи Відродження (ч. 2). Київ : Основи, 1995. С. 231249.

Стратій Ярослава. Значення Острозького культурно-освітнього осередку для розвитку української духовної культури і філософської думки на зламі XVI-XVII ст. Острозька давнина. Дослідження і матеріали. Львів, 1995. С. 9096.

EPICEDION… Українські гуманісти епохи Відродження (ч. 2). Київ : Основи, 1995. С. 2039.

Hod, B.V. (2005). «Rocsolani, rutheni…» Ukrainski imena na kulturno-osvitnikh terenakh Yevropy (XV  XVII stolittia) [«Rocsolani, rutheni...» Ukrainian names in the cultural and educational territories of Europe (XV – XVII centuries)] Slavic Collection. Vol. 4, pp. 7176.

Hod, B.V. (2004). «Bahato mozhe pratsia istorykiv pylnykh…»: Ukrainski humanisty XVI – XVII st. pro vykhovannia istoriieiu ["Much work can be done by historians of vigilance...": Ukrainian humanists of the 16th – 17th centuries about the education of history] Proceedings of the Z neperemozhnoiu pravdoiu zhyttia: zb. nauk. prats na poshanu Ye. M. Skliarenka. (Ukraine, Kyiv, 2004), pp. 95101.

Hod, N.V. (2011), Vzghliady humanystov Erazma Rotterdamskoho y Stanyslava Orykhovskoho na formyrovanye lychnosty pravytelia novoho typa (XVI vek) [The views of the humanists Erasmus of Rotterdam and Stanislav Orikhovsky on the formation of the personality of a new type of ruler (XVI century)] Proceedings of the Tendentsyy razvytyia sovremennoi nauky (Russia, Volokolamsk, April 15, 2011), Мoscow: Yzdatel Markhotyn P. Iu., pp. 5760.

Hrytsanov, A.A. (2002), Nykomakhova эtyka. Ystoryia fylosofyy: Entsyklopedyia [Nikomakhov's ethics. History of Philosophy: Encyclopedia]. Minsk: Ynterpresservys; Knyzhnyi Dom. (in Russian)

Ievlevych Khoma (1995). Labirynt, abo zaplutana doroha, de harna mudrist z povynnosti svoiei… [A labyrinth, or a tangled road, where good wisdom owes its duty...] Ukrainski humanisty epokhy Vidrodzhennia (ch. 2) [Ukrainian Renaissance Humanists (Part 2)] Kyiv: Osnovy, pp. 250266.

Konversyny de Ravenna Dzhovanny (2004). Drahmalohyia o predpochtytelnom obraze zhyzny [Dragmalogy about a preferred lifestyle] Humanystycheskaia mysl ytalianskoho Vozrozhdenyia [The humanistic thought of the Italian Renaissance]. Moscow: Nauka, pp. 150160.

Lytvynov Volodymyr (2000). Renesansnyi humanizm v Ukraini (Idei humanizmu epokhy Vidrodzhennia v ukrainskii filosofii XV — pochatku XVII st.) [Renaissance humanism in Ukraine (Ideas of Renaissance humanism in Ukrainian philosophy of XV – beginning of XVII centuries)]. Kyiv: Osnovy, 472 p.

Loboda, D.O. (2017). Antypatsyfistski idei anhliiskoho Vidrodzhennia pochatku XVII stolittia u tvorchosti humanista Frensisa Bekona [The anti-pacifist ideas of the English Renaissance of the early seventeenth century in the work of humanist Francis Bacon] Proceedings of X International scientific conference “Scientific thought transformation” (USA, Morrisville, September 22, 2017) Morrisville: Science initiative ‘Universum’, pp. 6064.

Loboda Dmytro (2016). Humanistychni tsinnosti yak fundament kontseptsii «idealnoho pravytelia» doby yevropeiskoho Vidrodzhennia (XV-XVI stolittia) [Humanistic values as the basis of the concept of the "ideal ruler" of the European Renaissance (XV-XVI centuries)] Proceedings of Humanistychni tsinnosti svitovykh tsyvilizatsii i problemy suchasnoho svitu: zb. materialiv VIII Vseukr. nauk. konf. studentiv i aspirantiv, 8 kvitnia 2016 r. (Ukraine, Kryvyi Rih, 2016), pp. 1518.

Mytura Oleksandr (1995). Vinok chesnot pravelebnoho u Bozi mylostyvoho pana Ottsia Yelyseia Pletenetskoho [The Wreath of Virtue in God the Gracious Lord, Father Elisha Pletenetsky]. Ukrainski humanisty epokhy Vidrodzhennia (ch. 2) [Ukrainian Renaissance Humanists (Part 2)] Kyiv: Osnovy. pp. 119.

Nichyk Valeriia (1997). Petro Mohyla v dukhovnii istorii Ukrainy [Peter the Tomb in the spiritual history of Ukraine]. Kyiv: Ukrainskyi Tsentr dukhovnoi kultury, 328 p. (in Ukrainian)

Pochaskyi Sofronii (1995). Yevkharystion, abo vdiachnist [Pochassky Sophronius. Eucharistion, or thanksgiving] Ukrainski humanisty epokhy Vidrodzhennia (ch. 2) [Ukrainian Renaissance Humanists (Part 2)]. Kyiv: Osnovy, pp. 267283.

(1995). Pro vybyttia tatar perekopskykh pid Vyshnivtsem roku 1512-ho [On the beating of the Tatars of Perekopsk near Vyshneve in the year 1512] Ukrainski humanisty epokhy Vidrodzhennia (ch. 2) [Ukrainian Renaissance Humanists (Part 2)]. Kyiv: Osnovy, pp. 510.

Rusyn Pavlo (1995). Pokhvala Valeriiu Maksimu [Praise to Valery Maxim] Ukrainski humanisty epokhy Vidrodzhennia (ch. 1) [Ukrainian Renaissance Humanists (Part 1)]. Kyiv: Osnovy, pp. 1921.

Sakovych Kasiian (1995). Virshi na zhalisnyi pohreb shliakhetnoho lytsaria Petra Konashevycha-Sahaidachnoho [Poems on the pitiful cellar of the noble knight Peter Konashevich-Sahaidachny] Ukrainski humanisty epokhy Vidrodzhennia (ch. 2) [Ukrainian Renaissance Humanists (Part 2)] Kyiv: Osnovy, pp. 231249.

Stratii Yaroslava (1995). Znachennia Ostrozkoho kulturno-osvitnoho oseredku dlia rozvytku ukrainskoi dukhovnoi kultury i filosofskoi dumky na zlami XVI-XVII st. [The importance of Ostroh cultural and educational center for the development of Ukrainian spiritual culture and philosophical thought at the turn of the XVI-XVII centuries] Ostrozka davnyna. Doslidzhennia i materialy [Ostrog antiquity. Research and materials]. Lviv, pp. 9096.

(1995) EPICEDION… [EPICEDION...] Ukrainski humanisty epokhy Vidrodzhennia (ch. 2) [Ukrainian Renaissance Humanists (Part 2)] Kyiv: Osnovy, pp. 2039.