МЕТОДИЧНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ЯК СКЛАДОВА ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ ВИКЛАДАЧІВ ГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН ПЕДАГОГІЧНИХ КОЛЕДЖІВ
PDF

Ключові слова

педагогічна освіта
педагогічна майстерність
компетентність
методика
методична компетентність
професійний розвиток
викладач гуманітарних дисциплін
студент
педагогічний коледж

Як цитувати

Ликтей, Л. (2019). МЕТОДИЧНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ЯК СКЛАДОВА ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ ВИКЛАДАЧІВ ГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН ПЕДАГОГІЧНИХ КОЛЕДЖІВ. Молодий вчений, 11 (75), 219-223. https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-11-75-47

Анотація

У статті проаналізовано сутність поняття «методична компетентність викладача» та визначено її роль у професійному зростанні викладачів гуманітарних дисциплін педагогічних коледжів. На основі аналізу психолого-педагогічних досліджень розкрито методичну компетентність як складову професійного розвитку, визначено її ключові характеристики та компоненти готовності викладачів гуманітарних дисциплін до саморозвитку педагогічної діяльності. Подано погляди сучасних науковців та дослідників щодо розвитку методичної компетентності викладачів. Особливу увагу приділено питанню впливу методичних знань, умінь та навичок на розвиток методичної компетентності сучасного педагога.

https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-11-75-47
PDF

Посилання

Берека В.Є., Галас А.В. Професійна компетентність вчителя початкових класів: навчально-методичний посібник для вчителів. Харків : Вид-во «Ранок», 2018. 496 с.

Біляковська О.О. Професійна компетентність учителя як складова ефективної педагогічної діяльності. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету. Серія: Педагогіка. С. 229–234. URL: http://archive.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Nvmdpu/2011_7/7/37. pdf.

Bowden John. Competency – Based Education – Neither a Panacea nor a Pariah. URL: http://www.crm.hct.ac.ae/events/archive/tend.018.bowden. html. 2001.

Вовк М.П. Акмеологічний підхід до аналізу системи підготовки словесника-фольклориста в університетах України. Наукова скарбниця освіти Донеччини. Донецьк, 2012. №2 (11). С. 58–62.

Гаєвець Я.С. Методична компетентність як мета та результат підготовки вчителя початкових класів. Наука і освіта. 2012. №8. С. 38–42.

Закон України «Про освіту». Відомості Верховної ради, 2017. №38-39, ст. 380. URL: https://zakon.rada.gov.ua./laws/show/2145-19.

Зибина Л.Н. Структурные компоненты и динамика профессиональной направленности личности (на матери але студенческой выборки): автореф. дис. на соискание учен. степ. канд. психол. наук: спец. 19.00.01 «Общая психология, психология личности, история психологи». Новосибирск, 2009. 24 с.

Кузьмина Н.В. Профессионализм личности преподавателя. Москва : АПН, 1990. 149 с.

Кучерявий О.Г. Кар’єрне зростання: особистісний рівень : монографія. Видавничий дім «Слово», 2015. 224 с.

Логинова Н. Г. Исследование профессио-нальной значимости мотивации студента-бакалавра психологи. Гуманитарные науки и образование, 2011. №1. С. 109–112.

Лук’янова Л.Б. Освітні потреби дорослої людини – основа функціонування освітнього середовища. Інформаційно-комунікаційні технології в сучасній освіті: досвід, проблеми, перспективи. Львів : ЛДУ БЖД, 2017. Вип. 5. С. 358–364.

Саюк В.І. Професійна компетентність як основа розвитку сучасного викладача в системі післядипломної педагогічної освіти. Нова педагогічна думка. 2012. №3 (71). С. 57–61.

Цільмак О.М. Складові структури компетентностей. Наук.-практ. журнал Південного наук. Центру АПН України, 2009. №1. С. 128–134.

Шевченко О. Педагогічні умови підготовки іноземних студентів-медиків у процесі вивчення української мови. Естетика і етика педагогічної дії. Зб. наук. Праць, 2019. В.20. 200 с.

Ямчук Т.Ю. Розвиток професійних якостей особистості майбутнього фахівця. Психолого-педагогічні особливості розвитку особистості в освітньому просторі : зб. тез доп. Всеукр. наук.-практ. конф. Мукачево, 2017. С. 191–193.

Bereka, V.E., & Galas, A.V. (2018). Professional competence of elementary school teachers: a teaching manual for teachers. Kharkiv: Morning Edition, 496 p.

Biliakovska, O.O. Professional competence of the teacher as a component of effective pedagogical activity. Scientific Bulletin of Melitopol State Pedagogical University. Series: Pedagogy, pp. 229–234. URL: http://archive.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Nvmdpu/2011_7/7/37.pdf.

Bowden John. Competency – Based Education – Neither a Panacea nor a Pariah. URL: http://www.crm.hct.ac.ae/events/archive/tend.018.bowden.html.2001.

Vovk, M.P. (2012). Acmeological approach to the analysis of the philologist-folklorist training system at the universities of Ukraine. The Treasury of Education of Donetsk Region. Donetsk, no. 2 (11), pp. 58–62.

Haievets, Y.S. (2012). Methodical competence as a goal and result of primary school teacher training. Science and Education, no. 8, pp. 38–42.

Law of Ukraine "About Education". The Official Bulletin of the Verkhovna Rada of Ukraine, 2017. №38-39, pp. 380. URL: https://zakon.rada.gov.ua./laws/show/2145-19.

Zibina, L.N. (2009). Structural components and dynamics of the professional orientation of the personality (in the material of the student sample): abstract. dis. scientist. step. Cand. psychol. Sciences: special. 19.00.01 "General psychology, personality psychology, history of psychologists." Novosibirsk, 24 p.

Kuzmina, N.V. (1990). Professionalism of the teacher's personality. Moscow: APN, 149 p.

Kucheriavyi, O.H. (2015). Career Opportunities: Personal Level: Monograph. "Slovo" Publishing House, 224 p.

Loginov,a N.G. (2011). Research of professional significance of motivation of the student-bachelor of psychology. Humanities and Education, no. 1, pp. 109–112.

Lukyanova, L.B. (2017). The educational needs of an adult are the basis for the functioning of the educational environment. Information and communication technologies in modern education: experience, problems, perspectives. Lviv: LSU BDZ, Public. 5, pp. 358–364.

Sayuk, V.I. (2012). Professional competence as a basis for the development of a modern teacher in the system of postgraduate pedagogical education. New Pedagogical Thought, no. 3 (71), pp. 57–61.

Tilmak, O.M. (2009). Components of competence structures. Science-Pract. Journal of Southern Sciences. Center of the Academy of Pedagogical Sciences of Ukraine, no. 1, pp. 128–134.

Shevchenko, O. (2019). Pedagogical conditions of preparation of foreign medical students in the process of studying the Ukrainian language. Aesthetics and ethics of pedagogical action. Coll. Scient. Papers, Public.20. 200 p.

Yamchuk, T.Yu. (2017). Development of professional qualities of the future specialist's personality. Psychological and pedagogical features of personality development in the educational space: Coll. abstracts Ukrainian. Research Practice Conf. Mukachevo, pp. 191–193.