ДІАГНОСТИКА СТАНУ СФОРМОВАНОСТІ СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ СОЦІАЛЬНИХ ПРАЦІВНИКІВ
PDF

Ключові слова

соціокультурна компетентність
соціальний працівник
діагностика
критерій
показник
рівень

Як цитувати

Курінна, Л. (2019). ДІАГНОСТИКА СТАНУ СФОРМОВАНОСТІ СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ СОЦІАЛЬНИХ ПРАЦІВНИКІВ. Молодий вчений, 11 (75), 215-218. https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-11-75-46

Анотація

У статті представлено результати діагностики стану сформованості соціоку-льтурної компетентності майбутніх соціальних працівників. Розглянуто кри-терії (мотиваційно-ціннісний, когнітивний, комунікативний та рефлексивний), за якими відстежувався рівень сформованості досліджуваного явища, показ-ники, що конкретизували ці критерії, а також методики діагностики. У ході діагностики мотиваційно-ціннісного критерію було відстежено такі показники – рівень мотивації до здійснення соціокультурної діяльності, рівень внутріш-ньоособистісної потреби у формуванні соціокультурної компетентності, спрямованість культурно-ціннісних орієнтацій; когнітивного критерію – рі-вень ознайомленості з нормами поведінки в іншомовному середовищі, рівень обізнаності щодо соціокультурної компетентності; комунікативного критерію – рівень міжособистісної взаємодії з представниками різних культур, рівень комунікативних схильностей, рівень комунікативного контролю; рефлексив-ного критерію – рівень здібностей до рефлексії, рівень рефлексивності особи-стості.

https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-11-75-46
PDF

Посилання

Карпов А.В. Рефлексивность как психическое свойство и методика ее диагно-стики. Психологический журнал. 2003. Т. 24. № 5. С. 45–57.

Килівник А.М. Формування культури самоорганізації майбутніх учителів початкових класів у процесі професійної підготовки : дис. … канд. пед. наук : 13.00.04 / Хмельницький національний університет. Хмельниць-кий, 2015. 277 с.

Ліпшиць Л.В. Формування соціокультурної компетентності майбут-ніх судноводіїв міжнародних рейсів у процесі вивчення соціально-гуманітарних дисциплін : дис. … канд. пед. наук : 13.00.04 / Херсонський державний університет. Херсон, 2018. 253 с.

Сонин В.А. Психодиагностическое познание профессиональной дея-тельности : учеб. пособие. Санкт-Петербург : Речь, 2004. 407 с.

Фетискин Н.П., Козлов В.В., Мануйлов Г.М. Социально-психологическая диагностика развития личности и малых групп. Москва, 2002. 340 с.

Фоменко Т.М. Формування соціокультурної компетентності майбут-ніх аграріїв у процесі вивчення гуманітарних дисциплін : дис. … канд. пед. наук : 13.00.04 / Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди. Харків, 2018. 332 с.

Karpov, A.V. (2003). Refleksivnost kak psikhicheskoe svoystvo i metodika ee diagnostiki [Reflexivity as a mental property and methods of its di-agnosis]. Psychological journal, vol. 24, no. 5, pp. 45–57. (in Russian)

Kylivnyk, A.M. (2015). Formuvannia kultury samoorhanizatsii maibutnikh uchyteliv pochatkovykh klasiv u protsesi profesiinoi pidhotovky [For-mation of culture of self-organization of future primary school teachers in the process of professional training] (PhD Thesis), Khmelnytskyi: Khmelnytskyi Na-tional University. (in Ukrainian)

Lipshyts, L.V. (2018). Formuvannia sotsiokulturnoi kompetentnosti maibutnikh sudnovodiiv mizhnarodnykh reisiv u protsesi vyvchennia sotsialno-humanitarnykh dystsyplin [Formation of social and cultural competence of future navigators of international flights in the process of studying social and humani-tarian disciplines] (PhD Thesis), Kherson: Kherson State University. (in Ukrainian)

Sonin, V.A. (2004). Psikhodiagnosticheskoe poznanie professionalnoy deyatelnosti [Psychodiagnostic knowledge of professional activity]. St. Peters-burg: Speech. (in Russian)

Fetiskin, N.P., Kozlov, V.V., & Manuylov, G.M. (2002). Sotsialno-psikhologicheskaya diagnostika razvitiya lichnosti i malykh grupp [Social and psy-chological diagnostics of the development of personality and small groups]. Mos-cow. (in Russian)

Fomenko, T.M. (2018). Formuvannia sotsiokulturnoi kompetentnosti maibutnikh ahrariiv u protsesi vyvchennia humanitarnykh dystsyplin [Formation of social and cultural competence of future agrarians in the process of studying hu-manities] (PhD Thesis), Kharkiv: H.S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University. (in Ukrainian)