ФОРМУВАННЯ ЦІЛІСНОЇ КАРТИНИ СВІТУ У ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ТА МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ
PDF

Ключові слова

картина світу
діти старшого дошкільного та молодшого шкільного віку

Як цитувати

Григорович, О., Грибачова, О., & Боричко, Т. (2019). ФОРМУВАННЯ ЦІЛІСНОЇ КАРТИНИ СВІТУ У ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ТА МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ. Молодий вчений, 11 (75), 211-214. https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-11-75-45

Анотація

У статті порушується проблема формування цілісної картини світу у дітей старшого дошкільного та молодшого шкільного віку. Картина світу розглядається як інтеграційна категорія, результат осмислення дійсності і набуття людиною гармонії зі світом. Акцентовано увагу на тому, що основу формування цілісної картини світу дітей старшого дошкільного та молодшого шкільного віку складає ідея єдності і взаємодоповнюючого характеру наукового, художньо-естетичного, філософсько-релігійного пізнання. Процес формування цілісної картини світу має включати чуттєве пізнання навколишнього світу та розглядатися як результат взаємодії особистості дитини з навколишнім середовищем. У статті зосереджено увагу на тому, що формування картини світу особистості залежить від її гносеологічного, ціннісного, творчого, комунікативного, естетичного потенціалу.

https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-11-75-45
PDF

Посилання

Скрипченко О.В., Долинська Л.В., Огороднійчук З.В. Вікова та педагогічна психологія. Київ, 2007. 400 с.

Григорович О.П., Волохата К.М. Формування основ екологічної культури молодших школярів засобами екологічного просвітництва. Молодий вчений. 2019. №5 (69). С. 122–125.

Плохій З.П. Природа як пізнавальна цінність. Дошкільне виховання. 2001. №6. С. 7–9.

Skrypchenko, O.V., & Dolynska, L.V, Ohorodniichuk, Z.V. (2007). Vikova ta pedahohichna psykholohiia. Kyiv: Karavela, 400 р. (in Ukrainian)

Hryhorovych, O.P., & Volokhata K. (2019). Formuvannia osnov ekolohichnoi kultury molodshykh shkoliariv zasobamy ekolohichnoho prosvitnytstva. Molodyi vchenyi, no 5, pp. 122–125.

Plokhii, Z.P. (2001). Pryroda yak piznavalna tsinnist. Doshkilne vykhovannia, no 6, pp. 7–9.