ОРГАНІЗАЦІЯ МОДЕЛІ ШКОЛИ ВІЛЬНОГО ВИБОРУ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ ОСВІТНЬОЇ ТРАЄКТОРІЇ В УМОВАХ УПРОВАДЖЕННЯ ТЕХНОЛОГІЙ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ
PDF

Ключові слова

дистанційне навчання
селектове навчання
школа вільного вибору
індивідуальна освітня траєкторія

Як цитувати

Віролайнен, О. (2019). ОРГАНІЗАЦІЯ МОДЕЛІ ШКОЛИ ВІЛЬНОГО ВИБОРУ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ ОСВІТНЬОЇ ТРАЄКТОРІЇ В УМОВАХ УПРОВАДЖЕННЯ ТЕХНОЛОГІЙ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ. Молодий вчений, 11 (75), 206-210. https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-11-75-44

Анотація

У статті проаналізовано сучасні вимоги до якісного надання освітніх послуг, зумовлені сталим розвитком інформаційною та технологічно-інтерактивною потребою здобувачів освіти. Визначено науково-педагогічні умови організації та специфіку інноваційного експериментального закладу загальної середньої освіти. Подано авторську модель школи вільного вибору індивідуальної освітньої траєкторії в умовах упровадження технологій дистанційного навчання. Змальовано концепцію впровадження селектової форми навчання в освітній процес закладів загальної середньої освіти, шляхом інтеграції індивідуальної, дистанційної, очної та мережевої форм навчання з допомогою якого відбувається формування морально-духовного світогляду здобувачів освіти. Подано модель здобуття учнем власних унікальних знань.

https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-11-75-44
PDF

Посилання

Андрощук І.М. Самоуправління професійним розвитком викладачів кафедр менеджменту польських закладів вищої освіти у системі відкритої освіти. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Педагогічні науки. 2018. Вип. 2 (93). С. 13.

Віролайнен О.В. Дистанційне навчання в закладах загальної середньої освіти як наукова проблема. Вісник післядипломної освіти. Педагогічні науки. 20019. Вип. 8 (37). С. 58.

Даниленко Л.І. Управління інноваційною діяльністю в загальноосвітніх навчальних закладах : монографія. Київ. 2004. C. 258.

Дистанційне навчання – це сучасно. URL: http://mon.gov.ua/ua/comments/17415-distantsiyne-navchannya--tse-suchasno.-gazeta-osvita-ukrayini--24-vid-17.06.2013

Закон України Про освіту. Прийняття від 05.09.2017. Набрання чинності 28.09.2017.

Наказ № 761. Про затвердження Змін до Положення про дистанційне навчання. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z1695-12

Овсяников В.И. Вопросы организации обучения без отрыва от основной деятельности (дистанционного образования). 1999. С. 138.

Олійник В.В. Відкрита післядипломна педагогічна освіта і дистанційне навчання в запитаннях і відповідях : наук.-метод. посіб. Київ, 2013. С. 312.

Погрібна Н. В. Управляти школою по-новому. Київ, 2009. С. 112.

Хуторской А.В. Практикум по дидактике и методикам обучения. Санкт-Петербург, 2004. С. 84.

Androshchuk, I.М. (2018). Samoupravlinnya profesijnim rozvitkom vikladachiv kafedr menedzhmentu polskikh zakladiv vishhoyi osviti u sistemi vidkritoyi osviti. Visnik Zhitomirskogo derzhavnogo universitetu imeni Ivana Franka. Pedagogichni nauki. Vol. 2, no 93, p. 13.

Virolainen, O.V. (2019). Dystantsiine navchannia v zakladakh zahalnoi serednoi osvity yak naukova problema. Visnyk pisliadyplomnoi osvity. Pedahohichni nauky. Vol. 8, no 37, p. 58.

Danylenko, L.I. (2004). Upravlinnia innovatsiinoiu diialnistiu v zahalnoosvitnikh navchalnykh zakladakh : monohrafiia. Milenium, р. 258.

Dystantsiine navchannia – tse suchasno. URL: http://mon.gov.ua/ua/comments/17415-distantsiyne-navchannya--tse-suchasno.-gazeta-osvita-ukrayini--24-vid-17.06.2013

Zakon Ukrainy Pro osvitu / Pryiniattia vid 05.09.2017. Nabrannia chynnosti 28.09.2017.

Nakaz № 761, «Pro zatverdzhennia Zmin do Polozhennia pro dystantsiine navchannia». URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z1695-12

Ovsianykov, V.Y. (1999). Voprosy orhanyzatsyy obuchenyia bez otryva ot osnovnoi deiatelnosty (dystantsyonnoho obrazovanyia), р. 138.

Olijnik, V.V. (2013). Vidkrita pislyadiplomna pedagogichna osvita i distanczijne navchannya v zapitannyakh i vidpovidyakh: nauk.-metod. posib. NAPN Ukrayini, Un-t menedzh. osviti. Kyiv, р. 312.

Pohribna, N.V. (2009). Upravliaty shkoloiu po-novomu. Kyiv, р. 112.

Khutorskoi, A.V. (2004). Praktykum po dydaktyke y metodykam obuchenyia. Pyter, 541 p.