РОЗВИТОК ЕТНОКУЛЬТУРНОГО ТУРИЗМУ НА ПОЛІССІ
PDF

Ключові слова

етнокультурний туризм
Полісся
древляни
етнографічний регіон
архаїчні пережитки
поліщуки
етнотуристичний продукт
етноконтактна зона

Як цитувати

Стасюк, Д., Василевський, В., & Аніпко, Н. (2019). РОЗВИТОК ЕТНОКУЛЬТУРНОГО ТУРИЗМУ НА ПОЛІССІ. Молодий вчений, 11 (75), 203-205. https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-11-75-43

Анотація

Об’єктом дослідження в даній статті є етнокультурний регіон України Полісся, особливості традиційної культури та культурної ідентифікації корінного населення регіону. Розглянуто умови зародження та розвитку унікального культурного простору Українського Полісся. Ключовою проблемою статті є занепад автентичної поліської культури, пов’язаний із Чорнобильською радіаційною катастрофою та подальшим масовим переселенням корінного населення зі своїх споконвічних земель та його асиміляцією як носія унікальної культури. Головне завдання статті показати, що стимулювання розвитку етнокультурного туризму на Поліссі є одним із шляхів збереження традиційного устрою та побуту поліщуків, а також створення додаткових джерел надходження коштів до місцевих бютжетів, що, зокрема, допоможе забезпечити соціальні потреби місцевого населення.

https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-11-75-43
PDF

Посилання

Костриця М., Костриця Н. Природа і нематеріальна культур Житомирщини. Посібник з етнографічного краєзнавства. Житомир: Видавництво «МАК», 1999.

Кулаковська І.М. Етнокультурний потенціал як чинник підвищення екскурсійної привабливості регіону. Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв. 2013. Випуск 41. С. 73–76.

Етнокультурна спадщина Рівненського Полісся: матеріали комплексних наукових експедицій Рівненського фольклорно-етнографічного товариства. Вип. І / Упор. В. Ковальчук. Рівне, 2001. 111 с.

Павлишина Р., Тарасюта С. Екологічні аспекти розвитку соціальної сфери на забруднених територіях. Вип. IV.

Kostrytsya, M., & Kostrytsya, N. (1999). Pryroda i nematerialna kultura Zhytomyrshchyny Posibnyk z etnohrafichnoho krayeznavstva [Nature and Intangible Cultures of Zhytomyr Region]. Zhytomyr: «MAK». (in Ukrainian)

Kulakovsʹka, I.M. (2013). Etnokulʹturnyy potentsial yak chynnyk pidvyshchennya ekskursiynoyi pryvablyvosti rehionu [Ethno-cultural potential as a factor in increasing the excursion attractiveness of the region]. Visnyk Derzhavnoyi akademiyi kerivnyh kadriv kulʹtury i mystetstv. Issue 41. P. 73–76.

Kovalʹchuk.,V. (2001) Etnokulturna spadshchyna Rivnenskoho Polissya: materialy kompleksnykh naukovykh ekspedytsiy Rivnenskoho folklorno-etnohrafichnoho tovarystva [Ethno-cultural heritage of Rivne Polissya: materials of complex scientific expeditions of Rivne Folklore-Ethnographic Society]. Vol. I. Rivne, p. 111.

Pavlyshyna, R., & Tarasyuta, S. Ekolohichni aspekty rozvytku sotsialʹnoyi sfery na zabrudnenyh terytoriyah [Ecological aspects of social sphere development in polluted territories]. No. IV.