КОНКОРДАНС ЯК ІНСТРУМЕНТ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ ТЕКСТОВИХ КОНЦЕПТІВ
PDF

Ключові слова

корпус
корпусна лінгвістика
конкорданс
художній дискурс
художній концепт

Як цитувати

Юхненко, Т., & Романишин, Н. (2019). КОНКОРДАНС ЯК ІНСТРУМЕНТ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ ТЕКСТОВИХ КОНЦЕПТІВ. Молодий вчений, 11 (75), 195-201. https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-11-75-42

Анотація

У статті представлено можливості технологій конкордансів як інструмента для вивчення концептуальної структури художнього тексту. Конкорданс розглянуто як спосіб опрацювання масиву корпусів текстів англомовного художнього дискурсу ХІХ-ХХ століть. Матеріалом дослідження стали корпуси текстів творів Д. Х. Лоуренса та Дж. Голсуорсі. Об’єктом аналізу було обрано концептосферу ПРОСТІР в англійськомовному художньому дискурсі ХІХ-ХХ століть. Предметом аналізу – специфіка експліцитної вербалізації концептосфери ПРОСТІР в англійськомовному художньому дискурсі ХІХ-ХХ століть. Конкорданси укладені у вигляді словника сполучуваності, що дозволяє аналізувати різні контексти, виводити з них відтінки значення ключового слова, моделювати смислові поля слів-корелятів в межах досліджуваних концептосфер.

https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-11-75-42
PDF

Посилання

Бехта Іван. Концептуалізація, категоризація й інтерпретація художнього текстопростору: знову про підходи до дослідження когнітивної семантики / Людина. Комп’ютер. Комунікація: Збірник наукових праць / за ред. проф. О.П. Левченко. Видавництво Львівської політехніки, 2019. С. 5–10.

Бєлєхова Л.І. Словесний поетичний образ в історико-типологічній перспективі: лінгвокогнітивний аспект : монографія. Херсон : Айлант, 2002. 368 с.

Болотнова Н.С. Когнитивное направление в лингвистическом исследовании художественного текста / Поэтическая картина мира: слово и концепт в лирике серебряного века: матер. VII Всеросс. науч.-практ. семинара. Томск : Изд-во Томского гос. пед. ун-та, 2004. С. 7–19.

Бук С., Ровенчак А. Онлайн-конкорданс роману Івана Франка «Перехресні стежки» / Іван Франко: дух, наука, думка, воля: Матеріали Міжнародного наукового конґресу, присвяченого 150-річчю від дня народження Івана Франка (Львів, 27 вересня – 1 жовтня 2006 р.). Львів : Видавничий центр Львівського національного університету імені Івана Франка, 2010. Т. 2. С. 203–211.

Воробьева О.П. Концептология в украине: обзор проблематики. Лингвоконцептология: перспективные направления : монография / авт. кол.: А.Э. Левицкий, С.И. Потапенко, О.П. Воробьева и др.; под. ред. А.Э. Левицкого, С.И. Потапенко, И.В. Недайновой. Луганск : Изд-во ГУ «ЛНУ имени Тараса Шевченко», 2013. С. 5–21.

Кагановська О.М. Текстові концепти художньої прози (на матеріалі французької романістики середини ХХ сторіччя). Київ : Вид. центр КНЛУ, 2002. 292 с.

Краснобаєва-Чорна Ж. Концептуальний аналіз як метод концептивістики (на матеріалі концепту життя в українській фраземіці). Українська мова. 2009. № 1. С. 41–52.

Маслова В.А. Поэт и культура: Концептосфера Марины Цветаевой : учеб. пособ. Москва : Флинта, 2004. С. 14.

Миллер Л.В. Лингвокогнитивные механизмы формирования художественной картины мира (на материале русской литературы): дисс. … д-ра филол. наук. СПб, 2004. C. 15.

Неретина С.С. Тропы и концепты. URL: http://www.philosophy.ru/iphr-as/library/neretina.html.

Ніконова В.Г. Трагедійна картина світу у поетиці Шекспіра. Дніпропетровськ : Вид-во ДУЕП, 2008. С. 17.

Ніконова В.Г. Художній концепт: процедури реконструкції та моделювання (на матеріалі трагедій В. Шекспіра). Вісник КНЛУ. Сер. Філологія. 2011. Т. 14. № 2. С. 113–122.

Новиков И.А. Смысл как особый способ членения мира в сознании. Языковое сознание и образ мира : Сб. ст. Москва : МГУ, 2000. С. 33–38.

Попова З.Д., Стернин И.А. Когнитивная лингвистика. Москва, 2007. С. 69–71.

Nataliia Romanyshyn, Valentina Goltvian Peculiarities of literary concepts verbalization Людина. Комп’ютер. Комунікація: Збірник наукових праць / за ред. проф. О.П. Левченко. Видавництво Львівської політехніки, 2019. – С. 128–136.

Nataliia Romanyshyn. Application of computer technologies in conceptual analysis. Матеріали ХІІІ-ої Міжнародної науково-технічної конференції «Комп’ютерні науки та інформаційні технології (CSIT – 2018). Том 2. Львів : Видавництво «Вежа і Ко», 2018. С. 55–59.

Meyer, C.F. (2004). English corpus linguistics: An introduction. Cambridge University Press.

O’Keeffe, A., McCarthy, M., and Carter, R. (2007). From corpus to classroom. Cambridge: Cambridge University Press.

Stevens, V. Concordancing with Language Learners: Why? When? What? / CALL Journal, 1995. Vol. 6, p. 2–10.

The Victorian literary studies archive. Hyper-Concordance. URL: http://victorian-studies.net/index.html

Tribble, C., Jones, G. Concordances in the Classroom. A Resource Book for Teachers. Longman, 1990.

Using corpora and concordancers for independence / CALL Review. The Journal of the Computer SIG. July 1999. Issue 1/99, p. 19–21.

Bexta, I. (2019). Konceptualizaciya, kategoryzaciya j interpretaciya xudozhnogo tekstoprostoru:znovu pro pidxod` do doslidzhennya kognityvnoyi semantyky [Conceptualizing, categorizing, and interpreting artistic text space: again on approaches to the study of cognitive semantics]. Lyudyna. Kompyuter. Komunikaciya: Zbirnyk naukovyx pracz / O.P. Levchenko (ed.). Lviv: Vydavnycztvo Lvivskoyi politexniky, pp. 5–10. (in Ukrainian)

Bieliekhova, L.I. (2002). Slovesnyj poetychnyj obraz v istoryko-typologichnij perspektyvi: lingvokognityvnyj aspect. [Verbal poetic image from the historical typological perspective: A cognitive aspect (A study of American poetry)]. Kherson: Ailant, p. 368. (in Ukrainian)

Bolotnova, N.S. (2004). Kognitivnoe napravlenie v lingvisticheskom issledovanii hudozhestvennogo teksta. Poeticheskaya kartina mira: slovo i concept v lirike serebryanogo veka [Cognitive direction in the linguistic study of literary text / Poetic picture of the world: word and concept in the lyrics of the silver age]. VII Vserossiskii nauchno-practicheskii seminar/ N.S. Bolotnova (ed.). Tomsk : TomGPU, pp. 7–19. (in Russian)

Buk, S., Rovenchak, A. (2010). Onlain-konkordans romanu Ivana Franka “Perekhresni stezhky” [Online-concordance of Ivan Franko’s novel Perekhresni stežky (The Cross-Paths)]. Ivan Franko: dukh, nauka, dumka, volia : Materialy Mizhnarodnoho naukovoho konhresu, prysviachenoho 150-richchiu vid dnia narodzhennia Ivana Franka (Lviv, 27 veresnia – 1 zhovtnia 2006 r.). Lviv: Vydavnychyi tsentr Lvivskoho natsionalnoho universytetu imeni Ivana Franka, vol. 2, pp. 203–211. (in Ukrainian)

Vorobyova, O.P. (2013). Contseptologiya v Ukraine : obzor problematiki [Conceptology in Ukraine : the Review of Topicality]. Lingvokontseptologiya : perspektivnyye napravleniya [Lingual Conceptology : Perspective Directions] / A.E. Levitskiy i dr. (ed.). Lugansk : Izd-vo LNU im. T. Shevchenko, pp 10–38. (in Russian)

Kaganovska, O.M. (2002). Tekstovi kontsepty khudozhnoi prozy (na materiali frantsuzkoi romanistyky seredyny XX storichchia) [Textual concepts of Literary Prose: Cognitive and Communicative Dynamics]. Kyiv: Vyd. tsentr KNLU, p. 292. (in Ukrainian)

Krasnobaieva-Chorna, Zh. (2009). Kontseptualnyi analiz yak metod kontseptyvistyky (na materiali kontseptu zhyttia v ukrainskii frazemitsi) [The conceptual analysis аs the method of conceptive science (on material of the concept LIFE in the Ukrainian phraseology)]. Ukrainska mova, no. 1, pp. 41–52. (in Ukrainian)

Maslova, V.A. (2008). Vvedenie v kognivnuyu lingvistiku: uchebnoe posobie [Introduction to Cognitive Linguistics: Textbook]. Moscow: Flinta, Nauka, p. 14. (in Russian)

Miller, L.V. (2004). Lingvokognitivnye mehanizmy formirovanija hudozhestvennoj kartiny mira (na materiale russkoj literatury) [Linguistic and cognitive mechanisms of the formation of an artistic world picture (Case study of Russian literature)] (unpublished PhD Thesis), Saint-Petersburg : Saint-Petersburg State University, p. 15. (in Russian)

Neretina, S.S. (1999). Tropy i kontsepty [Trails and concepts]. Moscow : IPhRAS, URL: http://www.philosophy.ru/iphr-as/library/neretina.html. (in Russian)

Nikonova, V.H. (2008). Trahediina kartyna svitu u poetytsi Shekspira [The world picture in Shakespeare’s tragedies]. Dnipropetrovsk: Vyd-vo DUEP, p. 17. (in Ukrainian)

Nikonova, V.H. (2011). Khudozhnii kontsept : protsedury rekonstruktsii ta modeliuvannia (na materiali trahedii V. Shekspira) [Literary concept: the reconstruction and modelling procedures of the literary concepts in Shakespeare’s tragedies]. Visnyk KNLU, Filolohiia, vol. 14, no 2, pp. 113–122. (in Ukrainian)

Novikov, I.А.( 2000). Smysl kak osobyi sposob chlenenyia myra v soznanyy [Sense as a special way of dividing the world into consciousness] Yazykovoe soznanye y obraz myra: Sb. st. Moskva : MHU, pp. 33–38. (in Russian)

Popova, Z.D., Sternin, I.A. (2007). Kohnytyvnaya lynhvystyka. Moskva : Yzdatel'stvo AST, Vostok-Zapad, pp. 69–71.

Meyer, C.F. (2004). English corpus linguistics: An introduction. Cambridge University Press.

O’Keeffe, A., McCarthy, M., Carter, R. (2007). From corpus to classroom. Cambridge: Cambridge University Press.

Romanyshyn N. (2018). Application of computer technologies in conceptual analysis. Materialy KhIII-oi Mizhnarodnoi naukovo-tekhnichnoi konferentsii «Kompiuterni nauky ta informatsiini tekhnolohii (CSIT – 2018). Lviv: Vydavnytstvo «Vezha i Ko», vol. 2, pp. 55–59.

Romanyshyn, N., Goltvian, V. (2019). Peculiarities of literary concepts verbalization. Liudyna. Kompiuter. Komunikatsiia: Zbirnyk naukovykh prats / O.P. Levchenko (ed.). Lviv : Vydavnytstvo Lvivskoi politekhniky, pp. 128–136.

Stevens, V. (1995). Concordancing with Language Learners: Why? When? What? CALL Journal, vol. 6, pp. 2–10.

The Victorian literary studies archive. Hyper-Concordance. URL: http://victorian-studies.net/index.html

Tribble, C., Jones, G. (1990). Concordances in the Classroom. A Resource Book for Teachers. Longman.

Using corpora and concordancers for independence. (1999). CALL Review. The Journal of the Computer SIG. Issue 1/99, pp. 19–21.