РОЗДІЛЕННЯ СУМІШІ ЗБОРУ ВРОЖАЮ ЗА ОЗНАКАМИ БІОЛОГІЧНОЇ ПРОДУКТИВНОСТІ НАСІНИН СОРТУ
PDF

Ключові слова

посівний матеріал
районований сорт
насінина
біологічні ознаки
розділення насіннєвої суміші
біологічні ознаки продуктивності

Як цитувати

Паранюк, В., & Паранюк, В. (2019). РОЗДІЛЕННЯ СУМІШІ ЗБОРУ ВРОЖАЮ ЗА ОЗНАКАМИ БІОЛОГІЧНОЇ ПРОДУКТИВНОСТІ НАСІНИН СОРТУ. Молодий вчений, 11 (75), 172-183. https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-11-75-39

Анотація

Актуальною сучасною проблемою вирощування районованих сортів сільськогосподарських культур є отримання кондиційного посівного матеріалу, кожна насінина якого була би здатна донести до врожаю закладені генотипом вирощуваного сорту його продуктивні ознаки. В даних дослідженнях визначено ті біофізичні ознаки подільності насінини, які відображують їх біологічну продуктивність, і встановлено зв'язок цих ознак із електричними властивостями насінин, за допомогою яких можна очищати кондиційне насіння від важковідділюваних існуючими методами насіннєвих домішок. Розділення насінин насіннєвої суміші посівного матеріалу в електромагнітному у полі за їх біофізичним параметрами, які відображають ознаки біологічної продуктивності, розкрило можливості вирішення проблеми отримання кондиційного посівного матеріалу на теоретичному та експериментальному рівнях. Представлені в даній публікації нові достовірні відтворювані знання дають можливості нового прогресу рослинництва та, на його основі, агропромислового виробництва.

https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-11-75-39
PDF

Посилання

Бабич А.О. Світові земельні, продовольчі і кормові ресурси. Київ : Аграрна наука, 1996. 570 с.

Паранюк В.О. Дослідження біоелектродинамічних процесів у рослинних системах на прикладі культурних рослин. Монографія. Львівський національний аграрний університет. Львів : «Сполом», 2015. 372 с.

Miroshnyk O. Theoretical regularities of the energy transformation induced on the sowing material of electromagnetism in the life processes of a cultivated plant. Monograph. Riga, Latvia: “Baltija Publishing”, 2018. Рр. 24–49.

.Снітинський В.В., Боярчук В.М., Паранюк В.О., Ковалишин С.Й. Наукові передумови керованого електромагнітного впливу на еволюцію енергетичного рівня продуктивного потенціалу генотипів культурних рослин. Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування. 2012. № 174, Ч. 1. С. 50–58.

Снітинський В.В., Боярчук В.М., Паранюк В.О., Ковалишин С.Й. Відтворення продуктивності агроландшафтів електромагнітними діями на насіння культурних рослин (декларація наукового відкриття). Motrol’97, Lublin, Wyd. AR Lublin. Рр. 13–16.

Паранюк В.О., Рівіс Й.Ф., Ковалишин С.Й. Визначення оптимальних параметрів і режимів передпосівної електростимуляції насіння за біохімічними показниками. Вільний аграрник. 1998. №3. С 28–34.

Паранюк В.О., Ковалишин С.Й. Фізичні основи вдосконалення процесів підготовки насіння с. г. культур. Праці наукової конференції «Проблеми агропромислового комплексу України. Стан і перспективи». Львів, 1996. С. 268–270.

Патент України на винахід N96104003. МКІ А01С1/00. Спосіб оцінки ефективності передпосівної обробки насіння сільськогосподарських культур / В.О. Паранюк, Й.Ф. Рівіс, С.Й. Ковалишин, О.І. Мацьків; опубл. 06.02.1997. Паранюк В.О., заявник і патентовласник.

Патент України на винахід №23116А, МКІ А01С1/00. Спосіб оцінки ефективності передпосівної обробки насіння за біохімічними показниками / В. О. Паранюк, Й.Ф. Рівіс, С.Й. Ковалишин, О.І. Мацьків; заявл. 14.11.1995; опубл. 30.06.1998. Паранюк В.О.,заявник і патентовласник.

Патент України на винахід № 22891А, МКІ А01С1/00. Спосіб оцінки ефективності передпосівної обробки насіння // В.О. Паранюк, Й.Ф. Рівіс С.Й. Ковалишин, О.І. Мацьків, заявл. 22.10. 1996; опубл.05.05.1998. Паранюк В.О. ,заявник і патентовласник.

Mіroshnichenko V.І., Ostroushko V.M.. Vіdbyttja pohiloyi elektromagnіtnoyi hvylі vіd rіzkoyi mezhі plazmy v umovah anomal'nogo skіn-efektu pry zmіshanomu vіdbyttі elektronіv vіd mezhі. UFZh. 2002. T. 47, No. 2.

Babych A.O. Svitovi zemel′ni, prodovol′chi i kormovi resursy. Kyiv: Ahrarna nauka, 1996. 570 p.

Paraniuk V. O. Doslidzhennia bioelektrodynamichnykh protsesiv u roslynnykh systemakh na prykladi kul′turnykh roslyn. Monohrafiia. L′vivs′kyǐ natsional′nyǐ ahrarnyi universytet. L′viv «Spolom», 2015. 372 s.

Miroshnyk O. Theoretical regularities of the energy transformation induced on the sowing material of electromagnetism in the life processes of a cultivated plant. Monograph. Riga, Latvia: “Baltija Publishing”, 2018. Rr. 24–49.

.Snityns′kyi V.V., Boiarchuk V.M., Paraniuk V.O., Kovalyshyn S.I. Naukovi peredumovy kerovanoho elektromahnitnoho vplyvu na evoliutsiiu enerhetychnoho rivnia produktyvnoho potentsialu henotypiv kul′turnykh roslyn. Naukovyi visnyk Natsional′noho universytetu bioresursiv i pryrodokorystuvannia. 2012. No. 174, Ch. 1. S 50–58.

.Snityns′kyi V.V., Boiarchuk V.M., Paraniuk V.O., Kovalyshyn S.I. Vidtvorennia produktyvnosti ahrolandshaftiv elektromahnitnymy diiamy na nasinnia kul′turnykh roslyn (deklaratsiia naukovoho vidkryttia). Motrol’97, Lublin, Wyd. AR Lublin Rr. 13–16.

Paraniuk V.O. Rivis i. F. Kovalyshyn S. I. Vyznachennia optymal′nykh parametriv i rezhymiv peredposivnoï elektrostymuliatsii nasinnia za biokhimichnymy pokaznykamy. ZHurn. „Vil′nyi ahrarnyk” №3. L′viv. 1998. S. 28–34.

Paraniuk V.O., Kovalyshyn S.I. Fizychni osnovy vdoskonalennia protsesiv pidhotovky nasinnia s. h. kul′tur. Pratsi naukovoi konferentsii „Problemy ahropromyslovoho kompleksu Ukraïny. Stan i perspektyvy”. L′viv, 1996. S. 268–270.

Patent Ukrainy na vynakhid N96104003. MKI A01S1/00. Sposib otsinky efektyvnosti peredposivnoi obrobky nasinnia sil′s′kohospodars′kykh kul′tur / V.O. Paraniuk, I.F. Rivis, S.I. Kovalyshyn, O.I. Mats′kiv; opubl. 06.02.1997. Paraniuk V.O., zaiavnyk i patentovlasnyk.

Patent Ukrainy na vynakhid №23116A, MKI A01S1/00. Sposib otsinky efektyvnosti peredposivnoi obrobky nasinnia za biokhimichnymy pokaznykamy / V.O. Paraniuk, I.F. Rivis, S.I. Kovalyshyn, O.I. Mats′kiv; zaiavl. 14.11.1995; opubl. 30.06.1998. Paraniuk V.O., zaiavnyk i patentovlasnyk.

Patent Ukrainy na vynakhid № 22891A, MKI A01S1/00. Sposib otsinky efektyvnosti peredposivnoi obrobky nasinnia // V.O. Paraniuk, I.F. Rivis, S.I. Kovalyshyn, O.I. Mats′kiv, zaiavl. 22.10. 1996; opubl.05.05.1998. Paraniuk V.O., zaiavnyk i patentovlasnyk.

Miroshnichenko V.I., Ostroushko V.M. Vidbyttja pohiloyi elektromagnitnoyi hvyli vid rizkoyi mezhi plazmy v umovah anomalnogo skin-efektu pry zmishanomuvidbytti elektroniv vid mezhi. UFZh. 2002. T. 47, No. 2.