ВЕБ-КАРТОГРАФУВАННЯ СМІТТЄЗВАЛИЩ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
PDF

Ключові слова

ТПВ (тверді побутові відходи)
інтерактивна карта
картографічний метод дослідження
екологічне картографування
геокодування

Як цитувати

Ярема, Н., Серант, О., Кубрак, О., & Терех, Т. (2019). ВЕБ-КАРТОГРАФУВАННЯ СМІТТЄЗВАЛИЩ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ. Молодий вчений, 11 (75), 167-171. https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-11-75-38

Анотація

Україна належить до країн з високим рівнем урбанізації, тому надзвичайно актуальною є проблема поводження з відходами. Так, у вигляді полігонів та звалищ в Україні розміщується понад 80% всіх відходів, що утворюються. Існуючі полігони та звалища твердих побутових відходів (ТПВ) становлять значну екологічну небезпеку. Але, незважаючи на це, захоронення ТПВ залишається найбільш поширеним методом знешкодження і утилізації відходів. Тому, питання дослідження дії полігонів ТПВ як техногенних об’єктів на компоненти урбоекосистеми є надзвичайно актуальним. Сучасний стан дій з твердими відходами у Львівській області знаходиться на незадовільному рівні. Спроби запобігання утворенню відходів, а також їх відновлення та рециркуляції, як правило, є підготовлені на неналежному рівні і незначні.

https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-11-75-38
PDF

Посилання

Баранова Л.Г. Особливості та значення екологічного картографування на сучасному етапі.Часопис картографії. 2014. Вип. 11. С. 6–7.

Берлянт А.М. Картографичный метод исследования. Москва : Изд-во Москв. ун-та, 1978. 257 с.

Берлянт А.М. Картография : Учебник для вузов. Москва : Аспект Пресс, 2001. С. 283–284.

Войціховська А.С., Мелень-Забрамна О.М., Нагорна О.О. Звіт про стратегічну екологічну оцінку проекту Обласної програми поводження з ТПВ на 2012–2020 рр. / за ред. Кравченко О.В. Львів, 2013. 40 с.

Грибовицьке сміттєзвалище – екологічна проблема Львівщини. URL: http://azov.press/ukr/gribovic-ke-smitt-zvalische-ekologichna-problema-l-vivschini

(дата звернення: 29.11.2019).

Департамент екології та природних ресурсів Львівської Обласної Державної адміністрації. URL: http://deplv.gov.ua (дата звернення: 15.10.2019).

Державна служба статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua (дата звернення: 29.11.2019).

Карти Google Maps. URL: https://www.google.com.ua/maps (дата звернення: 02.11.2019).

Baranova, L.H. (2014). Osoblyvosti ta znachennia ekolohichnoho kartohrafuvannia na suchasnomu etapi [Features and importance of ecological mapping at the present stage]. Chasopys kartohrafii, no. 11, pp. 6–7. (in Ukrainian)

Berliant, A.M. (1978). Kartohrafychnyi metod issledovanyia [ The cartographic research method]. Moscow: Yzd-vo Moscow. Un-Ta. 257 p. (in Russian)

Berlyant, A.M. (2001). Kartografiya: Uchebny`k dlya vtuzov [The cartography]. Moskva: Aspekt Press, pp. 283–284. (in Russian)

Vojcixovska, A.S., Melen-Zabramna, O.M., & Nagorna, O.O. (2013). Zvit pro strategichnu ekologichnu ocinku proektu Oblasnoyi programy` povodzhennya z TPV na 2012–2020 rr. / za red. Kravchenko O.V. L`viv, 40 p. (in Ukrainian)

Grybovyczke smittyezvalyshhe - ekologichna problema Lvivshhyny. Available at: http://azov.press/ukr/gribovic-ke-smitt-zvalische-ekologichna-problema-l-vivschini.html (accessed 29 November 2019). (in Ukrainian)

Departament ekologiyi ta pryrodnyx resursiv Lvivskoyi Oblasnoyi Derzhavnoyi administraciyi. Available at: http://deplv.gov.ua.html (accessed 15 Oktober 2019). (in Ukrainian)

Derzhavna sluzhba statystyky Ukrayiny. Available at: http://www.ukrstat.gov.ua.html (accessed 29 November 2019). (in Ukrainian)

Karty Google Maps. Available at: https://www.google.com.ua/maps.html (accessed 02 November 2019). (in Ukrainian)