МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ВИКЛАДАННЯ ВОГНЕВОЇ ПІДГОТОВКИ В ПІДРОЗДІЛАХ НАЦІОНАЛЬНОЇ ГВАРДІЇ УКРАЇНИ
PDF

Ключові слова

методичні рекомендації
вогнева підготовка
професійна підготовка
бойове застосування
військові формування
майбутні офіцери

Як цитувати

Матросов, М., Атаманенко, І., & Арабаджі, О. (2019). МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ВИКЛАДАННЯ ВОГНЕВОЇ ПІДГОТОВКИ В ПІДРОЗДІЛАХ НАЦІОНАЛЬНОЇ ГВАРДІЇ УКРАЇНИ. Молодий вчений, 11 (75), 146-150. https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-11-75-33

Анотація

У статті розглянуто процес викладання вогневої підготовки в підрозділах Національної гвардії України. Проведений аналіз наукових праць, який показав, що викладання вогневої підготовки з особовим складом Національної гвардії України в умовах війни та бойових дій, потребує розробки методичних рекомендацій для підвищення ефективності цього процесу. Автори наукової статті, враховуючи сучасні погляди на ведення бою, вимоги, які ставляться до підготовки офіцерів, та маючи багаторічний досвід щодо організації і проведення вогневої підготовки у відповідності до навчальної програми для курсантів, які навчаються за програмою підготовки офіцерів, у повному обсязі розкрили всі напрямки роботи щодо якісної теоретичної підготовки та практичного застосування стрілецької зброї і боєприпасів.

https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-11-75-33
PDF

Посилання

Бойко О.І. Між полігонами та аудиторіями . Київ, 2015. 4 с.

Бойко О.І. Загартовані в полях. Київ, 2015. 5 с.

Герасимків А.І. Боронитимемо країну до останньої гривні, до останнього патрону, до останньої краплі крові. Київ, 2015. С. 4–5.

Семко Л.П. Міжпредметні зв’язки на уроках інформатики. 2012. Вип. 108. Ч. 2. С. 108–113.

Стрільченко Є.В. Забезпечення режиму державного кордону в сучасних умовах. Науково-практичний юридичний журнал. 2011. № 3. С. 308–312.

Чайка В. М. Основи дидактики. Київ, 2011. 238 с.

Про підготовку військовослужбовців, військових частин (підрозділів) НГУ. Наказ командуючого НГУ від 14.03.2016 року №151. С. 9–56.

Лавніченко О.В., Черніченко Ю.М., Пеньков С.Д. Правила стрільби із стрілецької зброї та засобів ближнього бою. Харків, 1998. 29 с.

Про затвердження та введення в дію керівництв з оцінювання бойової та спеціальної підготовки, морального та психологічного стану і військової дисципліни, стану озброєння та військової техніки, стану військового тилу, медичного забезпечення у ВВ МВС України . Наказ МВС від 23 травня 1997 року № 186. С 4–42.

Лавніченко О.В., Черніченко Ю.М., Задирака В.В., Пожидаєв А.О. Методика вогневої підготовки. Харків, 2005. 120 с.

Пістряк П.В., Самсонов Ю.В., Муленко О.О. Вогнева підготовка. Харків, 2016. 65 с.

Пістряк П.В., Торяник Д.О., Корнієнко О.В., Мокреєв В.І. Стрілецька зброя та вогнева підготовка. Харків, 2018. 32 с.

Boyko, O.I. (2015). Mizh polihonamy ta audytoriiamy [Between polygons and audiences]. Kyiv. (in Ukrainian)

Boyko, O.I. (2015). Zahartovani v poliakh [ Hardened in the fields]. Kyiv. (in Ukrainian)

Gerasimkov, A.I. (2015). Boronytymemo krainu do ostannoi hryvni, do ostannoho patronu, do ostannoi krapli krovi [We will defend the country to the last hryvnia, to the last cartridge, to the last drop of blood]. Kyiv. (in Ukrainian)

Semko, L.P. (2012). Mizhpredmetni zv’iazky na urokakh informatyky [Inter-subject connections in the lessons of computer science. Proceedings]. Iss. 108. Part 2 pp. 108–113.

Strelchenko, E.V. (2011). Zabezpechennia rezhymu derzhavnoho kordonu v suchasnykh umovakh [Provision of the state border regime in modern ones terms]. Naukovo-praktychnyi yurydychnyi zhurnal, no. 3, pp. 308–312.

Chaika, V.M. (2011). Osnovy dydaktyky [Fundamentals of didactics]. Kiev. (in Ukrainian)

On the training of servicemen, military units (units) of NSU. Order of the Commander of NSU from 14.03.2016 year №151.

Lavnichenko, O.V., Chernichenko, Y.M., & Penkov, S.D. (1998). Pravyla strilby iz striletskoi zbroi ta zasobiv blyzhnoho boiu. [Rules for firing small arms and melee weapons]. Kharkiv. (in Ukrainian)

On approval and implementation of guidelines for the assessment of combat and special training, moral and psychological status and military discipline, the state of arms and military equipment, the condition of the rear, medical support in the Ministry of Internal Affairs of Ukraine. MIA Order of May 23, 1997 No. 186.

Lavnichenko, O.V., Chernichenko, Yu.M., Zadiraka, V.V., & Pozhidaev A.A. (2005). Metodyka vohnevoi pidhotovky [Methods of fire training]. Kharkiv. (in Ukrainian)

Pistryak, P.V., Samsonov, Y.V., & Mulenko, O.O. (2016). Vohneva pidhotovka [Fire preparation]. Kharkiv. (in Ukrainian)

Pistryak, P.V., Toryanyk, D.O., Kornienko, O.V., & Mokreev, V.I. (2018). Striletska zbroia ta vohneva pidhotovka [Small arms and fire training]. Kharkiv. (in Ukrainian)