ПРОБЛЕМИ СПІЛКУВАННЯ СТУДЕНТІВ ІСТОРИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ
PDF

Ключові слова

професійне спілкування
комунікація
комунікативна компетенція
студенти-історики
діалогічне красномовство
аргументація

Як цитувати

Бобко, Л., & Терук, В. (2020). ПРОБЛЕМИ СПІЛКУВАННЯ СТУДЕНТІВ ІСТОРИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ. Молодий вчений, 11 (87), 249-252. https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-11-87-52

Анотація

У статті досліджується роль комунікативної компетентності у формуванні професійних якостей студентської молоді, визначаються важливі проблеми спілкування майбутніх істориків та окреслюється пошук шляхів їх подолання. З’ясовується зміст таких понять як «спілкування, «комунікація» та «комунікативна компетенція». Доведено, що комунікативна компетенція є ін-тегральною якістю особистості майбутнього історика, оскільки синтезує в собі загальну культуру спілкування та специфічні прояви у фаховій діяльності. За-значаються серйозні недоліки мовленнєвої поведінки студентів - майбутніх іс-ториків та пропонується їх якісне розв’язання за умови орієнтації діяльності на глибинні знання з української літературної мови, риторики, комунікативної лінгвістики, оскільки тоді знання спеціаліста з вищою освітою будуть системними, а через системність можна прогнозувати відповідний розвиток діяльності майбутнього фахівця.

https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-11-87-52
PDF

Посилання

Бобко Л.О., Бурич Д.В., Стахів В.А., Труба Д.А. Розвиток навичок публічного мовлення у майбутніх керівників. Молодий вчений. 2019. № 12. С. 311–314. URL: http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2019/12/66.pdf (дата звернення: 18.11.2020).

Кайдалова Л. Г., Пляка Л. В. Психологія спілкування : навчальний посібник. Харків, 2011. 132 с.

Бацевич Ф.С. Основи комунікативної лінгвістики : підруч. Київ : Ака-демія, 2004. 344 с.

Науменко Т.В. Социология массовых коммуникаций в структуре социологического знания. Социологические исследования. 2003. Т. 10. С. 39–46.

Петровская Л.А. Компетентность в общении. Социально-психологический тренинг. Москва : МГУ, 2004. 239 с.

Кравченко-Дронзда О. Формування комунікативної компетенції студе-нтів у процесі вивчення культурологічних дисциплін. Актуальні питання гуманітарних наук. 2014. Вип. 10. С. 205-208.

Прокопова О. П. Мовленнєво-комунікативна компетентність як одна із складових професійного становлення фахівця. Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Серія педагогічна. Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2010. Вип. 16: Формування професійних компетентностей майбутніх учителів фізико-технологічного профілю в умовах євроінтеграції. С. 54–57.

Денищич Т.А. Формування професійно-комунікативної компетентності майбутніх фахівців з політології та історії. URL: https://scienceandeducation.pdpu.edu.ua/doc/2009/7_2009/16.pdf.pdf (дата звер-нення: 18.11.2020)

Bobko, L.O., Burych, D.V., Stahiv, V.A., & Truba, D.A. (2019). Rozvytok navychok publichnoho movlennia u maibutnikh kerivnykiv [Developing of public speaking skills of future chiefs]. Molodyi vchenyi, vol. 12, pp. 311–314. Available at: http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2019/12/66.pdf (accessed: 18.11.2020).

Kaidalova L.G., Plaka L.V. (2011). Psykholohiia spilkuvannia : navchalnyi posibnyk.[Psychology of communication]: textbook. Kharkiv, 132 р.

Batzevich, F.С. (2004). Osnovy komunikatyvnoi linhvistyky: pidruch. [The basics of communicative linguistics]: a textbook. Kyiv: Akademiya, 344

Naumenko, T.V. (2003). Sotsyolohiia massovykh kommunykatsyi v strukture sotsyolohycheskoho znaniia [Sociology of mass communications in the structure of sociological knowledge]. Sotsyolohicheskoe issledovaniia, vol. 10, pp. 39–46.

Petrovskaya, L.А. (2004). Kompetentnost v obschenii. Sotsyalno-psyholohicheskii treninh [Competency in communication. Socio-psychological training]. Moskva: MGU, 239 p.

Kravchenko-Dronzda, O. (2014). Formuvannia komunikatyvnoi kompe-tentnosti studentiv u protsesi vyvchennia kulturolohichnykh dystsyplin [Formation of communicative competence of students in the process of studying culturological disciplines]. Aktualni pytannia humanitarhukh nauk, vyp. 10, pp. 205-208.

Prokopova, O.P. (2010). Movlennievo-komunikatyvna kompetentnist yak odna iz skladovykh profesiinoho stanovlennia fakhivtsia [Speech and communication competence as one of the components of professional development of a specialist]. Formuvannia profesiinykh kompetentnostei maibutnikh uchyteliv fizyko-tehnolohichnoho profiliu v umovakh yevrointehratsii: zbirnyk naukovykh prats Kamianets-Podilskoho natsionalnoho universytetu imeni Ivana Ohiienka. Seriia pedahohichna Kamianets-Podilskyi : Kamianets-Podilskyi natsionalnyi universytet imeni Ivana Ohiienka, vyp. 16, pp. 54–57.

Denyshchych, T.A. (2009). Formuvannia profesiino-komunikatyvnoi kompetentnosti maibutnikh fakhivtsiv z politolohii ta istorii [Formation of professional and communicative competence of future specialists in political science and history]. URL: https://scienceandeducation.pdpu.edu.ua/doc/2009/7_2009/16.pdf.pdf