ОПТИМІЗАЦІЯ ВАНТАЖНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ ЗА ДОПОМОГОЮ СИСТЕМИ GPS-МОНІТОРИНГУ
PDF

Ключові слова

вантажні перевезення
логістичні витрати
транспортні маршрути
автомобільний парк
GPS – моніторинг

Як цитувати

Синявська, О., & Репіч, Т. (2020). ОПТИМІЗАЦІЯ ВАНТАЖНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ ЗА ДОПОМОГОЮ СИСТЕМИ GPS-МОНІТОРИНГУ. Молодий вчений, 2 (78), 356-359. https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-2-78-75

Анотація

У статті досліджено процес перевезення вантажів, що є одним із базових елементів функціонування підприємств. Обґрунтовано потребу в плануванні логістичних дій підприємства де має бути враховано багато факторів. Охарактеризовано сучасні способи оптимізації процесу транспортування. Виділено основні етапи процесу формування транспортного ланцюга, інформація про які була викладена у відповідній послідовності починаючи з організації маршруту та закінчуючи безпосередньо відвантаженням. Також було розглянуто ключові проблеми, що виникають на кожному дослідженому етапі транспортування їх джерела та способи вирішення. Досліджено діяльність ПАТ «Фірма «Полтавпиво», а саме його логістичні маршрути та склад автопарку. В результаті чого було запропоновано сучасні варіанти вирішення даних проблем, а саме встановлення системи GPS-моніторингу та інтеграція нових логістичних модулів до наявної інформаційної бази компанії.

https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-2-78-75
PDF

Посилання

Дмитриев А.В. Логистическая инфраструктура : Учебное пособие. Санкт-Петербург : Изд-во СПбГУЗФ, 2012. 65 с.

Ларіна Р.Р. Проблеми логістичного посередництва в розвитку інфраструктури регіональних споживчих ринків. Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємство. Гуманітарний університет “ЗІДМУ”. 2004. № 2. С. 115–119.

Компанія «Комп'ютерінфо та сучасні технології». URL: https://freetrack.com.ua (дата звернення: 03.02.2020).

Компанія «Концерн Галнафтогаз» URL: https://www.okko.ua/ (дата звернення: 03.02.2020).

Приватне акціонерне підприємство «Фірма «Полтавпиво». URL: http://poltavpivo.com/ua/ (дата звернення: 03.02.2020).

Державна служба статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua. (дата звернення: 03.02.2020).

Dmitriev, A.V. (2012). Logisticheskaja infrastruktura [Logistics infrastructure]. Sankt-Peterburg: Izd-vo SPbGUZF, p. 65.

Larina, R.R. (2004). Problems mediation logistics infrastructu redevelopment of regional consumer markets. Derzhavatarehiony. Seriia: Ekonomika ta pidpryiemstvo, vol. 2, pp. 115–119.

Computerinfo and modern technologies Company. URL: https://freetrack.com.ua (accessed 03 February 2020).

Concern Galnaftogaz Company. Available at: https://www.okko.ua/

Private joint-stock enterprise «Poltavpivo». Available at: http://poltavpivo.com.ua (accessed 03 February 2020).

State Statistics Service of Ukraine. Available at: http://www.ukrstat.gov.ua. (accessed 03 February 2020).