НАЯВНІСТЬ БРЕНДБУКУ – ОДНА З ОБОВ'ЯЗКОВИХ УМОВ СТВОРЕННЯ СИЛЬНОЇ КОРПОРАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ
PDF

Ключові слова

брендинг
брендбук
фірмовий стиль
слогон
логотип

Як цитувати

Процишин, Ю. (2019). НАЯВНІСТЬ БРЕНДБУКУ – ОДНА З ОБОВ’ЯЗКОВИХ УМОВ СТВОРЕННЯ СИЛЬНОЇ КОРПОРАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ. Молодий вчений, 11 (75), 142-145. https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-11-75-32

Анотація

Брендбук є важливим елементом у створенні бренду, без якого не може обійтись жодна компанія, це офіційний внутрішньо корпоративний документ компанії, який містить головну інформацію про бренд. Формування брендбуку компанії – це серйозний процес, який потребує максимум зусиль зі збору, аналізу, плануванню та оцінці маркетингової інформації. Бренд повинен запам’ятовуватись: від того як складений брендбук залежить успіх компанії на ринку. Перш за все, бренд повинен асоціюватись з певним логотипом, кольором та слоганом у свідомості споживача. Брендбук повинен містити: опис історії та загальне бачення бренду, основні принципи бренду, логотип, тон і стиль брендової комунікації зі споживачами, основні принципи маркетингових програм та стосунки із соціальними медіа, кольорова палітра. Для того, щоб брендбук працював з року в рік ефективно, потрібно постійно оновлювати маркетингову інформацію за допомогою маркетингових досліджень.

https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-11-75-32
PDF

Посилання

Воронин С.В. Формирование товарных знаков и брендов. Справочник. Москва : Издательство «Копиринг», 2010. 168 с.

Дочинець Н.М., Гаврилець О.В., Кампо Г.М. Сучасні тенденції розвитку систем візуальної ідентифікації брендів як основи бренд-комунікації. Вісник Закарпатської академії мистецтв. Випуск 10 : збірник наукових праць, ред. кол.: Небесник І. І. та ін. Ужгород: Закарпатська академія мистецтв, 2018. С. 162–166.

Елина Е. А. Семиотика рекламы. Москва : Дашков и Ко, 2009. 136 с.

Котлер Ф. Основы маркетинга: краткий курс. Москва : Издат. дом «Вильямс», 2007. 656 с.

Охріменко Г.В. Специфіа використання маркетингової інформації для формування брендбуків. Science Review. 2017. No. 7(7), Vol. 2. Pp. 62–66.

Райс Э. 22 закона создания бренда. Москва : АСТ, 2003. 159 с.

Ромат Е.В. Реклама. Учебник для студентов специальности «Маркетинг» Киев, Харьков : НВФ «Студцентр», 2000. 480 с.

Створення брендбуку. URL: https://socialism.com.ua/ua/servicedescription/90-stvorennya-brendbuku.html???history=0&pfid=1&sample=0&ref=0 (дата звернення: 28.11.2019).

Траут, Дж. Большие бренды – большие проблемы. Учитесь на чужих ошибках! Санкт-Петербург : Питер, 2009. 256 с.

Тульчинський Г.Л. Брендинтегрированный менеджмент: каждый сотрудник в ответе за бренд. Москва : Вершина, 2006. 352 с.

Voronin S.V. Formuvannia tovarnykh znakiv i brendiv [Formation of Trademarks and Brands]. Directory. Moscow: Copywriting, 2010, 168 p.

Dochinets N.M., Gavrilets O.V., Campo G.M. Suchasni tendentsii rozvytku system vizualnoi identyfikatsii brendiv yak osnovy brend-komunikatsii [Modern trends in the development of systems for visual identification of brands as the basis of brand communication]. Bulletin of the Transcarpathian Academy of Arts. Issue 10: Collection of Scientific Papers, ed. col.: Heaven II and others. Uzhgorod: Transcarpathian Academy of Arts, 2018, pp. 162–166.

Elina E.A. Semiotika reklamy [Semiotics of advertising]. Moscow: Dashkov & Co., 2009. 136 p.

Kotler F. Osnovy marketinga: kratkiy kurs [Fundamentals of marketing: a short course]. Moscow: Published. Williams House, 2007. 656 p.

Okhrimenko G.V. Spetsifia yspolʹzovanye marketinhovoyi ynformatsyy dlya formyrovanye brendbukiv [Specificity of use of marketing information for forming of brand book]. Science Review. 2017. No. 7 (7), Vol. 2, pp. 62–66.

Rice E. 22 zakonu stvorennya brendu [22 Law of Brand Creation]. Moscow: AST, 2003. 159 p.

Romat E.V. Reklama [Advertising]. Textbook for students of the specialty "Marketing" Kiev, Kharkov: Scientific-Production Center "Student Center", 2000. 480 p.

Stvorennya brendbuku [Creating a brand of beech]. Available at: https://socialism.com/en/servicedescription/90-createdny-brendbuku.html?history=0&pfid=1&sample=0&ref=0 (accessed 28 November 2019).

Trout, J. Bol'shiye brendy – bol'shiye problemy. Uchites' na chuzhikh oshibkakh! [Big brands are big problems. Learn from other people's mistakes!] St. Petersburg: Peter, 2009. 256 p.

Tulchinsky G.L. Brendintegrirovannyy menedzhment: kazhdyy sotrudnik v otvete za brend [Branding integrated management: every employee in the responsibility for the brand]. Moscow: Top, 2006. 352 p.