ОБЛІКОВА ПОЛІТИКА ЯК ОДИН З ІНСТРУМЕНТІВ ОПТИМІЗАЦІЇ УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ НА ПІДПРИЄМСТВІ
PDF

Ключові слова

облікова політика
управлінський облік
цілі управління
методичний аспект облікової політики
управління
розробка управлінської облікової політики
підприємство

Як цитувати

Лепетан, І., & Грішина, І. (2019). ОБЛІКОВА ПОЛІТИКА ЯК ОДИН З ІНСТРУМЕНТІВ ОПТИМІЗАЦІЇ УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ НА ПІДПРИЄМСТВІ. Молодий вчений, 11 (75), 139-141. https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-11-75-31

Анотація

У статті висвітлено суть та важливість розробки на підприємстві облікової політики та її значення у системі управлінського обліку. Наведено визначення облікової політики відповідно до чинного законодавства та міжнародної практики. Обґрунтовано, що облікова політика щодо управлінського обліку підвищує ефективність управління підприємства, сприятиме оптимізації управлінської діяльності. Облікова політика є одним з основних документів, який встановлює правила ведення бухгалтерського обліку на підприємстві. Виокремлено певні питання, щодо формування облікової політики власниками підприємств та її недооцінка бухгалтерами, як одного з основних інструментів оптимізації оподаткування, розглядається здебільшого формальне відношення. Досліджено суть облікової політики для цілей управлінського обліку підприємства. На основі проведеного дослідження зроблені певні відповідні висновки.

https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-11-75-31
PDF

Посилання

Бутинець Ф.Ф. Організація бухгалтерського обліку : підручник для студ. спец. «Облік і аудит» вищ. навч. закл. / За ред. Ф.Ф. Бутинця; 3-є вид., доп. і перероб. Житомир : Рута, 2002. 592 с.

Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні: Закон України від 16.07.1999 р. № 996-XIV, зі змінами та доповненнями. Верховна Рада України. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/996-14 (дата звернення: 15.10.2019).

Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 8 (МСБО 8) Облікові політики, зміни в облікових оцінках та помилки. Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/929_020 (дата звернення: 05.10.2019).

Мулик Т.О. Облікова політика як інструмент управління оподаткуванням. Глобальні та національні проблеми економіки. 2015. Випуск № 4. URL: http://global-national.in.ua (дата звернення: 23.10.2019).

Пархоменко В.М., Баранцев П.П. Реформування бухгалтерського обліку в Україні: Плани рахунків: загальний та спрощений. Регістри бухгалтерського обліку. Луганськ : «Футура» ДСД «Лугань», 2001. 464 с.

Коваль Л.В. Облікова політика в управлінні підприємством. Ефективна економіка. 2019. № 5. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7048

Butinets F.F. Organization of accounting: [textbook for students. spec. Accounting and Auditing teach. lock] / Edited F.F. Butinitsa; 3rd ed., Suppl. and recycling. Zhytomyr: Ruta, 2002. 592 p.

Pro buhalterskui oblik ta finansovu zvitnist u Ukraini [About Accounting and Financial Reporting in Ukraine]. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/996-14 (accessed 15 Oct 2019).

Mizhnarodnui standart buhalterskogo obliku 8 Oblikovi polituku, zminu u oblikovuch otsinkah ta pomulky [International Accounting Standard 8 Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors]. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/929_020 (accessed 5 Oct 2019).

Mulyk T.O. Oblikova polityka yak instrument upravlinnya opodatkuvannyam. Globalni ta nacionalni problemy ekonomiky. 2015. Vypusk № 4, berezen 2015. URL: http://global-national.in.ua (accessed 23 Oct 2019).

Parkhomenko V.M., Barancev P.P. Reformuvannja bukhghaltersjkogho obliku v Ukrajini: Plany rakhunkiv: zaghaljnyj ta sproshhenyj. Reghistry bukhghaltersjkogho obliku. Lughansjk: “Futura” DSD “Lughanj”, 2001. 464 s.

Koval, L. (2019). Accounting policy in management enterprise. Efektyvna ekonomika, vol. 5. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7048 (accessed 11 Oct 2019).