ВИКОРИСТАННЯ БРЕНДИНГУ ПІДПРИЄМСТВА ТУРИСТИЧНОЇ ГАЛУЗІ
PDF

Ключові слова

туристичне підприємство
бренд
брендинг
туристична галузь
бренд-менеджмент
ко-брендинг

Як цитувати

Ковальчук, О. (2019). ВИКОРИСТАННЯ БРЕНДИНГУ ПІДПРИЄМСТВА ТУРИСТИЧНОЇ ГАЛУЗІ. Молодий вчений, 11 (75), 134-138. https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-11-75-30

Анотація

У даній статті розглянуто різні принципові підходи до поняття категорії бренду з погляду на специфіку туристичної галузі. Актуальною стала проблематика використання сучасних інноваційних методів та технологій створення бренду туристичного підприємства з використанням інтернет-сайтів або соціальних мереж. Туристична галузь є найперспективнішою із галузей економіки. Саме інвестиції дають можливість отримати прибуток. Туристичні підприємства України працюють спонтанно, мають малий життєвий цикл, мають велику залежність від економічних, політичних, екологічних та інших умов. У важких умовах конкуренції у галузі туризму, залежності від внутрішніх та зовнішніх обставин ринку, питання брендингу туристичного підприємства стає все більш актуальним. Враховуючи конкуренцію та чутливість туристів до вартості послуг в умовах кризи, найважливішим елементом ефективного розвитку та дії підприємства є створення бренду. Сьогодні найсучаснішою маркетинговою технологією є технологія впровадження брендингу. Елементами брендингу є просування бренду, реклама, логотипи та інше. Бренд асоціюється з позитивним іміджем та привертає увагу інвесторів, представників влади тощо. Створення та використання брендингу туристичної галузі дає можливість підприємству стабільно розвиватись. Але повинні бути чітко прораховані витрати на створення брендингу та визначені критерії і результати, які підтверджують ефективність маркетингових затрат. Проте, доцільно зазначити, що витрати для створення бренду туристичного підприємства повинні бути економічно обґрунтованими та визначені показники, які підтверджують ефективність та результативність проведених витрат на застосування маркетингових заходів.

https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-11-75-30
PDF

Посилання

Котляр А.Б. Бренд-менеджмент у системі стратегічного управління підприємством. URL: http://www.rusnauka.com/33_DWS_2010/33_DWS_2010/Economics/73784.doc.htm (дата звернення: 18.09.2019).

Грачева В. Стратегия брендинга – замысловатая игра. 2006. №11. URL: http://www.management.com.ua (дата звернення: 18.09.2019).

Аакер Д. Создание сильных брендов. Москва : Издательский Дом Гребенникова, 2003. С. 440.

Анхольт. С. Брендинг: дорога к мировому рынку. Москва : КУДИЦ-ОБРАЗ, 2004. С. 65–69.

Козлова Т. Брендинг или как рождаются звезды. 2007. №11(85). С. 50.

Лісник А.Л. Організація управління готельним бізнесом. Москва : Видавничий дім "Альпіна", 2009. С. 400.

Основи брендингу: 100 засобів підвищення цінності марки / Айєн Елвуд, пер. з англ. Т. Новікової. Москва : ФАІР-ПРЕС, 2003. С. 336.

Бойко М.Г. Ціннісно орієнтоване управління в туризмі, Київ : Національний торгово-економічний університет, 2010. С. 524.

Кендюхов О.В., Ягельська К.Ю. Паблік рилейшнз у корпоративному брендингу: механізм управління та методологія оцінки : Монографія. Донецьк : Донецький національний технічний університет, 2010. С. 225.

Мамлеева Л.В. Перция. Анатомия бренда – Brandaid, 2006. 217 с.

Михайличенко Г.І. Інноваційний розвиток туризму : монографія. Київський національний торгово-економічний університет, 2012. С. 608.

Шапиро С. Брендинг в сфере туризма. Научно-методический электронный журнала «Концепт». 2017. С. 68–72. URL: http://e-koncept.ru/2017/770419.htm (дата звернення: 20.09.2019).

World Tourism Organization. URL: http://media.unwto.org/ru/press-release/2012-01-18/dostignet-milliardnyi-rubezh (дата звернення: 20.09.2019).

Kotljar, A.B. Brend-menedzhment u systemi strategichnogo upravlinnja pidpryjemstvom [Brand management within strategic enterprise management] Available at: http://www.rusnauka.com/33_DWS_2010/33_DWS_2010/Economics/73784.doc.htm (accessed 18.09.2019).

Gracheva, V. (2006). Strategiya brendinga – zamyslovataya igra [Branding strategy is an intricate game], no 11. Available at: http://www.management.com.ua (accessed 18.09.2019).

Aaker, D. (2003). Sozdanie sil'nykh brendov [Building strong brands] Moskva: Izdatel'skiy Dom Grebennikova, p. 440.

Anhol't, S. (2004). B rending: doroga k mirovomu rynku [Branding: the road to the global market]. Moskva: KUDIC-OBRAZ, p. 65-69.

Kozlova, T. (2007). Brending ili kak rozhdajutsja zvezdy [Branding or how stars are born], no. 11(85), p. 50.

Lіsnik, A.L. (2009). Organіzacіja upravlіnnja gotel'nim bіznesom [Organizational management of the hotel business]. Moskva: Vidavnichij dіm "Al'pіna", p. 400.

Osnovi brendingu: 100 zasobіv pіdvishhennja cіnnostі marki (2003). [Fundamentals of branding: 100 preferences of brand values]. Moskva: FAІR-PRES, p. 336

Bojko, M.G. (2010). Cіnnіsno orієntovane upravlіnnja v turizmі [Civic management of tourism] Kyiv: Nacіonal'nij torgovo-ekonomіchnij unіversitet, p. 524.

Kendjuhov, O.V., & Jagel's'ka K.Ju. (2010). Pablіk rilejshnz u korporativnomu brendingu: mehanіzm upravlіnnja ta metodologіja ocіnki: Monografіja [Public Relations for Corporate Branding: Mechanism of Management and Methodology of Assessment]. Donec'k: Donec'kij nacіonal'nij tehnіchnij unіversitet, p. 225.

Mamleeva, L.V. (2006). Percija. Anatomija brenda – Brandaid [Brand Anatomy – Brandaid], p. 217.

Mihajlichenko, G.І. (2012). Іnnovacіjnij rozvitok turizmu: monografіja. [The Innovation Development of Tourism]. Kyivs'kij nacіonal'nij torgovo-ekonomіchnij unіversitet, p. 608.

Shapiro, S. (2017). Brending v sfere turizma [Branding in the field of tourism]. Nauchno-metodicheskij jelektronnyj zhurnala «Koncept», pp. 68–72. Available at: http://e-koncept.ru/2017/770419.htm (accessed 20.09.2019).

World Tourism Organization. Available at: http://media.unwto.org/ru/press-release/2012-01-18/dostignet-milliardnyi-rubezh (accessed 20.09.2019).