УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВОЮ БЕЗПЕКОЮ ПІДПРИЄМСТВА В СУЧАСНИХ УМОВАХ
PDF

Ключові слова

фінансова безпека підприємства
банкрутство
фінансова система
загрози
управління фінансовою безпекою підприємства

Як цитувати

Глийова, О. (2019). УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВОЮ БЕЗПЕКОЮ ПІДПРИЄМСТВА В СУЧАСНИХ УМОВАХ. Молодий вчений, 11 (75), 130-133. https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-11-75-29

Анотація

В умовах сучасної ринкової економіки, яка характеризується високим рівнем фінансових ризиків, змінами факторів внутрішнього і зовнішнього середовища функціонування підприємства, зростанням загроз до фінансових інтересів, одним із актуальних напрямків дослідження можна назвати фінансову безпеку. На основі досліджень наукової літератури у статті розкрито сутність, необхідність і місце управління фінансовою безпекою в діяльності підприємства. Проаналізовано праці науковців, вчених та фахівців по даній тематиці, розглянуто умови забезпечення фінансової безпеки. Трактується поняття «управління фінансовою безпекою підприємства», «фінансова безпека», «безпека» запропоновано систему заходів та підходів направлених на визначення рівня фінансової безпеки та запобігання небезпекам, загрозам, що призводить до фінансового збитку, банкрутства. Проаналізовано статистику банкрутства підприємств в Україні починаючи з 1992 року, що спонукає до глибокого вивчення фінансової системи загалом. Наведено фактори виникнення внутрішніх та зовнішніх загроз фінансовій безпеці підприємства. Визначено проблемні питання, які стримують розвиток підприємства.

https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-11-75-29
PDF

Посилання

Державна служби статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/

Горячева К.С. Механізм управління фінансовою безпекою підприємства : автореф. дис. … канд. економ. наук : 08.06.01. 2006. 17 с.

Могиліна Л.А. Управління фінансовою безпекою підприємства в умовах економічної нестабільності. дис. … канд. екон. наук: 08.00.08. Суми, 2015. 259 с.

Малик О.В. Формування механізму управління фінансовою безпекою підприємства. дис. … канд. екон. наук: 08.00.04. Хмельницький, 2015. 263 с.

Данилишин Т.Р., Галак Ж.В. Фінансова безпека як складова економічної безпеки підприємств. Економікс. 2010. № 12. С. 13–15.

Бланк И.А. Управление финансовой безопасностью предприятия. Эльга, Ника-Центр, 2004. 784 с.

Кириченко О., Кім Ю. Вплив інфляційних процесів на фінансову безпеку підприємства. Економіка та держава. 2009. № 1. С. 238.

Єрмошенко М.М., Горячева К.С. Фінансова складова економічної безпеки: держава і підприємство : монографія. Національна академія управління, 2010. 232 с.

Derzhavna sluzhby statystyky Ukrainy [State Statistics Service of Ukraine]. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/

Horiacheva, K.S. (2006). Mekhanizm upravlinnia finansovoiu bezpekoiu pidpryiemstva [The mechanism of management of financial security of the enterprise] (PhD Thesis) Kyiv: Kyiv National University of Technology and Design.

Mohylina, L.A. (2015). Upravlinnia finansovoiu bezpekoiu pidpryiemstva v umovakh ekonomichnoi nestabilnosti.[ Management of financial security of the enterprise in the conditions of economic instability] (PhD Thesis) Sumy: National bank of Ukraine state higher education.

Malyk, O.V. (2015). Formuvannia mekhanizmu upravlinnia finansovoiu bezpekoiu pidpryiemstva [Formation of the financial security management mechanism of the enterprise] (PhD Thesis) Khmelnytskyi: Khmelnitsky national university.

Danylyshyn, T.R., & Halak, Zh.V. (2010). Finansova bezpeka yak skladova ekonomichnoi bezpeky pidpryiemstv [Financial security as a component of economic security of enterprises]. Ekonomiks, no. 12, pp. 13–15.

Blank, Y.A. (2004). Upravlenye fynansovoi bezopasnostiu predpryiatyia [Management of financial security of the enterprise]. Еlha, Nyka-Tsentr.

Kyrychenko, O., Kim, Yu. (2009). Vplyv infliatsiinykh protsesiv na finansovu bezpeku pidpryiemstva [Influence of inflationary processes on the financial security of the enterprise]. Ekonomika ta derzhava, no. 1, p. 238.

Yermoshenko, M.M., & Horiacheva, K.S. (2010). Finansova skladova ekonomichnoi bezpeky: derzhava i pidpryiemstvo [Financial component of economic security: the state and the enterprise] (PhD Thesis) Natsionalna akademiia upravlinnia.