ЕФЕКТИВНІСТЬ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ ТА АНАЛІЗУ ТОВАРНИХ ОПЕРАЦІЙ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ТОРГІВЛІ
PDF

Ключові слова

оптова торгівля
облік
реалізація
виручка
витрати
бухгалтерські рахунки
договір
склад
транзит

Як цитувати

Ганін, В., & Шуляк, В. (2019). ЕФЕКТИВНІСТЬ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ ТА АНАЛІЗУ ТОВАРНИХ ОПЕРАЦІЙ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ТОРГІВЛІ. Молодий вчений, 11 (75), 124-129. https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-11-75-28

Анотація

У даній статті розглянуті поняття і факти, що визначають товарообіг торгівельного підприємства. Подана необхідність ділити всі факти товарообігу на екстенсивні та інтенсивні, аналіз яких дає можливість керівникам торгівельних підприємств непередбачених проблем, основні зміни на ринку продаж і в нести необхідні уточнення в план. Таким чином, найбільший пріоритет віддається управлінського обліку, який підпорядковує в собі різні облікові системи підприємств із метою ефективного управління. При цьому змінюється сутність управлінського обліку в західній економічній науці. Якщо бухгалтерський облік фіксує вчинення господарських операцій, у ньому відбиваються минулі і справжні дії, то сучасний управлінський облік не просто відображає аналіз майбутнього розвитку підприємства, але орієнтований на перспективу. Управлінський облік з точки зору управління організацією виконує такі функції, як збір, реєстрацію, узагальнення, оцінку інформації; контроль за достовірністю інформації, що надається; прийняття управлінських рішень(поточних і стратегічних) на основі отриманої інформації. Відмінною особливістю управлінського обліку є його інтегрованість по горизонталі і вертикалі, а дані обліку можна порівняти між собою, забезпечують перехід від традиційних методів обліку, планування, аналізу та контролю до єдиної системи отримання інформації.

https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-11-75-28
PDF

Посилання

Гудзинський О.Д., Пахомова Т.М. , Кірейцев Г.Г. Теоретичні аспекти формування обліково-аналітичного механізму менеджменту. Облік і фінанси АПК. 2008. № 3. С. 89–93.

Гуцайлюк З. Деякі питання реформування системи бухгалтерського обліку: концепція та реалізація . Бухгалтерський облік і аудит. 2007. № 10. С. 11–17.

Гуцаленко Л. Стратегічний облік і контроль у формуванні фінансових результатів. Бухгалтерський облік і аудит. 2010. № 12. С. 24–32.

Сухарьовa Л.О. Облік, контроль та аналіз у міжнародному бізнесі: управлінський аспект. Донецьк, 2005. С. 4.

Пантелєєв В.П. Аудит. Видавничий дім «Професіонал». 2008. С. 158.

Подолянчук О.А. Сутність обліково-аналітичної інформації та її роль у системі контролю сільськогосподарського підприємства. Економіка АПК. 2010. № 3. С. 54–57.

Hudzynsʹkyy, O.D., Kireytsev, H.H., & Pakhomova, T.M. (2008). Teoretychni aspekty formuvannya oblikovo-analitychnoho mekhanizmu menedzhmentu [Theoretical aspects of formation of accounting and analytical mechanism of management]. Oblik i finansy APK, no. 3, pp. 89–93.

Hutsaylyuk, Z. (2007). Deyaki pytannya reformuvannya systemy bukhhaltersʹkoho obliku: kontseptsiya ta realizatsiya [Some issues of accounting system reform: concept and implementation]. Bukhhaltersʹkyy oblik i audyt, no. 10, pp. 11–17.

Hutsalenko, L. (2010). Stratehichnyy oblik i kontrolʹ u formuvanni finansovykh rezulʹtativ [Strategic accounting and control in the formation of financial results]. Bukhhaltersʹkyy oblik i audit, no. 12, pp. 24–32.

Sukharʹovoyi, L.O. (2005). Oblik, kontrolʹ ta analiz u mizhnarodnomu biznesi: upravlinsʹkyy aspect [Accounting, Control and Analysis in International Business: A Managerial Aspect]. Donetsʹk, p. 4.

Pantelyeyev, V.P. (2008). Audyt [Audit]. Vydavnychyy dim "Profesional, p. 158.

Podolyanchuk, O.A. (2010). Sutnistʹ oblikovo-analitychnoyi informatsiyi ta yiyi rolʹ u systemi kontrolyu silʹsʹkohospodarsʹkoho pidpryyemstva [The essence of accounting and analytical information and its role in the control system of an agricultural enterprise]. Ekonomika APK, no. 3, pp. 54–57.