КОНТРОЛЬ ТА АНАЛІЗ ОБОРОТНИХ АКТИВІВ ПІДПРИЄМСТВА ТА ШЛЯХИ ЇХ УДОСКОНАЛЕННЯ
PDF

Ключові слова

оборотні активи
оборотні кошти
матеріальні ресурси
запаси
облік
внутрішній контроль
вексель

Як цитувати

Ганін, В., & Філатова, М. (2019). КОНТРОЛЬ ТА АНАЛІЗ ОБОРОТНИХ АКТИВІВ ПІДПРИЄМСТВА ТА ШЛЯХИ ЇХ УДОСКОНАЛЕННЯ. Молодий вчений, 11 (75), 119-123. https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-11-75-27

Анотація

Стаття присвячена дослідженню сутності, змісту, ролі оборотних активів в господарській діяльності підприємства та їх удосконаленню. Організація оборотних активів обумовлює ритмічність, злагодженість і високу результативність роботи підприємства, його економічне становище і спроможність, прибутковість, можливість зміцнення і оновлення матеріально-технічної бази, забезпечення ефективного розширеного відтворення, досягнення конкурентоспроможності в нових ринкових умовах, збільшення доходів та вирішення загострилися соціально-економічних проблем. У статті проаналізована сутність оборотних активів, їх облік, використання інформаційних технологій в обліку оборотних активів, та шляхи підвищення ефективності використання оборотних активів. А також запропоновано напрямки підвищення ефективності використання оборотних активів. На основі проведеного аналізу праць вітчизняних та зарубіжних вчених виділено основні класифікаційні ознаки оборотних активів, а також дана характеристика їх окремих елементів.

https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-11-75-27
PDF

Посилання

Велш Г.А., Шорт Г. Основи фінансового обліку : навч. посіб.; пер. з англ. О. Мінін, О. Ткач. Київ : Основи, 2013.

Волошина В.В. Інформаційні основи обліку та контролю поточних активів підприємств. Серія «Облік і фінанси». 2014. № 11 (41). С. 91.

Гурова К.Д., Ганін В.І. Економічний аналіз: методологія, методика, організація, практикум. Харків, 2019. С. 220–236.

Канурна З.Ф. Контроль оборотних активів підприємств машинобудівного комплексу. Міжнародний збірник наукових праць. 2013. № 3. С. 246–252.

Носов П.Л., Купалова Г.І. Сучасна класифікація оборотних активів. Економіка і держава. 2014. № 7. С. 43–46.

Національний (стандарт) бухгалтерського обліку) № 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» від 07.02.2013 р. № 73. Верховна Рада України. URL: http://zakon.rada.gov.ua/

Velsh H.A., & Short H. (2013). Osnovi finansovogo obliku [Fundamentals of Financial Accounting]. Kiev: Fundamentals.

Voloshina, V.V. (2014). Informacijni osnovi obliku ta kontrolyu potochnih aktiviv pidpriyemstv [Information bases of accounting and control of current assets of enterprises]. Ser. Oblik i finansi, vol. 11, no. 41, p. 91.

Gurova, K.D., Ganin, V.I., & Ivanchenka, I.S. (2019). Ekonomichnij analiz: metodologiya, metodika, organizaciya, praktikum [Economic analysis: methodology, methodology, organization, practicum] (PhD Thesis), Kharkiv.

Kanurna, Z.F. (2013). Kontrol oborotnih aktiviv pidpriyemstv mashinobudivnogo kompleksu [Control of circulating assets of enterprisesof machine-building complex]. Mizhnarodnij zbirnik naukovih prac, vol. 3, no. 12, pp. 246–252.

Nosov, P.L., & Kupalova G.I. (2014). Suchasna klasifikaciya oborotnih aktiviv [Current classification of current assets]. Ekonomika i derzhava, no. 7, pp. 43-46.

Decree of the Verkhovna Rada of Ukraine (2013). Аvailable at: http://zakon.rada.gov.ua/ (accessed 5 Nov 2019).