АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ КОШТОРИСНО-БЮДЖЕТНОГО МЕТОДУ ФІНАНСУВАННЯ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ
PDF

Ключові слова

кошторис
загальноосвітній навчальний заклад
доходи
видатки
асигнування
фінансування

Як цитувати

Ганін, В., & Бєльченко, Д. (2019). АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ КОШТОРИСНО-БЮДЖЕТНОГО МЕТОДУ ФІНАНСУВАННЯ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ. Молодий вчений, 11 (75), 114-118. https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-11-75-26

Анотація

Досліджено теоретичну сутність поняття «кошторис», викладено проблему кошторисно-бюджетного методу фі¬нансування загальноосвітніх навчальних закладів та розкрито принципи кошторисного фінансування. Висвітлено осо-бливості кошторисного планування видатків загальноосвітніх навчальних закладів, детально розглянуто доходну та видаткову частини кошторису. Проаналізовано ефективність кошторисно-бюджетного фінансування на при-кладі аналізу фактичного виконання кошторису видатків, основні завдання, які ви¬рішуються під час розроблення кошторисів загальноосвітніх закладів, і обґрунтовано кошторисний порядок виділення коштів. Запропоновано шля-хи удосконалення методики планування та фінансування загальноосвітніх навчальних закладів.

https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-11-75-26
PDF

Посилання

Бабенко Л.В., Яременко О.О. Основні напрямки обліково-аналітичних процедур та проведення аналізу виконання кошторису доходів і видатків у митних органах. Вісник Академії митної служби України. Серія «Економіка». 2012. № 1. С. 114–120.

Бюджетний кодекс України від 09.11.2019 № 2456-VI / Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2456-17 (дата звер-нення: 20.11.2019).

Зінухова В.М. Особливості кошторисного планування у середніх загальноосвітніх школах. Право та державне управління. 2013. № 2(11). С. 30– 36.

Лисяк Л.В., Дубовська О.В. Особливості кошторисного плануван-ня видатків закладів загальної середньої освіти та напрями його вдоскона-лення. Бізнес Інформ. 2014. № 12. С. 416–420.

Лисяк Л.В., Дубовська О.В. Удосконалення механізму фінансового забезпечення закладів загальної середньої освіти. Ефективна економіка. 2014. № 11. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?n=11&y=2014 (дата звернення: 20.11.2019).

Малишко В.В. Фінансова політика України у галузі середньої осві-ти : автореф. дис. … канд. ек. наук. : 08.00.08. Запоріжжя, 2012. С. 59–61.

Про затвердження Положення про порядок складання, розгляду, затвердження та основні вимоги щодо виконання кошторисів доходів і вида-тків бюджетних установ та організацій: Постанова від 28.02.2002 № 228. / Кабінет міністрів України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/228-2002-п (дата звернення: 20.11.2019).

Babenko, L.V., & Yaremenko, O.O. (2012). Osnovni napriamky oblikovo-analitychnykh protsedur ta provedennia analizu vykonannia koshtorysu dokhodiv i vydatkiv u mytnykh orhanakh Main areas of accounting and analytical procedures and analysis of implementation of estimates of revenues and expenditures in the customs authorities. Visnyk akademii mytnoi sluzhby Ukrainy. Ser. Ekonomika, vol. 1, pp. 114–120.

Budget Code of Ukraine (2010). Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2456-17 (Accessed 9 Nov 2019).

Zinukhova, V.M. (2013). Osoblyvosti koshtorysnoho planuvannia u serednikh zahalnoosvitnikh shkolakh Features of Estimated Planning in Secondary Secondary Schools. Pravo ta derzhavne upravlinnia, vol. 1, no. 11, pp. 30–36.

Lysiak, L.V., Dubovska, O.V. (2014). Osoblyvosti koshtorysnoho planuvannia vydatkiv zakladiv zahalnoi serednoi osvity ta napriamy yoho vdoskonalennia Peculiarities of estimated expenditure planning of general secondary education institutions. Biznes Inform, vol. 12, pp. 416–420.

Lysiak, L.V., & Dubovska, O.V. (2014). Udoskonalennia mekhanizmu finansovoho zabezpechennia zakladiv zahalnoi serednoi osvity Improvement of the mechanism of financial support of general secondary education institutions. Efektyvna ekonomika (electronic journal), vol. 11. Available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?n=11&y=2014

Malyshko V.V. (2012). Finansova polityka ukrainy u haluzi serednoi osvity Financial policy of Ukraine in the field of secondary education (PhD Thesis), Zaporizhzhia.

Decree of the Cabinet of Ministers (2002). Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/228-2002-п (Accessed 9 Nov 2019).