ЖАНР ІНТЕРВ’Ю НА ТЕЛЕБАЧЕННІ: ПРАКТИКА США ТА ЗАХІДНОЇ ЄВРОПИ
PDF

Ключові слова

телебачення
інтерв’ю
телеканал
журналістика
публіцистика
дискусія
діалог
ток-шоу
ЗМІ
комунікація

Як цитувати

Гречишкіна, А. (2019). ЖАНР ІНТЕРВ’Ю НА ТЕЛЕБАЧЕННІ: ПРАКТИКА США ТА ЗАХІДНОЇ ЄВРОПИ. Молодий вчений, 11 (75), 96-100. https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-11-75-22

Анотація

У статті йде мова про журналістський жанр інтерв’ю на телебаченні. Розглядаються приклади закордонних телевізійних передач, адже вітчизняні наразі знаходяться в розвитку. Аналізуються та окреслюються особливості, характерні риси, жанроутворювальні елементи та обов’язкові вимоги жанру на прикладах американських, британських та німецьких програм у жанрі інтерв’ю та ток-шоу. Порівнюються американські та західноєвропейські програми в жанрі інтерв’ю з точки зору підготовки та манери подачі інформації ведучими. Розглядається роль особистості ведучого та її можливий вплив у таких проектах. У дослідженні застосовано термінологічний метод для характеристики наукової проблеми та основних понять, а також загальнонаукові методи: аналіз, синтез, узагальнення.

https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-11-75-22
PDF

Посилання

Данько-Сліпцова А. Нові медіа: історія, типологія. Український науковий журнал «Освіта регіону». 2014. № 1–2. С. 80–85.

Крупко О. І. Комунікативно-прагматичний аспект дослідження текстів інтерв’ю преси. Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики. Київ : Логос, 2008. С. 174–179.

Лукина М. Технология интервью. 2-е изд., доп. Москва : Аспект Пресс, 2008. 192 с.

Михайлин І. Л. Історія української журналістики ХІХ століття: Підручник. Київ : Центр навчальної літератури, 2003. 720 с.

Михайлин І. Л. Основи журналістики. Київ : Центр учбової літератури, 2011. 496 с.

Петрова Н. Медіа-право. Київ : Київ. типографія, 2007. 276 с.

Санжеева Л.Ц., Абидуева Ч.А. Языковая игра в речи англоговорящих телеведущих. Вестник Бурятского государственного университета, 2015. С. 2–3.

Серажим К.С. Інтерв’ю з політиком як типовий жанр актуалізації сучасного політичного дискурсу. Українське журналістикознавство. Київ, 2004. С. 43–51.

Халер М. Інтерв’ю: навчальний посібник. Київ : Академія Української Преси, Центр Вільної Преси, 2008. 404 с.

Alysen B. The Electronic Reporter: Broadcast Journalism in Australia. UNSW Press, 2002. 243 p.

Cathalena E. Burch. Def Leppard returns after 13 years. URL: http://tucson.com/entertainment/music/def-leppardreturns-after-years/article_93b67195-a063-5ad0-a49f-d5cf9ee51f53.html (дата звернення: 15.10.2019).

Cnn larry king live. Interview With Stevie Wonder. URL: http://edition.cnn.com/TRANSCRIPTS/1012/05/lkl.01.html (дата звернення: 15.10.2019).

CNN Larry King live. URL: http://larrykinglive.blogs.cnn.com/ (дата звернення: 15.10.2019).

Conflict Zone. URL: https://www.dw.com/en/top-stories/conflict-zone/s-32860 (дата звернення: 15.10.2019).

Global Conversation. URL: https://www.euronews.com/programs/globalconversation (дата звернення 15.10.2019).

HARDtalk. URL: https://www.bbc.co.uk/programmes/b006mg2m (дата звернення: 15.10.2019).

I-TALK. URL: https://ru.euronews.com/programs/i-talk (дата звернення: 15.10.2019).

Kessler ist … . URL: https://www.zdf.de/dokumentation/kessler-ist (дата звернення: 15.10.2019).

Lacey N. Image and representation: Key concepts of media studies. Basingstoke: Palgrave-Macmillan. 291 p.

The Late Show with David Letterman/ Stephen Colbert. URL: https://www.cbs.com/shows/the-late-show-with-stephen-colbert/ (дата звернення: 15.10.2019).

The Wright Stuff. URL: https://www.imdb.com/title/tt0315727/ (дата звернення: 15.10.2019).

TheEllenShow. URL: https://www.ellentube.com/ (дата звернення: 15.10.2019).

Danko-Sliptsova, A. (2014). Novi media: istoriia, typolohiia [New media: history and typology]. Ukrainian scientific journal "Education of the region", no. 1–2, pp. 80–85.

Krupko, O.I. (2008). Komunikatyvno-prahmatychnyi aspekt doslidzhennia tekstiv interviu presy. Problemy semantyky, prahmatyky ta kohnityvnoi linhvistyky [The communicative and pragmatic aspect of researching press interview texts. Problems of semantics, pragmatics and cognitive linguistics]. Kyiv: Logos. (in Ukrainian)

Lukina, M. (2008). Tehnologiya intervyu [Interview technology]. Moscow: Aspect Press. (in Russian)

Mykhailyn, I.L. (2003). Istoriia ukrainskoi zhurnalistyky ХІХ stolittia [History of Ukrainian Journalism of the 19th Century]. Kyiv: Center of Educational Literature. (in Ukrainian)

Mykhailyn, I.L. (2011). Osnovy zhurnalistyky [Fundamentals of Journalism]. Kyiv: Center of Educational Literature. (in Ukrainian)

Petrova, N. (2007). Media-pravo [Media Law]. Kyiv: Kyiv. typography. (in Ukrainian)

Sanzheeva, L.Ts., & Abidueva, Ch.A. (2015). Yazyikovaya igra v rechi anglogovoryaschih televeduschih [A language game in the speech of English-speaking TV presenters]. Bulletin of Buryat State University, p. 23.

Serazhym, K.S. (2004). Interviu z politykom yak typovyi zhanr aktualizatsii suchasnoho politychnoho dyskursu. Ukrainske zhurnalistykoznavstvo [Interview with a politician as a typical genre of actualization of contemporary political discourse. Ukrainian Journalism]. Kyiv. (in Ukrainian)

Khaler, M. (2008). Interviu: navchalnyi posibnyk [Interview: Tutorial]. Kyiv: Academy of Ukrainian Press, Free Press Center. (in Ukrainian)

Alysen B. The Electronic Reporter: Broadcast Journalism in Australia. UNSW Press, 2002. 243 p.

Cathalena E. Burch. Def Leppard returns after 13 years. URL: http://tucson.com/entertainment/music/def-leppardreturns-after-years/article_93b67195-a063-5ad0-a49f-d5cf9ee 51f53.html (accessed 15 October 2019).

Cnn larry king live. Interview With Stevie Wonder. URL: http://edition.cnn.com/TRANSCRIPTS/1012/05/lkl.01.html (accessed 15 October 2019).

CNN Larry King live. URL: http://larrykinglive.blogs.cnn.com/ (accessed 15 October 2019).

Conflict Zone. URL: https://www.dw.com/en/top-stories/conflict-zone/s-32860 (accessed 15 October 2019).

Global Conversation. URL: https://www.euronews.com/programs/globalconversation (accessed 15 October 2019).

HARDtalk. URL: https://www.bbc.co.uk/programmes/b006mg2m (accessed 15 October 2019).

I-TALK. URL: https://ru.euronews.com/programs/i-talk (accessed 15 October 2019).

Kessler ist … . URL: https://www.zdf.de/dokumentation/kessler-ist (accessed 15 October 2019).

Lacey N. Image and representation: Key concepts of media studies. Basingstoke: Palgrave-Macmillan. 291 p.

The Late Show with David Letterman/ Stephen Colbert. URL: https://www.cbs.com/shows/the-late-show-with-stephen-colbert/ (accessed 15 October 2019).

The Wright Stuff. URL: https://www.imdb.com/title/tt0315727/ (accessed 15 October 2019).

TheEllenShow. URL: https://www.ellentube.com/ (accessed 15 October 2019).