ОСОБЛИВОСТІ ПРОЯВУ СОЦІАЛЬНОЇ МОТИВАЦІЇ У ОСІБ ІЗ РОЗЛАДАМИ АУТИСТИЧНОГО СПЕКТРУ
PDF

Ключові слова

особи аутизмом
соціальна мотивація
психокорекційна допомога
винагорода
комунікативні навички
імітація

Як цитувати

Дробіт, Л. (2019). ОСОБЛИВОСТІ ПРОЯВУ СОЦІАЛЬНОЇ МОТИВАЦІЇ У ОСІБ ІЗ РОЗЛАДАМИ АУТИСТИЧНОГО СПЕКТРУ. Молодий вчений, 11 (75), 91-95. https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-11-75-21

Анотація

В статті визначено особливості прояву соціальної мотивації у осіб із розладами аутистичного спектру. Більшість поведінкових втручань при розладах аутистичного спектру опираються на стратегії підкріплення, основані на використанні нагороди. Одним з провідних дефіцитів при розладах аутистичного спектру є дефіцит соціальної взаємодії. На соціальну адаптацію дитини із аутизмом до соціуму впливає низка факторів: функціональна неготовність до навчання в школі, незадоволеність у спілкуванні з дорослими, неадекватне усвідомлення свого положення у групі однолітків, неправильні методи виховання в сім’ї, конфліктна ситуація в сім’ї, негативний стиль ставлення учителя до дітей. Соціальну мотивацію можна розглядати як набір біологічних механізмів, що спрямовують особу переважно орієнтуватися на соціальні явища і трактувати соціальну взаємодію як винагороду. Встановлено, що діти з розладами аутистичного спектру мають знижену здатність до ініціювання контакту та відповідати іншим, вони є менш сприйнятливими до соціальних винагород, таких як словесна похвала.

https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-11-75-21
PDF

Посилання

Островська К.О. Засади комплексної психолого-педагогічної допомоги дітям з аутизмом. Львів, 2012. 520 с.

Підлісецька Л. Синопсис діагностичних критеріїв DSM-V та протоколів NICE для діагностики та лікування основних психічних розладів у дітей та підлітків. Львів, 2014. 112 с.

Сайко Х.Я., Шаблінська Ю.В. Особливості застосування гри в системі формування лексичної компетентності дітей дошкільного віку із загальним недорозвиненням мовлення. Молодий вчений, 2017. № 3 (43). С. 466–470.

Bahevalier J, Loveland KA. The orbitofrontal-amygdala circuit and self-regulation of socialemotional behavior in autism. Neurosci Biobehav R, 2006. №30. P. 97–117.

Berrige K. Dissecting components of reward: ‘liking’, ‘wanting’, and learning / K. Berrige, T. Robinson, W. Aldridge. Current Opinion in Pharmacology, 2009. №9. P. 65–73.

Chevallier C. Measuring Social Motivation Using Signal Detection and Reward. Current Opinion in Pharmacology, 2016. №3. P. 56–68.

Fletcher-Watson S. Rapid detection of person information in a naturalistic scene. Perception, 2008. №37. P. 571–583.

Howlin P., et al. Adult outcome for children with autism. J Child. Psychol Psyc, 2004. №45. P. 212–229.

Modi M.E, Young L.J. The oxytocin system in drug discovery for autism: Animal models and novel therapeutic strategies. Horm Behav, 2009. №61. P. 340–350.

Riy D.M., Hancock P.J.B. Viewing it differently: Social scene perception in Williams syndrome and autism. Neuropsychologia, 2008. №46. P. 2855–2860.

Ryan R. Intrinsic and Extrinsic Motivations: Classic Definitions and New Directions. Contemporary Educational PsychologY, 2000. №25. P. 54–67.

Van Lange P. Handbook of Theories of Social Psychology. New York, 2011. 716 с.

Ostrovska, K.O. (2012). Zasady kompleksnoi psykholoho-pedahohichnoi dopomohy ditiam z autyzmom [Principles of comprehensive psychological and pedagogical assistance to children with autism.]. Lviv: «Triada plius». (in Ukrainian)

Pidlisetska, L. (2014). Synopsys diahnostychnykh kryteriiv DSM-V ta protokoliv NICE dlia diahnostyky ta likuvannia osnovnykh psykhichnykh rozladiv u ditei ta pidlitkiv [Synopsis of DSM-V diagnostic criteria and NICE protocols for the diagnosis and treatment of major psychiatric disorders in children and adolescents]. Lviv: Vydavnytstvo UKU. (in Ukrainian)

Saiko, Kh.Ya., & Shablinska, Yu.V. (2017). Osoblyvosti zastosuvannia hry v systemi formuvannia leksychnoi kompetentnosti ditei doshkilnoho viku iz zahalnym nedorozvynenniam movlennia [Features of application of the game in the system of formation of lexical competence of preschool children with general underdevelopment of speech]. Molodyi vchenyi, no 3 (43), pp. 466–470.

Bahevalier, J., Loveland, K.A. (2006). The orbitofrontal-amygdala circuit and self-regulation of socialemotional behavior in autism [Orbitofrontalno-migdalna lantsyug ta samoregulyatsiya sotsIalno-emotsiynoyi povedinki pri autizmi]. Neurosci Biobehav R., no 30, pp. 97–117.

Berrige, K. (2009). Dissecting components of reward: ‘liking, ‘wanting, and learning [Rozdilennya komponentiv vinagorodi: "podobaEtsya", hotiti i vchitisya]. Current Opinion in Pharmacology, no 9, pp. 65–73.

Chevallier, C. (2016). Measuring Social Motivation Using Signal Detection and Reward Responsiveness [Vimiryuvannya sotsialnoyi motivatsiyi za dopomogoyu viyavlennya signalu ta reaguvannya na vinagorodu]. Rezhym dostupu do resursu, no 3, pp. 56–68.

Fletcher-Watson, S. (2008). Rapid detection of person information in a naturalistic scene [Shvidke viyavlennya Informatsiyi pro lyudinu na prirodi]. Perception, no 37, pp. 571–583.

Howlin, P., et al. (2004). Adult outcome for children with autism [Rezultat dlya doroslih dlya dItey z autizmom]. Psychol Psyc, no 45. pp. 212–229.

Modi, M.E., & Young, LJ. (2009). The oxytocin system in drug discovery for autism: Animal models and novel therapeutic strategies [Sistema oksitotsinu u viyavlenni narkotikiv proti autizmu: tvarinnI modeli ta novi terapevtichni strategiyi]. Horm Behav, no 61, pp. 340–350.

Riy, D.M., & Hancock, P.J.B. (2008). Viewing it differently: Social scene perception in Williams syndrome and autism [Divlyachis na tse po-inshomu: spriynyattya sotsialnoyi stseni pri sindromi vilyamsa ta autizmi]. Neuropsychologia, no 46, pp. 2855–2860.

Ryan, R. (2000). Intrinsic and Extrinsic Motivations: Classic Definitions and New Directions [Vnutrishni ta zovnIshnI motivatsiyi: klasichnI viznachennya ta novi napryamki]. Contemporary Educational Psychology, no 25. pp. 54–67.

Van Lange, P. (2011). Handbook of Theories of Social Psychology [PosIbnik z teorIy sotsialnoyi psihologiyi]. New York: «Institute of Psychology».