ПРОБЛЕМА МІФОЛОГІЗАЦІЇ ІСТОРІЇ В ЗАРУБІЖНІЙ ТА ВІТЧИЗНЯНІЙ ІСТОРІОГРАФІЇ
PDF

Ключові слова

міф
міфологізація
історіографія
міфологічне мислення
сучасна міфологія

Як цитувати

Сєвєрова, О., & Биков, О. (2019). ПРОБЛЕМА МІФОЛОГІЗАЦІЇ ІСТОРІЇ В ЗАРУБІЖНІЙ ТА ВІТЧИЗНЯНІЙ ІСТОРІОГРАФІЇ. Молодий вчений, 11 (75), 85-90. https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-11-75-20

Анотація

Історична міфотворчість базується на понятті міфу. Міф у звичному розумінні – це оповідь про богів, героїв, духів. Незважаючи на те, що сучасні дослідження проблеми міфологізації охоплюють різноманітні аспекти міфології, необхідність ґрунтовного історичного аналізу проблематики міфу як форми інтерпретації історії залишається актуальною і потрібною в період спотворення історичної дійсності під впливом глобалізаційних процесів. Сьогодні міф є зворотною стороною будь якого процесу, особливо в історії та політиці. Історичний міф – це потужна зброя пропаганди нового і новітнього часу. Тема міфологізації історії привертає увагу все більшої кількості дослідників соціально-гуманітарної сфери пізнання. Зважаючи на це, постає питання первинної систематизації накопиченого історіографічного матеріалу.

https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-11-75-20
PDF

Посилання

D. LaCapra p. 24 D. LaCapra History and Criticism, Ithaca. New York. 1989, p. 24.

H. Kellner Language and Historical Representation: Getting the History Crooked, Madison 1989. p. 54.

L. Kriger Time’s Reasons Philosophy of History Old and New. Chicago-London. 1989.

Барт Р. Мифологии. Москва : Академический проект, 2008. 384 с.

Верстюк В.Ф., Горобець В.М., Толочко О.П. Українські проекти в російській імперії. Україна і Росія в історичній ретроспективі. Нариси в 3-х томах. Київ, 2004. Т. 1.

Єфіменко Г. Невмирущі міфологеми радянської історіографії (на прикладі відносин між УСРР та РСФРР в 1917-1923 рр.). Світло й тіні українського радянського історіописання: Матеріали міжнародної наукової конференції (Київ, Україна, 22–23 травня 2013 р.). Київ: Інститут історії України НАН України, 2015. С. 31–42.

Зашкільняк Л. Радянські історичні міфи в сучасній українській історіографії: «старе вино в нових міхах». Світло й тіні українського радянського історіописання: Матеріали міжнародної наукової конференції (Київ, Україна, 22–23 травня 2013 р.). Київ : Інститут історії України НАН України, 2015. С. 17–30.

Кара-Мурза С.Г. Манипуляция сознанием. Москва : Алгоритм, 2000. 736 с.

Кассирер Э. Техника современных политических мифов. Вестник МГУ. Сер. 7, Философия. 1990. № 2. С. 60.

Кассирер Э. Философия символических форм. Том 1. Язык М.; Санкт-Петербург : Университетская книга, 2001. 271 с.

Мосионжник Л. А. Технология исторического мифа. Санкт-Петербург : Нестор-История, 2012. 404 с.

Нариси повсякденного життя радянської України в добу НЕПу (1921–1928 рр.): Колективна монографія. Відп. ред. С.В. Кульчицький. НАН України. Інститут історії України. Київ, 2010. Кн. 1, ч. 1–2.

Осипов Г. В. Социальное мифотворчество и социальная практика. РАН, Ин-т соц.-полит. исследований. Москва : Норма, 2000. 543 с.

Панарин А.С. Реванш истории: российская стратегическая инициатива в ХХI веке. Москва : Издательская корпорация Логос, 1998. 392 с.

Почепцов Г.Г. Психологические войны. Москва : Рефлбук. 2000. 528 с.

Рябчук М. Постколоніальний синдром. Спостереження. Київ, 2011.

Ставицкий А.В. Онтология современного. Севастополь : Рибэст, 2012. 543 с.

Ставицкий А.В. Современная мифологика: опыт постижения иного. Севастополь : Рибэст, 2012. 192 с.

Тихонова С.В. Социально-онтологический статус мифа. Философия и общество. 2008. № 3. С. 48.

Топольський Є. Як ми пишемо і розуміємо історію. Таємниці історичної на рації. Київ : «К.І.С.», 2012. 400 с.

Україна в другій світовій війні: погляд у ХХІ ст. Історичні нариси. У двох книгах. Київ, 2011. Кн. 1–2.

Щербинин А.И «Я русский бы выучил только за то...» Изучение языка как средство конструирования картины тоталитарного мира в сознании советских школьников. Политические исследования, 2000. №1. С. 124–141.

Элиаде М. Мифы, сновидения, мистерии. Москва : «Рефл-бук», «Ваклер», 1996, с. 23.

Юнг К.Г. Психология бессознательного. Москва : АСТ, 2001. 397 с.

LaCapra D. p. 24 D. LaCapra History and Criticism, Ithaca. New York. 1989, p. 24.

Kellner H. Language and Historical Representation: Getting the History Crooked, Madison 1989. p. 54.

Kriger L. Time’s Reasons Philosophy of History Old and New. Chicago-London. 1989.

Bart R. Myfolohyy. Moskva: Akademycheskyi proekt, 2008. 384 s.

Verstiuk V.F., Horobets V.M., Tolochko O.P. Ukrainski proekty v rosiiskii imperii. Ukraina i Rosiia v istorychnii retrospektyvi. Narysy v3-kh tomakh. Kyiv, 2004. T. 1.

Yefimenko H. Nevmyrushchi mifolohemy radianskoi istoriohrafii (na prykladi vidnosyn mizh USRR ta RSFRR v 1917-1923 rr.). Svitlo y tini ukrainskoho radianskoho istoriopysannia: Materialy mizhnarodnoi naukovoi konferentsii (Kyiv, Ukraina, 22–23 travnia 2013 r.). Kyiv: Instytut istorii Ukrainy NAN Ukrainy, 2015. S. 31–42.

Zashkilniak L. Radianski istorychni mify v suchasnii ukrainskii istoriohrafii: «stare vyno v novykh mikhakh». Svitlo y tini ukrainskoho radianskoho istoriopysannia: Materialy mizhnarodnoi naukovoi konferentsii (Kyiv, Ukraina, 22–23 travnia 2013 r.). Kyiv: Instytut istorii Ukrainy NAN Ukrainy, 2015. S. 17–30

Kara-Murza S.H. Manypuliatsyia soznanyem. Moskva: Alhorytm, 2000. 736 s.

Kassyrer E. Tekhnyka sovremennykh polytycheskykh myfov. Vestnyk MHU. Ser. 7, Fylosofyia. 1990. № 2. S. 60.

Kassyrer E. Fylosofyia symvolycheskykh form. Tom 1. Yazyk M.; Sankt-Peterburh: Unyversytetskaia knyha, 2001. 271 s.

Mosyonzhnyk L.A. Tekhnolohyia ystorycheskoho myfa. Sankt-Peterburh: Nestor-Ystoryia, 2012. 404 s.

Narysy povsiakdennoho zhyttia radianskoi Ukrainy v dobu NEPu (1921–1928 rr.): Kolektyvna monohrafiia. Vidp. red. S.V. Kulchytskyi. NAN Ukrainy. Instytut istorii Ukrainy. Kyiv, 2010. Kn. 1, ch. 1–2.

Osypov H.V. Sotsyalnoe myfotvorchestvo y sotsyalnaia praktyka. RAN, Yn-t sots.-polyt. yssledovanyi. Moskva: Norma, 2000. 543 s.

Panaryn A.S. Revansh ystoryy: rossyiskaia stratehycheskaia ynytsyatyva v KhKhI veke. Moskva: Yzdatelskaia korporatsyia Lohos, 1998. 392 s.

Pocheptsov H.H. Psykholohycheskye voinы. Moskva: Reflbuk. 2000. 528 s.

Riabchuk M. Postkolonialnyi syndrom. Sposterezhennia. Kyiv, 2011.

Stavytskyi A. V. Ontolohyia sovremennoho. Sevastopol: Rybэst, 2012. 543 s.

Stavytskyi A. V. Sovremennaia myfolohyka: opyt postyzhenyia ynoho. Sevastopol: Rybest, 2012. 192 s.

Tykhonova S.V. Sotsyalno-ontolohycheskyi status myfa. Fylosofyia y obshchestvo. 2008. № 3. S. 48.

Topolskyi Ye. Yak my pyshemo i rozumiiemo istoriiu. Taiemnytsi istorychnoi na ratsii. Kyiv: «K.I.S.», 2012. 400 s.

Ukraina v druhii svitovii viini: pohliad u KhKhI st. Istorychni narysy. U dvokh knyhakh. Kyiv, 2011. Kn. 1–2.

Shcherbynyn A. Y «Ia russkyi by vyuchyl tolko za to...» Yzuchenye yazyka kak sredstvo konstruyrovanyia kartynы totalytarnoho myra v soznanyy sovetskykh shkolnykov. Polytycheskye yssledovanyia, 2000. №1. S. 124–141.

Elyade M. Myfy, snovydenyia, mysteryy. Moskva: «Refl-buk», «Vakler», 1996, s. 23.

Yunh K.H. Psykholohyia bessoznatelnoho. Moskva: AST, 2001. 397 s.