СПІВВІДНОШЕННЯ ПРИВАТНОГО БЛАГА ТА СУСПІЛЬНОГО ІНТЕРЕСУ У ПРАВІ
PDF

Ключові слова

благо
інтерес
приватне благо
суспільний інтерес
суспільне благо
співвідношення приватного та публічного інтересів

Як цитувати

Щербина, В. (2019). СПІВВІДНОШЕННЯ ПРИВАТНОГО БЛАГА ТА СУСПІЛЬНОГО ІНТЕРЕСУ У ПРАВІ. Молодий вчений, 11 (75), 74-79. https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-11-75-18

Анотація

У статті автором здійснено аналіз нормативно-правової бази України та Європейського Союзу, доктринальних поглядів вчених, праць спеціалістів у галузях права. На теоретичному рівні розглянуто особливості ключових понять. Висвітлено основні проблеми сучасного законодавства. Акцентовано увагу на необхідності їх вирішення та запропоновано шляхи подолання цих проблем. Крім того, з’ясовано причини ускладнення суспільних відносин в Україні. Виконано дослідження співвідношення приватних та суспільних інтересів, оскільки вони відіграють суттєву роль в розвитку побудови правової держави, гармонійного, громадянського суспільства. Більше того, у цій статті було розглянуто дослідження питань приватного та суспільного благ багатьох науковців. Також визначено сутність понять «суспільне благо» та «приватне благо».

https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-11-75-18
PDF

Посилання

Arndt, W. Prawo w III RP – gdzie jest zasada dobra wspólnego? / W. Arndt // Rzeczpospolita 1989-2009. Zwykłe państwo Polaków? Ośrodek Myśli Polityczney. Kraków, 2009, pp. 256-270.

Головенко Р.Б., Котляр Д.М., Слизьконіс Д.М.; за заг. ред. Котляра Д.М. Доступ до публічної інформації: посібник із застосування «трискладового тесту». Київ, 2014. С. 152.

Философская энциклопедия / Глав. ред. Ф.В. Константинов. Москва : «Сов. Энциклопедия», 1967. С. 116.

Михайлов С.В. Категория интереса в российском гражданском праве. Москва, 2002. С. 65.

Конституція України (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1996, № 30, С. 141). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80/print (дата звернення: 12.11.2019).

Селіванов В. Розмежування і взаємодія публічного і приватного права в системі права України. 1996. №12. С. 30–37.

Providing global public goods: managing globalization / I. Kaul, P. Conceicao, K. L. Goulven, R. U. Mendoza (Eds.). – Published for the United Nations Development Programme [by] Oxford University Press, 2003. P. 672.

Козлов А.Ю. Обеспечение баланса публичных и частных интересов в процессе возмездного отчуждения недвижимого имущества, находящегося в федеральной собственности : автореф. дис. на соискание ученой степени канд. юрид. наук : спец. 12.00.01 «Теория и история права и государства; история правовых учений». Москва, 2009. С. 28.

Логачева Н.Ю. Баланс частных и публичных интересов при построении экономических отношений как условие формирования демократического правового государства и гражданского общества. Юридические записки. Вып. 20: Гражданское общество и государство России: обеспечение демократии и правомерности / под ред. Ю.Н. Старилова. Воронеж, 2006. С. 84–99.

Бобровник С.В. Компроміс і конфлікт у праві: антрополого-комунікативний підхід до аналізу : монографія. Київ, 2011. С. 384.

Москвич Л.М., Іваницький С.О., Русанова І.О. Правовий статус носіїв судової влади в Україні (професійні судді, народні засідателі, суд присяжних) : монографія; за заг. ред. І. Є. Марочкіна. Харків : Фінн, 2009. 488 с.

Концепція інформаційної безпеки України. URL: https://www.osce.org/uk/fom/175056?download=true (дата звернення: 12.11.2019).

Курбатов А.Я. Сочетание частных и публичных интересов при правовом регулировании предпринимательской деятельности. Москва, 2001. С. 18.

Закон України «Про перелік об’єктів права державної власності, що не підлягають приватизації» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2001, N 48, С. 255). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/2657-14 (дата звернення: 12.11.2019).

Декларація тисячоліття ООН Генеральної Асамблеї ООН. 08.09.2000 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/995_621 (дата звернення: 12.11.2019).

Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод 1950 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_004 (дата звернення: 12.11.2019).

Резолюція 1165 (1998) Право на приватність. URL: https://cedem.org.ua/library/rezolyutsiya-1165-1998-pravo-na-pryvatnist/ (дата звернення: 12.11.2019).

Шершеневич Г.Ф. Учебник русского гражданского права (по изд. 1907 г.) Москва, 1995. С. 10.

Савченко С.В. Співвідношення приватних інтересів і публічних інтересів: досвід України. Порівняльно-аналітичне право. 2013. №3–2. С. 53–57.

Arndt, W. (2009). Prawo w III RP – gdzie jest zasada dobra wspólnego? / W. Arndt // Rzeczpospolita 1989-2009. Zwykłe państwo Polaków? Ośrodek Myśli Polityczney. Kraków, pp. 256–270.

Golovenko, R.B., Kotlyar, D.M., & Sliz'konіs, D.M.; za zag. red. Kotlyara D.M. (2014). Dostup do publіchnoї іnformatsії: posіbnik іz zastosuvannya «triskladovogo testu». [Access to public information: a guide to applying the "three-part test"]. Kiev : CPSA, p. 152.

Filosofskaya entsiklopediya / Glav. red. F.V. Konstantinov (1967). [Philosophical Encyclopedia]. Moscow : “Owls. Encyclopedia ", p. 116.

Mikhailov, S.V. (2002). Kategoriya interesa v rossiiskom grazhdanskom prave. [Interest category in Russian civil law]. Moscow, p. 65.

Konstitutsіya Ukrayini (Vіdomostі Verkhovnoy Radi Ukrayni (VVR), 1996, № 30, S. 141). [Constitution of Ukraine (Bulletin of the Verkhovna Rada of Ukraine (BB)), 1996, No. 30, P. 141)]. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80/print (accessed 12 November 2019).

Selіvanov, V. (1996). Rozmezhuvannya і vzaєmodіya publіchnogo і privatnogo prava v sistemі prava Ukrayini [Differentiation and interaction of public and private law in the system of law of Ukraine]. No. 12, pp. 30–37.

Kaul, I., Conceicao, P., Goulven, K.L., & Mendoza, R.U. (Eds.). (2003). Providing global public goods: managing globaization – Published for the United Nations Development Programme [by] Oxford University Press, p. 672.

Kozlov, A.Yu. (2009). Obespechenie balansa publichnykh i chastnykh interesov v protsesse vozmezdnogo otchuzhdeniya nedvizhimogo imushchestva, nakhodyashchegosya v federal'noi sobstvennosti [Providing a balance of public and private interests in the process of onerous alienation of federal property]: abstract of author. dis. for the degree of Cand. legal Sciences: special. 12.00.01 “Theory and history of law and state; history of legal doctrines”. Moscow, p. 28.

Logacheva, N.Yu. (2006). Balans chastnykh i publichnykh interesov pri postroenii ekonomicheskikh otnoshenii kak uslovie formirovaniya demokraticheskogo pravovogo gosudarstva i grazhdanskogo obshchestva [Balance of private and public interests in the construction of economic relations as a condition for the formation of a democratic legal state and civil society]. Legal Notes. Vol. 20: Civil society and the state of Russia: ensuring democracy and lawfulness / ed. Yu.N. Starilova. Voronezh, pp. 84–99.

Bobrovnik, S.V. (2011). Kompromіs і konflіkt u pravі: antropologo-komunіkativnii pіdkhіd do analіzu : Monograph. [Compromise and Conflict in Law: An Anthropological-Communicative Approach to Analysis]. Kiev, p. 384.

Moskvich, L.M., Ivanitsky, S.O., & Rusanova, І.O. (2009). Pravovii status nosіyiv sudovoyi vladi v Ukrayinі (profesіinі suddі, narodnі zasіdatelі, sud prisyazhnikh) : monograph. [Legal status of nosi of ship ownership in Ukraine (professional judges, national judges, jury trial)]. Harkiv : Finn, p. 488.

Kontseptsіya іnformatsіinoyi bezpeki Ukrayini. [The concept of information security of Ukraine]. URL: https://www.osce.org/en/fom/175056?download=true (accessed 12 November 2019).

Kurbatov, A.Ya. (2001). Sochetanie chastnykh i publichnykh interesov pri pravovom regulirovanii predprinimatel'skoi deyatel'nosti. [The combination of private and public interests in the legal regulation of entrepreneurial activity]. Moscow, p. 18.

Zakon Ukrayini «Pro perelіk ob’єktіv prava derzhavnoyi vlasnostі, shcho ne pіdlyagayut' privatizatsіyi» (Vіdomostі Verkhovnoyi Radi Ukrayini (VVR), 2001, N 48, S. 255). [Law of Ukraine "On the List of Objects of State Ownership Rights That Are Not Subject to Privatization" (Verkhovna Rada of Ukraine (BBR), 2001, N 48, P. 255)]. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws / main / 2657-14 (accessed 12 November 2019).

Deklaratsіya tisyacholіttya OON General'noyi Asambleyi OON. (08.09.2000). [UN Millennium Declaration of the UN General Assembly]. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/995_621 (accessed 12 November 2019).

Konventsіya pro zakhist prav lyudini і osnovopolozhnikh svobod (1950). [Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms]. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_004 (accessed 12 November 2019).

Rezolyutsіya 1165 (1998) Pravo na privatnіst'. [Resolution 1165 (1998) Right to privacy]. URL: https://cedem.org.ua/library/rezolyutsiya-1165-1998-prav-na-pryvatnist/ (accessed 12 November 2019).

Shershenevich, G.F. (1995). Uchebnik russkogo grazhdanskogo prava( po izd. 1907 g.). [Textbook of Russian civil law (published by 1907)]. Moscow, p. 10.

Savchenko, S.V. (2013). Spіvvіdnoshennya privatnikh іnteresіv і publіchnikh іnteresіv: dosvіd Ukrayini [Relationship between private interests and public interests: the experience of Ukraine]. Porіvnyal'no-analіtichne pravo, No. 3–2, pp. 53–57.