ВЗАЄМОЗВ'ЯЗОК МІЖНАРОДНОГО ПРИВАТНОГО ПРАВА ТА СТАТТІ ПЕРШОЇ ЄКПЛ
PDF

Ключові слова

ЄКПЛ
юрисдикція
міжнародне право
приватне
публічне
конвенція
статті

Як цитувати

Хіль, М., & Улашкевич , Л. (2019). ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК МІЖНАРОДНОГО ПРИВАТНОГО ПРАВА ТА СТАТТІ ПЕРШОЇ ЄКПЛ. Молодий вчений, 11 (75), 70-73. https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-11-75-17

Анотація

СТАТТІ ПЕРШОЇ ЄКПЛ Анотація. У статті досліджується питання того, чи взагалі ЄКПЛ може застосовуватись до справ міжнародного приватного права. Це важливий попередній аспект до питання про те, який вплив може мати ЄКПЛ на міжнародне приватне право. У статті детально розглянуто зміст та основи статті 1 ЄКПЛ та поняття «юрисдикції». Приділена увага поняттю екстериторіальності, а також практиці Європейського суду з прав людини з цього питання. Далі розглянуто зв'язок між статтею 1 ЄКПЛ та міжнародним приватним правом. Після цього зроблено короткий огляд національного прецедентного права, який стосується статті 1 ЄКПЛ та міжнародного приватного права. Проаналізовано, що юрисдикція у міжнародному приватному праві стосується повноважень держави регулювати поведінку. Слід підкреслити, що Європейська конвенція про захист прав людини і основоположних свобод встановлює не лише найбільш вдалу у світі систему норм міжнародного права для захисту прав особи, але й одну з найбільш розвинутих форм міжнародної юридичної процедури.

https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-11-75-17
PDF

Посилання

Louwrens R. Kiestra «Convention on Human Rights on Private International Law». Published by T.M.C. ASSER PRESS. 2014.

Гиждиван А.О некоторых вопросах адаптации законодательства Украины по гражданским правам к нормам Совета Европы. Право Украины. 2001. № 11. С. 42–49.

Петренко П.Д. Деякі питання застосування Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та практики Європейського суду з прав людини в Україні. URL: http://www.minjust.gov.ua/14103

Лобасюк І. Місце Європейської конвенції про захист прав і основних свобод людини в Конституції та праві України. URL: http://www.judges.org.ua/seminar21-2.htm

Рабіновіч П. Механізм забезпечення прав і свобод людини та принципів законності в Україні. Право України. 2008. № 6. С. 14–18.

Louwrens R. Kiestra (2014). Konventsiia pro zakhyst prav liudyny i osnovopolozhnykh svobod [Convention on Human Rights on Private International Law].

Gizhdivan, A. (2001). O nekotoryh voprosah adaptacii zakonodatel'stva Ukrainy po grazhdanskim pravam k normam Soveta Evropy [On some issues of adaptation of the legislation of Ukraine on civil rights to the norms of the Council of Europe]. Law of Ukraine, vol. 11, pp. 42–49. (in Russian)

Petrenko, P.D. (2017). Deiaki pytannia zastosuvannia Konventsii pro zakhyst prav liudyny i osnovopolozhnykh svobod ta praktyky Yevropeiskoho sudu z prav liudyny v Ukraini [Some Issues of Application of the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms and the Practice of the European Court of Human Rights in Ukraine]. (in Russian) Available at: http://www.minjust.gov.ua/14103 (accessed 29 November 2019).

Lobasyuk, I. (2015). Mistse Yevropeiskoi konventsii pro zakhyst prav i osnovnykh svobod liudyny v Konstytutsii ta pravi Ukrainy [Place of the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms in the Constitution and Law of Ukraine]. (in Russian) Available at: http://www.judges.org.ua/seminar21-2.htm (accessed 29 November 2019)

Rabinovich, P. (2008). Mekhanizm zabezpechennia prav i svobod liudyny ta pryntsypiv zakonnosti v Ukraini [Mechanism of ensuring human rights and freedoms and principles of law in Ukraine]. Law of Ukraine, vol. 6, pp. 14–18. (in Ukraine)